48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 

 • NGO

Jednym z zadań CDR O/Kraków jest współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi głównie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W tym zakresie organizowane są w naszym Oddziale szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje osób prowadzących stowarzyszenia i/lub fundacje tj. m.in. LGD czy podmioty ekonomii społecznej. Tematyka szkoleń jest uwarunkowana potrzebami, jakie wynikają z pracy NGO. W tym zakresie przeprowadzono szkolenia z funkcjonowania, rozliczania czy wymogów prawnych, jakie obowiązują organizacje pozarządowe. 

 • LEADER

Inicjatywa LEADER to metodologia rozwoju lokalnego, która jest stosowana w Unii Europejskiej od ponad 20 lat w celu angażowania liderów lokalnych w tworzenie i realizację lokalnej strategii, podejmowanie decyzji oraz alokację zasobów na rzecz rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich. Podejście to jest stosowane przez około 2600 Lokalnych Grup Działania (LGD), które obejmują ponad 54% populacji obszarów wiejskich w UE i zrzeszają zainteresowane podmioty publiczne, prywatne oraz społeczeństwo obywatelskie na określonym obszarze. W Polsce działa najwięcej LGD ze wszystkich krajów UE. Jest ich ponad 300.

W ramach pracy na rzecz LGD, CDR:

 • organizuje i prowadzeni szkolenia związane z wdrażaniem działania 19. PROW 2014-2020 "Leader" oraz prowadzi bieżące wsparcie i konsultacje dla Lokalnych Grup Działania oraz dla beneficjentów działania 19. PROW 2014-2020 "Leader"
 • prowadzi stronę internetową
 • wydaje LEADER Newsletter (kwartalnik kierowany do lokalnych społeczności).

Celem kwartalnika jest promowanie podejścia LEADER oraz działalności CDR poprzez wydawanie raz na kwartał. Biuletyn LEADER Newsletter przeznaczony jest dla doradców rolnych współpracujących z Lokalnymi Grupami Działania, dla przedstawicieli LGD z całej Polski oraz dla innych osób zainteresowanych tematyką Leader. Tematyka biuletynu obejmuje m.in.: zagadnienia branżowe, związane głównie z problematyką rozwoju obszarów wiejskich skupianej wokół podejścia Leader, informacje o działalności LGD, działalności Centrum Doradztwa Rolniczego i inne.

leaderatorium.jpgStrona internetowa www.leaderatorium.edu.pl  jest przeznaczona dla doradców współpracujących z lokalnymi grupami działania oraz dla lokalnych grup działania. 

Strona internetowa w swojej treści zawiera aktualności, bibliotekę, zestawienie doradców przygotowanych do współpracy z LGD, archiwum, zakładkę dotyczącą produktów sieciowych oraz polecane strony.

www.leaderatorium.edu.pl

 

 • EKONOMIA SPOŁECZNA

Ekonomia społeczna jest obszarem dobrowolnej, spontanicznej działalności, która podporządkowana jest w całości lub częściowo celom społecznym (przede wszystkim zaś społecznej lub ekonomicznej emancypacji określonych grup), realizowanym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomicznych. Inne określenia to: gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia solidarna, ekonomia solidarności, ekonomia obywatelska, społeczna gospodarka rynkowa.

W ramach tradycyjnej ekonomii społecznej wymieniane są takie podmioty jak:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) w szczególności te prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
 • spółdzielnie,
 • grupy producentów rolnych,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • zrzeszenia służące wzajemnej pomocy o charakterze ekonomicznym, administracyjnym lub społecznym (np. banki czasu, kasy zapomogowe i pożyczkowe, komitety społeczne, wspólnoty gruntowe, spółki wodne).

Natomiast w ramach „nowej ekonomii społecznej” funkcjonują:

 • spółdzielnie socjalne,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • Centra Integracji Społecznej,
 • Zakłady Aktywności Zawodowej.

W ramach wspierania rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych i instytucjonalnych tworzenia ekonomii społecznej, CDR O/Kraków prowadzi różnorodne formy kształcenia doradców i lokalnych społeczności, głównie poprzez działalność szkoleniową (z zakresu spółdzielni socjalnych i rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich). W ramach działalności upowszechnieniowej wydano liczne publikacje i artykuły, m.in. takie jak: „Ekonomia społeczna a rozwój lokalnych społeczności – dobre praktyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych”; „Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich – studium przypadku” oraz „Spółdzielnie socjalne”. Pracownicy CDR O/Kraków biorą także udział w różnorodnych wydarzeniach poświęconych zagadnieniu ekonomii społecznej (m.in. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, spotkania związane z działalnością ośrodków wsparcia ekonomii społecznej - OWES, konferencje naukowe).

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl