48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

15 czerwca 2021 r. Grupa oceniająca ds. glifosatu, z ang. Assessment Group on Glyphosate (AGG) złożyła projekt sprawozdania procesu oceny odnawiania glifosatu. Najważniejsze wnioski z niego płynące przemawiają na korzyść tej substancji. Walka o glifosat ponownie nabiera medialnego rozgłosu. Ponownie ważą się dalsze losy tej substancji czynnej w Unii Europejskiej. Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r. W związku z tym już w 2019 roku rozpoczął się proces ponownej oceny tej substancji czynnej. Ma on nieco inny charakter niż w pozostałych przypadkach.

Ocena jest bardziej wnikliwa i szczegółowa. Zgodnie z prawem UE, w trakcie tego procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W tym przypadku ze względu na ilość składanej dokumentacji powołano zespoły eksperckie z 4 europejskich krajów, które w tym zakresie mają współpracować. Za ocenę odpowiedzialne są: Francja, Węgry, Holandia i Szwecja. Działają one jako: Assessment Group on Glyphosate (AGG). Znane są już konkluzje powołanej w tym celu grupy Sprawozdawczej. Ogólnie rzecz biorąc AGG stwierdza, że glifosat spełnia określone kryteria zatwierdzenia substancji czynnej i jest bezpieczny dla zdrowia ludzkiego (na podstawie wytycznych rozporządzenia (WE) nr 1107/2009).To dobra wiadomość, która mówi pozytywnie na korzyść glifosatu. Jakie dalsze kroki? AGG przedłożyła projekt sprawozdania z oceny odnowienia w sprawie odnowienia glifosatu do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w dniu 15 czerwca 2021 r.

Jednocześnie AGG przesłała sprawozdanie w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania glifosatu do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W dokumencie sprawozdawczym (fragmenty w załączeniu pdf – w j.angielskim) podsumowano główne wnioski płynące z projektu oceny. W dokumencie także podano wyjaśnienie procedury stosowanej przez AGG, a także przyjęcie dalszych kroków. Ocena przygotowana była na postawie ponad 7 tysięcy badań naukowych pochodzących z poprzednich procesów zatwierdzania w UE glifosatu, a także z nowych badań w tym temacie. Dokonano także przeglądu literatury, dotyczącej np. innych korzyści stosowania glifosatu w środowisku rolniczym. Ocena została oparta na dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców, Glyphosate Renewal Group (GRG).

Dokumentacja ta zawierała odpowiednie badania przeprowadzone przez wnioskodawców, a także przez opinię publiczną. Ocenę przeprowadzono w oparciu o wytyczne obowiązujące w dniu przedłożenie dokumentacji oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej. Literatura była sortowana według trafności i szczegółowo oceniana. Raport z oceny składa się z 11.000 stron. Przeciętny raport oceny substancji czynnej w UE ma mniej niż 5000 stron.

Główne konkluzje Jak czytamy w zbiorczym raporcie dostępnym na stronie www.glyphosate.eu do kluczowych ustaleń AGG należą:

• Na podstawie bieżącej oceny AGG uważa, że glifosat spełnia kryteria substancji czynnej do zatwierdzenia.

• Biorąc pod uwagę wszystkie dowody, tj. doświadczenia na zwierzętach, badania epidemiologiczne i analizy statystyczne. AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu pod kątem rakotwórczości nie jest uzasadniona .

• AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu jako toksycznego dla reprodukcji nie jest uzasadniona.

• AGG sugeruje, że klasyfikacja glifosatu jako genotoksycznego lub mutagennego działania mutagennego na komórki zarodkowe nie jest uzasadniona.

• AGG sugeruje, że klasyfikacja pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe nie jest uzasadniona, ani w przypadku narażenia jednorazowego, ani powtarzanego.

• Nie oczekuje się chronicznego lub ostrego ryzyka dla konsumentów w wyniku traktowania upraw glifosatem zgodnie z reprezentatywnymi zastosowaniami w obecnym procesie odnowienia.

W obecnym unijnym procesie odnawiania glifosatu pozostaje jeszcze kilka kroków, w tym wzajemna ocena wniosków AGG przez EFSA. Będziemy śledzić dalsze losy tej substancji.

Źródło: www.farmer.pl

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl