48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 – planowany termin otwarcia, październik 2020 (zależy od warunków sanitarnych)

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową w ramach niektórych działań PROW 2014-2020 jak: „Premie dla młodych rolników”. Dodatkowo pozwolą wnioskodawcom starającym się o pomoc inwestycyjną uzyskać wyższe wsparcie finansowe z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszar nawadniania". Pozwolą też uzyskać odpowiednie kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości zająć się prowadzeniem działalności rolniczej w tym zakupić grunty rolne, gdzie według nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Szeroki zakres programowy studiów pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej z zastosowaniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, różnicowania produkcji i dywersyfikacji działalności w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz działalności pozarolniczej. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych i następnie świadczenie przez te osoby usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym (działalnie: „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”).

Charakterystyka programu studiów

Program podyplomowych studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy fizjologii, gleboznawstwa i biologii roślin rolniczych i ogrodniczych, technologie upraw rolniczych i ogrodniczych (warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i urządzanie terenów zielonych), uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa. Część zajęć poświęcona będzie systemowi produkcji ekologicznej oraz źródłom energii odnawialnej, Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym działaniu rolnośrodowiskowoklimatycznemu - RŚK oraz dobrej praktyce rolniczej i doradztwu rolniczemu).

Wiedza przekazywana będzie na wykładach w siedzibie Centrum Doradztwa  Rolniczego w Brwinowie oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Ogrodnictwa i MRiRW.

Studia kończą się egzaminem końcowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na poziomie VI PRK.

Czas trwania studiów

Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów w Brwinowie co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela), w którym istnieje możliwość przenocowania.

Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

Organizatorzy:
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Sekretariat studiów:

W siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

tel: 22 729 66 34  lub 22 125 62 00  wew. 175, pokój nr 17

 - mgr inż. Grażyna Bulińska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - kom. 691 110 125

Zasady rekrutacji:

Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych PUSB w Skierniewicach.

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
– mgr inż. Grażyna Bulińska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  – kom. 696 41 01 91
 - mgr Maria Majszyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; - kom. 691 110 125

Koszt uczestnictwa: 1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto PUSB,

Konto na wpłaty: PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego  
ul. Batorego 64C
96 -100 Skierniewice
tytułem - za studia podyplomowe z ROLNICTWA-OGRODNICTWA.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl