48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2007 r.

 POZYCJA

TREŚ?

 MP1090

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Monitor Polski RP nr 100 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1090

 MP1085

Uchwała Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wejścia Polski do strefy Schengen
Monitor Polski RP nr 100 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1085

  1877

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1877

  1876

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1876

  1868

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r. poz. 1868

  1850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania tym podmiotom.
Dziennik Ustaw RP nr 248 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1850

  1837

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  19 grudnia 2007 r. w sprawie połączenia Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Dziennik Ustaw RP nr 247 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1837

  1836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 grudnia 2007 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 247 z dnia 29 grudnia 2007 r. poz. 1836

  1777

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 242 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1777

  1768

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1768

  1767

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1767

  1763

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1763

  1759

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r.   w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych.
Dziennik Ustaw RP nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r. poz. 1759

  1752

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 239 z dnia 21 grudnia 2007 r. poz. 1752

  1751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zdradliwej grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 239 z dnia 21 grudnia 2007 r. poz. 1751

  1741

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  7 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi i weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 236 z dnia 19 grudnia 2007 r. pz. 1741

  1724

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupiające i jednostki przetwórcze.
Dziennik Ustaw RP nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r. poz. 1724

  1723

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  4 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczeni środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r. poz. 1723

  1716

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania.
Dziennik Ustaw RP nr 233 z dnia 14 grudnia 2007 r. poz. 1716

  1509

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie środków dotyczących przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.
Dziennik Ustaw RP nr 208 z dnia 12 listopada 2007 r.    poz. 1509

  1492

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r. poz. 1492

  1491

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2007 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2007/2008.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r., poz. 1491

  1490

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym.
Dziennik Ustaw RP nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r. poz. 1490

  1479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1479

  1478

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1478

  1477

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r. poz. 1477

  1460

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1460

  1451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1451

  1447

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 201 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1447

  1444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1444

  1443

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1443

  1442

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 200 z dnia 30 października 2007 r. poz. 1442

  1433

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 197 z dnia 25 października 2007 r. poz. 1433

  1410

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych.
Dziennik Ustaw RP nr 195 z dnia 23 października 2007 r. poz. 1410

  1358

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 189 z dnia 16 października 2007 r. poz. 1358

  1357

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007  upoważnienia jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochron roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 189 z dnia 16 października 2007 r. poz. 1357

  1316

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 185 z dnia 10 października 2007 r. poz. 1316

 1160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 163 z dnia 11 września 2007 r. poz. 1160

 1131

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 160 z dnia 5 września 2007 r. poz. 1131

MP 664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin.
Monitor Polski RP nr 58 z dnia 10 września 2007 r. poz. 664

 1086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, prefiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych.
Dziennik Ustaw RP nr 154 z dnia 27 sierpnia 207 r. poz. 1086

 1068

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego.
Dziennik Ustaw RP nr 150 z dnia 20 sierpnia 207 r. poz. 1068

 1067

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 150 z dnia 20 sierpnia 207 r. poz. 1067

 1052

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych.
Dziennik Ustaw RP nr 149 z dnia 17 sierpnia 2007 r., poz. 1052

 1039

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty.
Dziennik Ustaw RP nr 147 z dnia 14 sierpnia 2007 r. poz. 1039

 1033

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.
Dziennik Ustaw RP nr 147 z dnia 14 sierpnia 207 r. poz. 1033

 1025

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu produkcji suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1025

 1024

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1024

 1023

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 146 z dnia 10 sierpnia 2007 r. poz. 1023

 1010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2008 r.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r. poz. 1010

 1009

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.
Dziennik Ustaw RP nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r. poz. 1009

  MP 607

Uchwała nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”.
Monitor Polski nr 53 z dnia 24 sierpnia 2007 . poz. 607

  966

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych.
Dziennik Ustaw RP nr 137  z dnia 31 lipca 2007 r. poz. 966

  962

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki.
Dziennik Ustaw RP nr 136 z dnia 31 lipca 2007 r. poz. 962

  946

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
Dziennik Ustaw RP nr 4 dnia 26 lipca 2007 r. poz. 946

  MP 538

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Monitor Polski nr 45 z dnia 27 lipca poz. 538

  929

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 929

  928

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu oraz terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 928

  927

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie  sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 927

  921

Ustawa z dnia 9 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 921

  920

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej.
Dziennik Ustaw RP z dnia 24 lipca 2007 r. nr 133 poz. 920

  MP 509

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Scalanie gruntów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Monitor Polski nr 43 z dnia 19 lipca 200 r. poz. 509

  842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Dziennik Ustaw RP nr 121 z dnia 6 lipca 2007 r. poz. 842

  836

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania.
Dziennik Ustaw RP nr 121 z dnia 6 lipca 2007 r. poz. 836

  801

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz publikowania wyników tej oceny.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 801

  800

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym przedmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 800

  794

Ustawa z dnia 15 czerwca 007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 794

  786

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 786

  785

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 785

  784

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 784

  780

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dziennik Ustaw RP nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r. poz. 780

  773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum.
Dziennik Ustaw RP nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r. poz. 773

  772

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła.
Dziennik Ustaw RP nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r. poz. 772

  764

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 110 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 764

  763

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania rzez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej.
Dziennik Ustaw RP nr 1110 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 763

  750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 109 z dnia 21 czerwca 2007 r. poz. 750

 MP 423

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Monitor Polski nr 36 z dnia 15 czerwca 2007 r. poz. 423

  719

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań i wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.
Dziennik Ustaw RP nr 105 z dnia 14 czerwca 2007 r. poz. 719

  713

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego  „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 713

  712

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 712

  711

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r. poz. 711

  686

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 686

  685

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 685

  683

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja dołączana do wniosku o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej materiału paszowego z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup bakterii i drożdży.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 683

  682

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 122 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 682

  681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. 
Dziennik Ustaw RP nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r. poz. 681

  654

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenia osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 654

  653

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 653

  652

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 652

  649

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.
Dziennik Ustaw RP nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r. poz. 649

  601

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dziennik Ustaw RP nr 90 z dnia 23 maja 2007 r. poz. 601

  591

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im  wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania.
Dziennik Ustaw RP nr 89 z dnia 21 maja 2007 r. poz. 591

  587

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 88 z dnia 18 maja 2007 r. poz. 587

  550

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Grupy producentów rolnych” objętej  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dziennik Ustaw RP nr 81 z dnia 10 maja 2007 r. poz. 550

 523

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 207 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 523

 522

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 522

 521

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 200 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych w zakresie oceny i pobierania prób materiału siewnego oraz nadzoru i kontroli akredytowanych i upoważnionych podmiotów, a także przekazywania sprawozdań i dokonanych cen laboratoryjnych materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 521

 520

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 520

 519

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 519

 514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dziennik Ustaw RP nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r. poz. 514

 462

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzeni w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.
Dziennik Ustaw RP nr 69 z dnia 18 kwietnia 2007 poz. 462

 461

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.
Dziennik Ustaw RP nr 69 z dnia 18 kwietnia 2007 poz. 461

 448

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania /ONW/, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 68 z dnia 17 kwietnia 2007 poz. 448

 447

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 207 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Dziennik Ustaw RP nr 68 z dnia 17 kwietnia 2007 poz. 447

 446

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw RP nr 67 z dnia 16 kwietnia 2007 poz. 446

 429

Ustawa z dnia 7 marca 2007 . o zmianie ustawy produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 11 kwietnia 2007 poz. 429

 427

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 64 z dnia 11 kwietnia 2007 poz. 427

 394

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie sposobu ustalania krajowego numeru referencyjnego.
Dziennik Ustaw RP nr 58 z dnia 4 kwietnia 2007 poz. 394

 383

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne.
Dziennik Ustaw RP nr 57 z dnia 2 kwietnia 2007 poz. 383

 366

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 56 z dnia 30 marca 2007 poz. 366

 330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw RP nr 49 z dnia 20 marca 2007 poz. 330

 328

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw RP nr 49 z dnia 20 marca 2007 poz. 328

 310

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 310

 309

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 309

 308

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie rodzaju dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 308

 307

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 307

 306

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 306

 304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 304

 302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz.302

 300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 300

 299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dziennik Ustaw RP nr 46 z dnia 15 marca 2007 poz. 299

 291

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z dnia 14 marca 2007 poz. 291

 110

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 110

 109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spozycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 109

 108

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 108

 107

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r.  w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 107

 106

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi i rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.
Dziennik Ustaw RP nr 18 z dnia 7 lutego 2007 r. poz. 106

 68

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw RP nr 10 z dnia 22 stycznia 2007 r. poz. 68

 36

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej. Lokalnej i ograniczonej
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 12 stycznia 2007 r. poz. 36

 34

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 roku.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z dnia 12 stycznia 2007 r. poz. 34

Akty prawne - 2006 rok

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl