48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich wprowadzonych w 2009 r.

 

 Pozycja

Treść

 792

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Dz. U. z 2009 Nr 95, poz. 792

 780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Dz. U. z 2009 Nr 94, poz. 780

 766

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.
Dz. U. z 2009 Nr 93, poz. 766 

 747

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją.
Dz. U. z 2009 Nr 91, poz. 747

 746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.
Dz. U. z 2009 Nr 91, poz. 746

 735

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dz. U. z 2009 Nr 89, poz. 735

 728

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. 
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 728

 727

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 727

 726

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła.
Dz. U. z 2009 Nr 87, poz. 726

 718

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".
Dz. U. z 2009 Nr 85, poz. 718

 698

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.
Dz. U. z 2009 Nr 83, poz. 698

 681

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r.w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 r.
Dz. U. z 2009 Nr 81, poz. 681

 668

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 668

 648

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dz. U. z 2009 Nr 76, poz. 648

 645

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dz. U. z 2009 Nr 76, poz. 645

 626

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 626

 625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2009 r.  uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury.
Dz. U. z 2009 Nr 72, poz. 625

 613

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 71, poz. 613

 598

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dz. U. Nr 69, poz. 598

 591

Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie.
Dz. U. Nr 69, poz. 591

 581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwitnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 
Dz. U. Nr 68, poz. 581

 521

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej.
Dz. U. z 2009 Nr 63, poz. 521

 513

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.
Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 513

 497

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 Nr 60, poz. 497

 482

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.
Dz. U. z 2009 Nr 57, poz. 482

 473

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
Dz. U. z 2009 Nr 57, poz. 473

 446

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów
Dz. U. Nr 54, poz. 446

 445

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Dz. U. Nr 54, poz. 445

 444

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat.
Dz. U. Nr 54, poz. 444

 436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
Dz. U. Nr 53, poz. 436

 429

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 429

 428

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 428

 427

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 427

 416

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dz. U. z 2009 nr 51, poz. 416

 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 50 z 27 marca 2009 r. poz. 402

 391

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 391 

 390

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 390

 389

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 389

 388

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału  środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 48 z 25 marca 2009 r. poz. 388

 368

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z 20 marca 2009 r. poz. 368

 367

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.
Dziennik Ustaw RP nr 45 z 20 marca 2009 r. poz. 367  

 329

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 329 

 328

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 328

 327

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 327 

 326

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Dziennik Ustaw RP nr 40 z 13 marca 2009 r. poz. 326 

 283

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 36 z 6 marca 2009 r. poz. 283

 282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposób i termin wnoszenia tych opłat.
Dziennik Ustaw RP nr 36 z 6 marca 2009 r. poz. 282

 271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z 4 marca 2009 r. poz. 271

 270

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w spawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji.
Dziennik Ustaw RP nr 34 z 4 marca 2009 r. poz. 270

 262

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dziennik Ustaw RP nr 33 z 28 lutego 2009 r. poz. 262

 255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Dziennik Ustaw RP nr 33 z 28 lutego 2009 r. poz. 255

 214

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 31 z 26 lutego 2009 r. poz. 214

 213

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu i terminów  spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu.
Dziennik Ustaw RP nr 31 z 26 lutego 2009 r. poz. 213

 198

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 30 z 25 lutego 2009 r. poz. 198

 185

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.
Dziennik Ustaw RP nr 29 z 23 lutego 2009 r. poz. 185

 183

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 183

 182

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 182

 181

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków  ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 181

 180

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 180

 179

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.
Dziennik Ustaw RP nr 28 z 19 lutego 2009 r. poz. 179

 167

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury.
Dziennik Ustaw RP nr 27 z 19 lutego 2009 r. poz. 167

 166

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw.
Dziennik Ustaw RP nr 27 z 19 lutego 2009 r. poz. 166

 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli.
Dziennik Ustaw RP nr 25 z 16 lutego 2009 r. poz. 152

 139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach.
Dziennik Ustaw RP nr 23 z 12 lutego 2009 r. poz. 139

 138

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
Dziennik Ustaw RP nr 23 z 12 lutego 2009 r. poz. 138

 124

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.
Dziennik Ustaw RP nr 22 z 11 lutego 2009 r. poz. 124

 94

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.  w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 94

 93

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu  przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 93

 92

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw.
Dziennik Ustaw RP nr 17 z 2 lutego 2009 r. poz. 92

 83

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.
Dziennik Ustaw RP nr 15 z 30 stycznia 2009 r. poz. 83

 81

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie rejestru  podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
Dziennik Ustaw RP nr 14 z 29 stycznia 2009 r. poz. 81

 51

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 51

 50

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych pomiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 50

 49

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie  w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 49

 48

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw RP nr 9 z 22 stycznia 2009 r. poz. 48

 29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia  sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 29

 28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działania  w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji
i zagospodarowaniu odpadów.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 28

 27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.
Dziennik Ustaw RP nr 5 z 16 stycznia 2009 r. poz. 27

 15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin.
Dziennik Ustaw RP nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz. 15

   
Akty prawne - 2008 rok
Akty prawne - 2007 rok
Akty prawne - 2006 rok

 

                                         

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl