48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 21-22 marca br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby. Pierwszego dnia omówiono najważniejsze sprawy bieżące związane z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, między innymi: ocenę wniosków partnerów KSOW, które zostały złożone w ramach konkursu nr 1/2017, procedurę zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, wdrożenie rekomendacji Centrum Doradztwa Rolniczego w sprawie funkcjonowania Sieci w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 

Następnie odbył się panel poświęcony działaniu „Współpraca”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem było pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie wątpliwości z zakresu interpretowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgłaszane przez brokerów zagadnienia dotyczyły wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW w tym: wymagań dotyczących umowy konsorcjum,  kwalifikowalności kosztów, roli brokerów w tworzeniu grup operacyjnych, odpowiedzialności materialnej członków konsorcjum, interpretowania przepisów pozwalających dokonać oceny czy przygotowywany projekt wpisuje się w cele działania. 


Drugi dzień spotkania poświęcony był pomocy technicznej PROW 2014-2020, w dyskusji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Pomocy Technicznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówiony został sposób wypełniania formularza Wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu Generatora wniosków, sposób wypełniania zestawienia rzeczowo - finansowego i możliwość importu danych do tego zestawienia w zakresie wynagrodzeń osobowych. Następnie udzielono odpowiedzi na pytania, które przed spotkaniem zostały zebrane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i przekazane ARiMR. Szczególną uwagę poświecono kwestii udzielania zamówień, szacowania wartości zamówień, stosowania odpowiednich zasad określonych w wewnętrznych regulaminach jednostek, Rozporządzeniu dotyczącym konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. Forma warsztatowa spotkania umożliwiła uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na pytania i problemy indywidualne dotyczące całej ścieżki prowadzącej do zrefundowania poniesionych kosztów tj. od rejestracji użytkownika w Generatorze wniosków przez podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na przygotowaniu dokumentów finansowo - księgowych niezbędnych do opracowania Wniosku o płatność kończąc.


Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl