48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

 

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminach:

  • I termin: przesunięty na 30 marca do 1 kwietnia 2019 r. (szkolenie dla absolwentów studiów podyplomowych „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko”)
  • II termin: przesunięty na 13-15 kwietnia 2019 r.

Miejsce szkoleń: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 421,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również koszty: noclegu i wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania II terminu szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 20 osób.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 8 marca 2019 r. na adres: aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na fax 22 729 72 91. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (dla osób z II terminu). O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać przed terminem rozpoczęcie szkolenia na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych”, dopiero po otrzymaniu emaila zwrotnego ze wskazaną kwotą.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z oprogramowaniem Excel.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Terminy  egzaminów:

             I termin:

             II termin: 15 kwietnia 2019 r . godz. 8.30

             III termin: 24 kwietnia  2019 r.  godz. 8.30

             IV termin: 15 maja 2019 r. godz. 8.30

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy dokonać na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 125 6222, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna  Korczykowska, tel. 22 125 6210, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Do pobrania

Harmonogram szkolenia - II termin

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl