48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że w ramach Planu Operacyjnegoj Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 realizuje operację pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” obejmującą druk dwóch poradników pt. „Rzeźnie rolnicze - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej” oraz "Ubój na użytek własny w gospodarstwie - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny"

Drodzy przedstawiciele branży rolno-spożywczej! EIT Food – Europejski Instytut Innowacji i Technologii – ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję na temat rolnictwa regeneratywnego w Polsce. Wydarzenie obędzie się 26 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-14:30 on-line. Podczas serii prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi rolnicy zdobędą konkretną wiedzę, jak wprowadzać praktyki rolnictwa regeneratynwego w ich gospodarstwach rolnych w sposób, który poprawia zyskowność ich biznesów, a także przygotowuje na wymagania stawiane przez nową Wspólną Politykę Rolną UE.

Zarejestruj się na wydarzenie

Zaproszenie na konferencję

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (nie ASF), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r. informuje, że udostępnia doradcom i rolnikom aplikację pod nazwą Pomocnik podejmowania działalności gospodarczej_2020_cały_kraj i prezentację PREMIA_NA ROZP_DZIAL_2020 w formie graficznej przedstawiającą podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W ramach projektu „NEFERTITI - Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych - wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje” ( https://nefertiti-h2020.eu/ ) powstała seria filmów instruktażowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Filmy dostępne są z polskimi napisami. Do obejrzenia, m.in. doświadczenie z robotem polowym Farmdroid FD20: Siew i rzędowe odchwaszczanie buraków cukrowych, Nowe techniki kontrolowania dostarczania wody i składników odżywczych do upraw szklarniowych, Innowacyjny wypas - całoroczny wypas w Brandenburgii i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdRQTEC1-PE9PUXD8-dbxIs5&fbclid=IwAR1Rcx38zahaSsonreYbEAWophbZtyTaymaFYg_b0nRMrq8Nbzzsnd1btvw

Na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie został utworzony nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w rolnictwie. Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Absolwent posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów UE oraz zakupie ziemi rolnej. Więcej informacji

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi planował organizację kilku jesiennych spotkań promujących kulturę ludową, jak Święto Chleba czy koncerty w ramach akcji „Kultura na ludowo #wspieram”. Niestety sytuacja epidemiczna zmusiła nas do modyfikacji tych zamierzeń. Nie oznacza to jednak, że ustajemy w wysiłkach i próbach przybliżania wszystkim zainteresowanym wiedzy o folklorze, historii i tradycjach ludowych. W najbliższym czasie przenosimy nasze działania do sieci. Aby nie tracić kontaktu ze swoimi sympatykami proponujemy kolejny konkurs.

We współczesnym rolnictwie nawozy mineralne obok środków ochrony roślin należą do ważnej grupy przemysłowych środków produkcji.

Jak podkreśla Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, a także jednym z głównych wskaźników intensywności i efektywności produkcji w rolnictwie. Nawozy mineralne stosowane w procesie produkcji wywierają istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin, wzbogacając glebę w niezbędne składniki mineralne. Wpływ nawożenia na kształtowanie wielkości osiąganych plonów jest ogromny, nawet 50% przyrostu plonowania jest osiągana dzięki nawożeniu. Nawożenie stosowano już w starożytności do użyźniania gleb używano obornik, kompost, słomę, szlam rzeczny, nawozy zielone, ściółkę leśną. Rozwinęło się ono już w 19 wieku, aby osiągnąć kulminację w wieku 20.

Przypominamy, że rolnicy, którzy złożyli wnioski o płatność dobrostanową wariant 2.1.i 2.3. od dnia 16 października do końca października 2020r. mają obowiązek złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie przesyła rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. pobierz rozporządzenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym INNOSETA w ramach programu HORYZONT 2020. Głównym celem INNOSETA jest stworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej SETA dla dobrych praktyk zarządzania gospodarstwem dostosowane do szczególnych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Projekt INNOSETA zakłada zebranie wyników badań przy stosowaniu opryskiwaczy w zakresie ochrony roślin za pomocą dostępnych zaawansowanych, pionierskich rozwiązań, osiągnięcie celów poprzez rozpowszechnienie istniejących badan i rozwiązań komercyjnych, które jednocześnie ukażą nam potrzeby i innowacyjne pomysły społeczeństwa rolniczego. Więcej informacji...

 
W dniu 08.10.2020 r. odbyła się konferencja, zorganizowana w formie webinarium przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu pt. „Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych ale przede wszystkim doradcy i rolnicy. Podczas konferencji Pan Michał Rzytki Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił założenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, a także nową priorytetową inicjatywę jaką jest Zielony Ład.

Iso-Tech sp. z o.o. wraz z Polską Fundacją Innowacji oraz Małopolską Izbą Rolniczą zapraszają do oglądania filmów z cyklu 2020 "Wiedz i Mądrze Jedz"

Filmy realizowane są w ramach operacji pt „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce”.

W każdą sobotę od 5 września 2020 do 10 października 2020 o godz 6.10 rano, można obejrzeć 2 reportaże WIEDZ I MĄDRZE JEDZ w ogólnopolskim kanale ZOOMTV (Cyfrowy Polsat pozycja 155, Orange TV pozycja 36, Canal+ pozycja 42; dostępny również w sieciach kablowych i telewizji naziemnej).

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W dniu 22 września 2020 roku odbyło się Seminarium w formie wideokonferencji, poświęcone najbliższym działaniom na rzecz powołania tych gospodarstw. Słowo wstępne wygłosiła Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, która nakreśliła priorytety w działaniach na rzecz utworzenia Krajowej Sieci. Spotkanie poprowadziła oraz omówiła zadania na najbliższe miesiące Pani Bożena Krześniak, główny specjalista w Zespole do spraw Rolnictwa i Środowiska.

Realizowane na terenie całego kraju zobowiązania dotyczące Programu azotanowego mającego na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wymagają od podmiotów, prowadzących produkcję rolną i działalność w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, stosowania odpowiednich procedur technologicznych i dokumentacyjnych.

Zakres tych działań podlega procedurom kontrolnym realizowanym przez instytucje do tego powołane: Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeprowadzone w 2018 roku przez ARiMR „kontrole na miejscu” przez ARiMR wykazały wystąpienie 688 naruszeń wymogów Programu azotanowego w 426 skontrowanych gospodarstwach.

W dniach 16-18 września 2020 roku, odbyło się Seminarium, w formie wideokonferencji, poświęcone Planom Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej z wykorzystaniem Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie „CAP Strategic Plans: The key role of Agriculture Knowledge and Innovation Systems (AKIS) in Memebr Systems”. Początkowo Seminarium miało mieć miejsce w Warszawie jednak ze względu na wystąpienie COVID-19 zostało zrealizowane w formie online. Organizatorami byli Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) oraz Punkt Obsługi Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego EIP-AGRI Service Point.

Jesteś rolnikiem, który chce zdywersyfikować swój dochód i profil produkcji swojego gospodarstwa? Dołącz do programu EIT Food Grow, który pozwoli Ci zdobyć wiedzę, jak zyskownie uprawiać niszowe zboża, rośliny lecznicze oraz zioła w Polsce. Zapraszamy Cię do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 28-29 września 2020 on-line. TUTAJ

W trakcie warsztatu będziesz miał możliwość współpracy z zespołem, który będzie pracował nad szansą na rozwój nowego profilu działalności w twoim gospodarstwie. Zespół ten będzie prezentował wypracowany wraz z Tobą pomysł na biznes 21 listopada. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 EUR na wdrożenie pomysłu biznesowego w życie we współpracy z rolnikami uczestniczącymi w programie.


CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE Oddział w RADOMIU PRZEDŁUŻA TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

Z uwagi na okres przyjmowania zgłoszeń pokrywający się z okresem urlopowym oraz sytuację epidemiologiczną w kraju, termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu zostaje przesunięty o 2 tygodnie, to jest do 2 października 2020 r. Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl