48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+
2020
ZDR Nr 1/2020 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2020 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2020 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2020 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2019
ZDR Nr 1/2019 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2019 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2019 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2019 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2018
ZDR Nr 1/2018 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2018 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2018 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2018 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2017
ZDR Nr 1/2017 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2017 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2017 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2017 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2016
ZDR Nr 1/2016 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2016 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2016 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2016 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2015
ZDR Nr 1/2015 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2015 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2015 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2015 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2014
ZDR Nr 1/2014 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2014 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2014 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2014 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2013
ZDR Nr 1/2013 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2013 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2013 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2013 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2012
ZDR Nr 1/2012 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2012 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2012 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2012 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2011
ZDR Nr 1/2011 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2011 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2011 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2011 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2010
ZDR Nr 1/2010 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2010 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2010 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2010 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2009
ZDR Nr 1/2009 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2009 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2009 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2009(pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

2008
ZDR Nr 1/2008 (pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2008 (pobierz plik pdf)>>>
ZDR Nr 3/2008 (pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2008 (pobierz plik pdf)>>>

Recenzenci pliconen

Wenancjusz Kujawiński
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2008

Książka pozwala zdobyć lub uporządkować niezbędne wiadomości z zakresu teoretycznych podstaw działalności informacyjnej realizowanej w publicznych rolniczych organizacjach doradczych. Kierowana jest przede wszystkim do doradców rolniczych i specjalistów ds. informacji zatrudnionych w publicznych rolniczych organizacjach doradczych pragnących podnieść swe kompetencje zawodowe.

Wenancjusz Kujawiński
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2008
wersja elektroniczna - poprawiona

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono jedną z propozycji próbującą uporządkować zbiór podstawowych pojęć pedagogicznych. Nie można jej zweryfikować empirycznie. Można ją przyjąć lub odrzucić. Stanowi jednak podstawę do dalszego doskonalenia typologii pojęć pedagogicznych, a co najważniejsze pozwala skutecznie komunikować się wszystkim szczeblom tworzącym państwową rolniczą organizację doradczą. Nie pozostaje też ona w sprzeczności z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. "W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych".

Prezentacja zawiera informacje o nowym obowiązującym programie (wersja - lipiec 2007) wpierania rolnictwa i obszarów wiejskich w kraju w latach 2007-2013 (cele, zakresy, koszty kwalifikowalne, rodzaje wspieranych inwestycji, kryteria i warunki dostępu dotyczące możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Osi 1, 2, 3 i Działań ujętych w tych Osiach).

 
     
 

 Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym - poradnik dla doradcy
Aktualizacja publikacji zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami, gospodarka odpadami, postępowanie ze środkami ochrony roślin oraz zawiera rozdział dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (stan prawny na dzień 21.06 2010 r.)

pobierz...

Wenancjusz Kujawiński
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2005, aktualizacja

Słownik zawiera 933 hasła dobrane ściśle do zakresu aktywności zawodowej doradcy rolniczego zatrudnionego w państwowej rolniczej jednostce doradczej.

 Poradnik PROW – Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej.

Przekazujemy do publicznego wykorzystania opracowanie będące praktycznym podręcznikiem dla wszystkich zainteresowanych wsparciem ze środków Unii Europejskiej.
Udział rolników w poszczególnych programach wsparcia wiąże się z przyjęciem na siebie dobrowolnych zobowiązań w zakresie gospodarowania posiadanymi zasobami. Zobowiązania te są specyficznym „wkładem własnym” rolników a uzyskiwane płatności są rekompensatą za ich przestrzeganie.

 Program kursu przygotowującego do egzaminów kwalifikacyjnych na:
- tytuł zawodowy w zawodzie rolnik 613[01]
- tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolnik 613[01]

Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 2006, s. 21

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy w zawodzie rolnik lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie rolnik.

 Program kursu przygotowującego do egzaminów kwalifikacyjnych na:
- tytuł zawodowy w zawodzie ogrodnik 621[01]
- tytuł zawodowy mistrza w zawodzie ogrodnik 621[01]
 
Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 2006, s. 22

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy w zawodzie ogrodnik lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie ogrodnik.

 Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddziały w Radomiu i w Poznaniu, Radom 2006, s. 103

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wymagania, jakie musi spełnić rolnik w swoim gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska. Wymagania te wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych w tym zakresie.

 Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddziały w Radomiu i w Poznaniu, Radom 2006, s. 36

Niniejsza publikacja powstała we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami, gospodarka odpadami, postępowanie ze środkami ochrony roślin.

 Numer zawiera w dwóch wydzielonych częściach artykuły i informacje z wyników badań i analiz dotyczących różnych obszarów funkcjonowania doradztwa rolniczego, a także informację o nowościach wydawniczych.

 Różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich
Grzegorz Cetner, Oskar Wysocki, Przemysław Lecyk

Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Poznań
w ramach Wielkopolskiego Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego, Poznań 2006, s. 51

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl