48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wraz z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotyczące zasad przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje w piśmie wytyczne:
„W pierwszej fazie wdrażania nowych przepisów podczas kontroli fizycznych gospodarstw, jeżeli w gospodarstwach, które dokonują przemieszczeń świń wyłącznie na terenie kraju, nie są spełniane wymagania dotyczące:

- ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
- posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”

należy, w sposób zwyczajowo przyjęty w regionie, podjąć działania mające na celu przekazanie informacji o nowych wymaganiach jak najszerszej liczbie rolników wraz z informacją o sankcjach, które wiążą się z nieprzestrzeganiem wymagań. W związku z powyższym należy informować, że gospodarstwa, które nie dostosują się, najpóźniej do dnia 31 października 2021 r., w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605, nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.

W przypadku wywiązania się z konieczności dostosowania do ww. standardów wcześniej niż wskazano powyżej należy zobligować posiadaczy zwierząt do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o tym fakcie.

W związku z faktem, że wymagania bioasekuracji określone w rozporządzeniu Komisji 2021/605 stanowią merytoryczną całość, należy przyjąć, że w przypadku gospodarstw, które nie spełniają wymogów w zakresie ogrodzeń oraz „Planu bezpieczeństwa biologicznego”, nie można poprzestać wyłącznie na systemie kontroli urzędowych jako gwarancji zdrowotnych wysyłanych świń. W tych gospodarstwach świnie przed wysyłką muszą być w dalszym ciągu poddawane badaniom laboratoryjnym, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj. badania próbek krwi na 7 dni przed przemieszczeniem świń, lecz zasada ta nie może być stosowana dłużej niż do dnia 31 października 2021 r.

Dokument zawierający wytyczne interpretacyjne do egzekwowania wymogów zawartych w załączniku II do rozporządzenia Komisji 2021/605 stanowi załącznik Nr I do niniejszego pisma.

Z zastrzeżeniem kwestii posiadania ogrodzenia i „Planu bezpieczeństwa biologicznego” w przypadku nie spełnienia pozostałych wymagań zawartych w rozporządzeniu KE nie należy wydawać pozwoleń na wywóz świń do innych obszarów lub poza obszary objęte ograniczeniami lub odmawiać wystawienia świadectw zdrowia.

Wobec gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wymagania bioasekuracji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń powinny być również stosowane wobec gospodarstw przemieszczających świnie poza obszary objęte ograniczeniami, o ile nie są one sprzeczne z przepisami załącznika II do rozporządzenia Komisji 2021/605.

Wzór protokołu kontroli gospodarstwa zawierający uaktualnione wymagania dla gospodarstw stanowi załącznik Nr II do niniejszego pisma.

Opis wymagań niezbędnych do udzielenia pozwolenia lub wystawienia świadectwa zdrowia znajduje się w załączniku Nr III do niniejszego pisma.

W związku z przyjętą metodą stopniowego wdrażania wymogów dotyczących ogrodzeń oraz planów bezpieczeństwa biologicznego, dla przemieszczeń świń wyłącznie na terenie kraju proponuje się stosowanie świadectw zdrowia przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 r. Po tym dniu świadectwa zdrowia przewidziane w rozporządzeniu mogą być stosowane wyłącznie dla przesyłek w obrębie tych samych stref.

Świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki pozyskane od świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III, spełniające z zastrzeżeniem wyżej opisanej procedury, wymagania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Polski, a także do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich (z uwzględnieniem specyficznych wymogów tych państw, jeśli mają zastosowanie). Ww. produkty pochodzenia zwierzęcego są znakowane znakiem jakości zdrowotnej lub weterynaryjnym znakiem identyfikacyjnym zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr IV do niniejszego pisma. W przypadku, jeśli zastosowanie ma świadectwo zdrowia dla przemieszczania świń przewidziane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, należy stosować zasady dotyczące znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych, określone w ww. rozporządzeniu.

Jako załącznik Nr V do niniejszego pisma przekazuję formularz analizy ryzyka dla gospodarstwa zlokalizowanego na obszarze objętym ograniczeniami I, II lub III.

Analizę ryzyka wykonuje się min. 2 razy w miesiącu za wyjątkiem pkt 5 (fakultatywnie), 14 i 15, które należy uzupełnić przed przemieszczeniem świń.

Akceptacja tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” powinna odbywać się w trakcie kontroli gospodarstwa wskazanej w art. 16 rozporządzenia Komisji 2021/605 jako adnotacja powiatowego lekarza weterynarii potwierdzająca ocenę zgodności zawartości „Planu” z wymogami załącznika II.

Wzór tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i pasz spoza gospodarstwa stanowi załącznik Nr VI.

Informuję ponadto, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.”

Załączniki:

  1. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
  2. Przemieszczanie świń obszar objęty ograniczeniami I (niebieska strefa); II (różowa strefa) i III (czerwona strefa) do podmiotów w Polsce i P. Cz. UE
  3. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa
  4. LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF na obszarach wymienionych w załączniku I do RWK 2021/605/UE
  5. LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF 2 – na terytorium RP poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji 2014/709/UE
  6. Znakowanie świeżego mięsa i produktów mięsnych, w tym osłonek w zależności od miejsca pochodzenia świń z obszarów objętych ograniczeniami I, II, III - zgodnie z rozporządzeniemwykonawczym Komisji (UE) nr 2021/605

W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna

Apel Ministra

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany. Ważne jest, aby odpowiednio chronić drób przed zakażeniem

Link do artykułu

Agencja kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Do 29 marca można jeszcze składać wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

Szczegóły

 

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Link do strony Głównego Inspektora Weterynarii

Współpraca pomiędzy przedstawicielami nauk weterynaryjnych i medycznych, a także z naukowcami z Instytutów Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, przyniosła autorski produkt tzn. Immunochromatyczny Szybki Test wykrywający antygeny Afrykańskiego Pomoru Świń.

Kasetkowy test immunochromatyczny pozwala na wykrycie białka fazy inwazyjnej wirusa powodującego ASF. Wystarczy kropla krwi, aby w ciągu 20 minut otrzymać wynik badania.

Cel badania to przede wszystkim możliwość szybkiej diagnostyki wykonanej w terenie przez służby weterynaryjne, myśliwych bądź hodowców. Państwowy Instytutu Weterynarii PIB w Puławach uczestniczył w skrupulatnych badaniach weryfikujących skuteczność w obszarze czułości, specyficzności i powtarzalności testu, w wyniku których wydał pozytywna opinię.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 1. w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u zwierząt dzikich/egzotycznych utrzymywanych w niewoli.

Link do komunikatu

W Rosji mamy pierwszy na świecie przypadek zakażenia człowieka szczepem wirusa ptasiej grypy H5N8.

Wirusa wykryto u 7 osób będących pracownikami fermy drobiu. Zarażone osoby przeszły łagodnie chorobę. Z obecnej wiedzy wiemy, że szczep wirusa H5N8 nie przenosi się z człowieka na człowieka, ale to może być kwestia czasu, gdyż jak wiemy wirusy mutują.

Dotychczas dochodziło do zakażenia szczepami H5N1, H7N6 oraz H9N2.

Ze względu na dużą zmienność wirusów ptasiej grypy zalecana jest ostrożność i zachowanie wszelki zasad higieny osób pracujących z ptactwem, a także unikanie kontaktu z padłym drobiem i dzikimi ptakami.

Tereny Wielkopolski cechuje ogromna liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, dla których ASF jest ogromnym problemem powodującym znaczne straty ekonomiczne, a nawet rezygnacje z produkcji.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Głównego Lekarza Weterynarii, dr Bogdana Konopki z prośbą o pomoc w sprawie aktualnej sytuacji związanej z ASF, a dokładniej sposobu walki z wirusem i znacznym ograniczeniem populacji dzików, a także tymczasowego zakazu wstępu do lasu osobom postronnym, nieuczestniczącym w zwalczaniu ASF.

Wielkopolska Izba Rolnicza podkreśla, że mimo w miarę stabilnej sytuacji, dzików w niektórych powiatach wciąż jest bardzo dużo. WIR apeluje o jak najszybszą depopulację zwierzyny do 1 dzika /tyś. ha.

Kolejny problem to niszczone ogrodzenia na granicach województw stanowiących zaporę uniemożliwiającą migrację dzików. Ogrodzenia pacyfikowane są przez zwierzynę płoszoną obecnością ludzi trudniących się zawodowo w procederze zbierania poroży. Rozwiązaniem tego problemy według Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest wprowadzenie do momentu odwołania stref ASF, zakazu wstępu do lasu.

WIR nawołuje, aby dotychczasowe prace służb weterynaryjnych, służb leśnych i rolników z opanowaniem sytuacji związanej z ASF nie zostały zaprzepaszczone.

Link do pisma

W dniu 3 lutego 2021 r. odbyła się „Konferencja naukowo-dydaktyczna – nauka w praktyce, dla szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych inspektoratów weterynarii i hodowców drobiu” nt.: „Zasad bioasekuracji i danych epidemiologicznych w odniesieniu do grypy ptaków”.

Konferencja zorganizowana została przez MRiRW we współpracy z Instytutem Weterynarii i Głównym Lekarzem Weterynarii w formie zdalnej z wykorzystaniem systemu Microsoft Teams.

Na konferencji poruszono istotne zagadnienie związane z występowaniem i zwalczaniem grypy ptaków oraz przedstawiono zasady zabezpieczające stada hodowlane przed wirusem.
Konferencję otworzył Pan Szymon Giżyński, Sekretarz stanu w MRiRW, Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zwalczaniu ASF postawiono na technologię, która ma w łatwy sposób umożliwić usuwanie martwych dzików, zwiększając szansę na skuteczne ograniczenie występowania i rozprzestrzeniania się wirusa.

Dlaczego jest to tak ważne?

Wideokonferencja strony polskiej z władzami weterynaryjnymi Królestwa Arabii Saudyjskiej, na której przedstawiono funkcjonowanie polskiej Inspekcji Weterynaryjnej, jej struktury oraz organizacji. Ponadto, omówiono sytuację epizootyczną w Polsce związaną z wirusem grypy ptaków.

Link do artykułu

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” skierował do obecnie urzędującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemny apel do podjęcia ważnych kroków stabilizujących sektor trzody chlewnej z możliwością jej funkcjonowania i rozwoju. PZHiPTCh szczególną uwagę zwrócono na skuteczną walkę z Afrykańskim Pomorem Świń związanej z depopulacją dzików.

Postulaty zaprezentowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” dotyczyły wsparcia dla hodowców i producentów zwierząt, gdyż ich sytuacja ogólna wymaga zdecydowanych , daleko sięgających perspektyw działania. Wsparcie miałoby przybrać formę finansową, wyrównującą straty wynikające z niski cen rynkowych ze sprzedaży tuczników pochodzących ze stref ASF, a także zwiększenia odszkodowań dla stad hodowlanych za utracone dochody ze sprzedaży knurów hodowlanych i loszek ze stref czerwonej i niebieskiej ASF, jako tuczników co wiąże się z wyraźną stratą dla rolnika.

W roku 2020 ogniska ASF dotknęły ponad 57 tysięcy świń i niestety liczba przypadków w Polsce nadal rośnie.

Cena trzody chlewnej znacząco spada co ma związek z m.in. z pojawieniem się ASF u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech choroba powoli absorbuje coraz to większe terytorium. Liczba przypadków ASF wg aktualnych danych wzrosła do 184. Nasi sąsiedzi w ślad za Belgią i Czechami – państwami obecnie wolnymi od ASF, wprowadzają zaostrzenia tj.:

  • grodzenie rejonów występowania przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń u tamtejszej zwierzyny leśnej i masowy jej odstrzał,
  • całkowity zakaz wstępu osobom postronnym na terytorium występowania ASF u dzików,
  • zakaz wstępu osobom postronnym na obszary gospodarstw rolnych.

Dodatkowo władze Berlina rozważają budowę bariery wzdłuż rzeki Nysy, co pozwoli wg władz stolicy Niemiec na ograniczenie migracji zarażonych dzików z Polski.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. rolnicy mają możliwość składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wniosek pozwala rolnikom zabezpieczyć gospodarstwo przed ASF.

Link do strony ARiMR z ogłoszeniem

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 14 grudnia 2020 r. laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono 3 ogniska HPAI. Są to ogniska nr 40 - 42, wykryte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Link do komunikatu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczący wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 24 listopada 2020 r.

(Komunikat)

 

W Pawłowicach koło Leszna odbyła się 10 jubileuszowa Konferencja w formie on-line, która gościła lekarzy weterynarii, zootechników i hodowców trzody chlewnej. Na konferencji omawiano m.in. propozycję alternatywnych programów profilaktycznych z wykorzystaniem rozwiązań fiotobiotycznych (skan artykułu)

Od 15 października do 31 grudnia 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Rekompensata będzie udzielana w przypadku wybranych klęsk żywiołowych oraz wystąpienia ASF. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Afrykański Pomór Świń prowadzi do ogromnych strat ekonomicznych naszego kraju, związanych z wstrzymaniem eksportu i obrotu zwierzętami (świnie). Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad Bioasekuracji, aby nie dopuścić do wprowadzenia jednostki chorobowej na teren gospodarstwa utrzymującego hodowlę trzody chlewnej.

Ulotka: zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń wersja z dnia 3.06.2019 ( źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/)

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl