48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub  studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i  dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  • Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  • Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  • Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminie 05-07.04.2020 r. W podanym terminie szkolenie się nie odbędzie. Informację o nowym terminie podamy Państwu gdy będzie możliwość realizacji szkoleń stacjonarnych.

Informacja dla drugiej grupy uczestników szkolenia

 

 

Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również  koszty: noclegów i  wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Do karty zgłoszenia wysłanej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub fax 22 729 72 91, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać /skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia terminu naboru. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 30 osób.

Opłatę za szkolenie należy uiścić w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się na szkolenie. Faktura zostanie wystawiona na podstawie karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji  odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z zainstalowanym pakietem MS Office, wersja Excel 10.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu końcowego. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

             I termin: 7 kwietnia 2020 r. godz. 10.45

             II termin: 28 kwietnia 2020 r. godz. 11.00

             III termin: 5 maja 2020 r. godz. 11.00

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy wnieść na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 1256 222, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:  Anna Korczykowska, tel. 22 1256 296, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do pobrania

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl