48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Technologie produkcji

Technologie produkcji - aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dziale „Usługi i informacje”, zakładce „BHP w rolnictwie” została zamieszczona publikacja pt. „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych”.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bhp-w-rolnictwie

Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych został opracowany w celu pogłębienia i usystematyzowania ich wiedzy, a także umiejętności w tym zakresie. W poradniku zostały przedstawione zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie zarówno do pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy jak i pomocników rolnika, świadczących pomoc na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, będącej odmianą umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo w zakładce „BHP w rolnictwie” będą publikowane opracowania oraz informacje o prowadzonych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów naturalnych, w tym obornika, mając jednocześnie na względzie prowadzoną przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego działalność szkoleniową i doradczą, pragniemy rozwiać wątpliwości co do obowiązujących w tym zakresie zasad.

Przepisy rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. program azotanowy – umożliwiają rolnikom na elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych (w tym obornika) w następujących wyjątkowych sytuacjach:

  1. niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie do 30 listopada.
    Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia nie później niż do 30 listopada.
  2. zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach - dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni.

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:

  1. dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha;
  2. należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że nawożenie nawozami naturalnymi jest bardzo cenne zarówno ze względu na obecne ceny nawozów mineralnych, jak i na gleby występujące w Polsce, szczególnie te o małej ilości próchnicy. Dlatego stosowanie nawozów naturalnych, w tym obornika ma duże znaczenie w kontekście nawożenia, dbania o żyzność gleby, jak i wykorzystywania posiadanych zasobów.

 

System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w "Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce"

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

 

Innovative grass-based* beef 1 production systems can help address the challenges faced by the European beef sector as well as citizens’ concerns about the sustainability of the current beef production and consumption levels. When managed correctly, grass-based* beef production systems contribute to improving biodiversity, capturing carbon, sustaining the soil microbiome, structuring the landscape, preventing erosion and forest fires. This is in addition to their primary role in transforming non-edible resources into human food with a high nutritional value, and to their economic contribution in maintaining vital rural areas. Innovative approaches, arising from cooperation between farmers, other actors in the value chain, including researchers and advisers and with citizens, can support the grass-based beef sector to become more economically, environmentally and socially sustainable. Raport

Praktyki regeneratywne to wszelkie działania rolników, które prowadzą do odtworzenia cykli natury, poprawy żywności gleb i stanu wód, zwiększenia bioróżnorodności oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Praktyki regeneratywne stanową integralną część modelu rolnictwa zrównoważonego, które stawia sobie za cel ograniczanie wpływu rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jednoczesnej akceptacji społecznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu strat rodzin pszczelich w sezonie 2020/2021 w Polsce. Standaryzowany kwestionariusz ankiety został stworzony we współpracy z międzynarodową siecią „COLOSS”. Organizacja zrzesza naukowców specjalizujących się w pszczołach miodnych z całego świata i obecnie ma ponad 1600 członków. Więcej na anglojęzycznej stronie: www.coloss.org

 

Magazyn „Agrinnovation" zwraca uwagę na innowacyjne projekty z całej Europy, w których badane są zrównoważone rozwiązania poprawiające zdrowie gleby. Aktualne wydanie magazynu zwraca uwagę na zdrowie gleby.

Do pobrania: Artykuł

 

Konsultacje "mapy drogowej" dla nowej strategii w dziedzinie ochrony gleby. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne „mapy drogowej” nowej strategii Unii Europejskiej dotyczącej ochrony gleby.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących opracowania ww. strategii. Konsultacje będą trwać do 27 kwietnia 2021 r., pod  tym adresem.

Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Najnowsza nowelizacja Ustawy o Nawozach i Nawożeniu wprowadza w życie nowy zapis, zgodnie z którym od dnia 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej.

Od tego momentu zastosowanie mocznika będzie wiązało się z koniecznością obecności w nawozie inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej. Wprowadzenie takich zapisów ma na celu zmniejszenie emisji amoniaku do środowiska. Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z kierunkiem działania Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza z założeniami i celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl