48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

REWARD
Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development

 

Okres realizacji projektu:  listopad 2018 - kwiecień 2021 
Źródło finansowania projektu: Erasmus +, KA202 – Strategic Partnership for Vocational education and training
Partnerzy projektu: 7 partnerów z 6 krajów UE
                                                                      

logo reward

Cele projektu: 

Projekt jest skierowany do kobiet z obszarów wiejskich jako grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, a jego celem jest zapewnienie warunków do zwiększenia znaczenia kobiet jako aktywnych podmiotów w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności:.

  • zwiększenie dostępu i udziału kobiet mieszkających na obszarach wiejskich do kształcenia i szkolenia zawodowego,  wzrost zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich, zmniejszenie stopy bezrobocia kobiet i ograniczanie czynników wykluczenia społecznego związanych z płcią;
  • podnoszenie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego związanego z rolnictwem i obszarami wiejskimi oraz  jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną;
  • wsparcie dywersyfikacji rolnictwa poprzez wielofunkcyjne działania lokalne i generowania dochodów z alternatywnych źródeł, przeciwdziałanie migracji ludności z obszarów wiejskich do miast, poprawa trwałości działalności rolniczej i zachowanie żywotność obszarów wiejskich;
  • wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć.

 

 

Kluczowe działania w ramach projektu: 

  • sporządzenie raportu na temat sytuacji kobiet na obszarach wiejskich Unii Europejskiej i ich szans na zatrudnienie w wielofunkcyjnej działalności rolniczej,
  • identyfikacja najlepszych praktyk - inicjatyw przedsiębiorczości kobiet łączących działalność rolniczą z wiejskim dziedzictwem kulturowym,
  • opracowanie materiałów szkoleniowych, służących wzmocnieniu kompetencji kobiet wiejskich w zakresie zarządzania przedsięwzięciami rolnictwa wielofunkcyjnego,
  • utworzenie internetowej aplikacji szkoleniowej, na której udostępnione zostaną materiały szkoleniowe (moduły szkoleniowe, filmy instruktażowe) w sześciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, słoweńskim, polskim i czeskim.

Strona internetowa projektu: https://reward-erasmus.eu/?lang=pl
Facebook: @REWARDERASMUS
Twitter: #REWARD_ERASMUS

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl