48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na NOWE szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późniejszymi zmianami).
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.


Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która: 

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  5. Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  2. Pięciodniowe szkolenie stacjonarne. Szkolenia realizowane będą w CDR w Brwinowie oraz w Oddziale w Poznaniu  – według harmonogramu.

 

Harmonogram szkoleń:

  1. Część e-learningowa:

Termin: 04-08.02.2019 r.

Osoba do kontaktu: Anna Korczykowska – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tel. 22 125 62 10, 22 729 66 34-38 wew. 210

  1. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11.00. Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 stycznia 2019 r. faxem lub e-mailem (skan) do:

Jednostka organizacyjna
- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń

Osoby do kontaktu
w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
fax 22 729 72 91
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

25.02. - 1.03.2019 r.

Renata Koczkodaj
tel. 22 125 62 09
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział Poznań

ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18 - 22.02.2019 r.

Małgorzata Kossowska-Górecka
tel. 61 823 20 81 w.114
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzaminu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

 

Terminy egzaminów:

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

CDR Brwinów

01.03.2019*

08.03.2019

15.03.2019

CDR O/Poznań

22.02.2019*

08.03.2019

25.03.2019

* Egzamin w ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Koszt szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą koszty noclegów i wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe) według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR, w tym Centralę i Oddziały, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na kartach zgłoszenia uczestnictwa.

Do pobrania

Program szkolenia

Karta zgłoszenia Brwinów

Karta zgłoszenia Poznań

loga szkolenia podstawowe

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl