48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Akty prawne - 2006 r.

 POZYCJA TREŚ?
 MP962 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 962
 MP961 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 961
 MP960 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Monitor  Polski nr 90 z dnia 29 grudnia 2006 r. poz. 960
 1837 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1837
 1836 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1836
 1825 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym
Dziennik Ustaw RP nr 249 z dnia 29  grudnia 2006 r. poz. 1825
 1774 Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dziennik Ustaw RP nr 245 z dnia 28  grudnia 2006 r. poz. 1774
MP928 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2007 r.
Monitor  Polski nr 89 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 928
MP927 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Monitor  Polski nr 89 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 927
1758 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową
Dziennik Ustaw RP nr 243 z dnia 14  grudnia 2006 r. poz. 1758
1718 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykaz materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu.
Dziennik Ustaw RP nr 237 z dnia 20 grudnia 2006 r. poz. 1718
1673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  29 listopada 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Dziennik Ustaw RP nr 202 z dnia 13 grudnia 2006 r. poz. 1673
1548 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 209 z dnia 22 listopada 2006 r. poz. 1548
1501 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności
Dziennik Ustaw RP nr 203 z dnia 10 listopada 2006 poz. 1501
1441 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych ?ródeł Energii Dziennik Ustaw RP nr 195 z dnia 27 października 2006 poz. 1441
1435 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
Dziennik Ustaw RP nr 194 z dnia 26 października 2006 poz. 1435
1317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dziennik Ustaw RP nr 178 z dnia 3 października 2006 poz. 1317
1315 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.
Dziennik Ustaw RP nr 178 z dnia 3 października 2006 poz. 1315
1129 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym przedmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1229
1128 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2006 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1128
1225 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dziennik Ustaw RP nr 171 z dnia 27 września 2006 poz. 1225
1199 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dziennik Ustaw RP nr 169 z dnia 25 września 2006 poz. 1199
1188 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dziennik Ustaw RP nr 167 z dnia 19 września 2006 poz. 1188
1187 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dziennik Ustaw RP nr 167 z dnia 19 września 2006 poz. 1187
1182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych
Dziennik Ustaw RP nr 166 z dnia 18 września 2006 poz. 1182
1140 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.
Dziennik Ustaw nr 161 z dnia 8 września 2006 poz. 1140
1139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania.
Dziennik Ustaw nr 161 z dnia 8 września 2006 poz. 1139
1132 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
Dziennik Ustaw nr 160 z dnia 7 września 2006 poz. 1132
MP636 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
Monitor Polski nr 60 z dnia 7 września 2006 r. poz. 636
1117 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłata płatności w nadmiernej wysokości
Dziennik Ustaw nr 156 z dnia 1 września 2006 r. poz. 1117
1113 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw nr 155 z dnia 31 sierpnia 2006 r. poz. 1113
1109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.
Dziennik Ustaw nr 155 z dnia 31 sierpnia 2006 r. poz. 1109
1068 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1068
1067 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 206 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1067
1064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 200 . w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006.
Dziennik Ustaw nr 147 z dnia 18 sierpnia 2006 r. poz. 1064
1045 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
Dziennik Ustaw nr 144 z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1045
1040 Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dziennik Ustaw nr 144 z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1040
969 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 969
968 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 968
967 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”
Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r. poz. 967
956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
Dziennik Ustaw nr 135 z dnia 27 lipca 2006 r. poz. 956
951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw nr 135 z dnia 27 lipca 2006 r. poz. 951
941 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.
Dziennik Ustaw RP nr 134 z dnia 25 lipca 2006 r. poz. 941
938 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych
Dziennik Ustaw nr 133 z dnia 21 lipca 2006 r. poz. 938
937 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dot. środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny.
Dziennik Ustaw nr 133 z dnia 21 lipca 2006 r. poz. 937
902 Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dziennik Ustaw nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r. poz. 902
851 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dziennik Ustaw nr 122 z dnia 10 lipca 2006 r. poz. 851
850 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek.
Dziennik Ustaw nr 122 z dnia 10 lipca 2006 r. poz. 850
MP478 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 478
MP476 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 101 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 476
MP475 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Monitor Polski nr 45 z dnia 3 lipca 2006 r. poz. 475
844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o podatkach i opłatach lokalnych
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 844
840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 840
836 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 7 lipca 206 r. poz. 836
831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 206 r. poz. 831
829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r.
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 206 r. poz. 829
825 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 6 lipca 2006 r. poz. 825
816 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 119 z dnia 5 lipca 2006 r. poz. 816
814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006-07-12
Dziennik Ustaw nr 119 z dnia 5 lipca 2006 r. poz. 814
755 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Dziennik Ustaw nr 110 z dnia 29 czerwca 2006 r. poz. 755
707 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 103 z dnia 21 czerwca 2006 r. poz. 707
706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dziennik Ustaw nr 103 z dnia 21 czerwca 2006 r. poz. 706
685 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 – 2006
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 685
684 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 684
683 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 683
682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.
Dziennik Ustaw nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r. poz. 682
666 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
Dziennik Ustaw nr 96 z dnia 7 czerwca 2006 poz. 666
572 Program zwalczania gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gąbczastej encefalopatii bydła oraz wścieklizny na terytorium Rzeczypospolitej
Dziennik Ustaw nr 82 z dnia 16 maja 2006 r. poz. 572
569 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 569
568 Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 568
567 Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
Dz. Ustaw nr 81 z dnia 12 maja 2006 r. poz. 567
MP201 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Monitor Polski nr 17 z dnia 7 marca 2006 r. poz. 201
MP200 Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Monitor Polski nr 16 z dnia 7 marca 2006 r. poz. 200
257 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 37 z dnia 3 marca 2006 r. poz. 257
251 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji
Dziennik Ustaw nr 36 z dnia 2 marca 2006 r. poz. 251
233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.
Dziennik Ustaw nr 33 z dnia 28 lutego 2006 poz. 233
232 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Dziennik Ustaw nr 33 z dnia 28 lutego 2006 poz. 232
216 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
Dziennik Ustaw nr 31 z dnia 27 lutego 2006r. poz. 216
210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”
Dziennik Ustaw nr 30 z dnia 24 lutego 2006 r. poz. 210
206 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dziennik Ustaw nr 29 z dnia 23 lutego 2006 poz. 206
205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2006 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy. 
Dziennik Ustaw nr 28 z dnia 22 lutego 2006 poz. 205
198 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 lutego 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. 
Dziennik Ustaw nr 26 z dnia 17 lutego 2006 poz. 198
182 Rozporządzenie MRiRW z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach.
Dziennik Ustaw nr 24 z dnia 16 lutego 2006 poz. 182
173 Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży. 
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 15 lutego 2006 poz. 173
172 Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 stycznia 2006 w sprawie określonego trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania 
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 15 lutego 2006 poz. 172
MP 137 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 23 z dnia 3 lutego 2003 w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Monitor Polski nr 10 z dnia 10 lutego 2006 poz. 137
MP 119 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2006 r. wzywająca Radę Ministrów do przystąpienia w trybie pilnym do negocjacji z Komisja Europejską w sprawie zwiększenia kwoty mlecznej dla Polski
Monitor Polski nr 9 z dnia 7 lutego 2006 r. poz. 116
169 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
Dziennik Ustaw nr 22 z dnia 10 lutego 2006 poz. 169
150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 6 lutego 2006 poz.150
149 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2006 w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. 
Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 6 lutego 2006 poz.149
138 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin
Dziennik Ustaw nr 17 z dnia 2 lutego 2006 poz.138
137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. 
Dziennik Ustaw nr 17 z dnia 2 lutego 2006 poz.137
122 4. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Dziennik Ustaw nr 16 z dnia 31 stycznia 2006 poz.122
121 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów warzyw oraz wykazy wykwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Dziennik Ustaw nr 16 z dnia 31 stycznia 2006 poz.121
107 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu 
Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na lata 2002 i 2003
Dziennik Ustaw nr 15 z dnia 30 stycznia 2006 poz.107
106 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok
Dziennik Ustaw nr 15 z dnia 30 stycznia 2006 poz.106
76 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 17 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Dz.U. nr 12 z dnia 25 stycznia 2006 poz.76
58 Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami
Dz.U. nr 11 z dnia 23 stycznia 2006 poz. 58
57 Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 stycznia 2006 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu owcami i kozami
Dz.U. nr 11 z dnia 23 stycznia 2006 poz. 57
51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+”
Dz.U. nr 9 z dnia 19 stycznia 2006 poz. 51
44 Rozporządzenie Ministra Gospodarki dnia 30 grudnia 2005, zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
Dz.U. nr 17 z dnia 18 stycznia 2006 poz. 44
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006;
Dz.U. nr 17 z dnia 18 stycznia 2006 poz. 43
12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie.
Dz.U. nr 2 z dnia 5 stycznia 2006 poz. 12
6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych
Dz.U. nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 poz. 6
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych.
Dz.U. nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 poz. 5

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl