48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Zakończono rekrutację !!!
Ze względów organizacyjnych zakończono nabór uczestników na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”, które odbędzie się  w terminie 16-20.09.2019r. w Oddziale CDR w Radomiu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późniejszymi zmianami).

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców rolniczych prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

 Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych bądź studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  • Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  • Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mail (podany w karcie zgłoszenia), szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  2. Pięciodniowe szkolenie stacjonarne. Szkolenie realizowane będzie w Oddziale CDR w Radomiu.

Harmonogram szkolenia:
Część e-learningowa:
Termin: 02-06.09.2019 r.

Szkolenie stacjonarne:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 26.08.2019 r. faxem lub e-mailem (skan) do:

Jednostka organizacyjna- miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Oddział Radom
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16-20.09.2019 r.

Emilia Grodzka

tel. 48 365 69 24

Justyna Fila
tel. 48 365 69 26

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia e-learningowego:

Renata Koczkodaj – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 22 125 62 09, 22 729 66 34-38, wew. 209

 

Szkolenie stacjonarne rozpoczyna się o godzinie 10.00.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzaminu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenie stacjonarne kończy się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

CDR O/Radom

20.09.2019*

04.10.2019

11.10.2019

Terminy egzaminów:
* Egzamin w ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Koszt szkolenia:

Koszt obowiązkowy udziału w szkoleniu wynosi 792 zł. Koszt noclegów i wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje uczestnik ponosi według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR O/Radom, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na karcie zgłoszenia uczestnictwa.
Cennik: https://www.cdr.gov.pl/pol/cennik_uslug.pdf

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program szkolenia

 

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl