48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne Seminarium w formie wideokonferencji, poświęcone dotychczasowym i najbliższym działaniom na rzecz powołania gospodarstw demonstracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji dotyczącej tworzenia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych wypowiadały się pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Pani Hanna Grodzka. Zasady wsparcia projektów demonstracyjnych w ramach PROW 2014-2020 omówiła Pani Ewa Maranowska z Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informujemy o powstaniu nowego serwisu internetowego Access2Markets, uruchomionego przez Komisję Europejską. Nowa platforma jest dostępna we wszystkich językach UE, oferuje kompleksowe informacje nt. zasad importu i eksportu towarów i usług w handlu z krajami spoza UE. Ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą handel z partnerami spoza UE lub są zainteresowane rozpoczęciem tego typu działalności.

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje operację własną pn.: Koncepcja nt.: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” w terminie od 1.05 do 10.12.2020 r.

Na takie pytania miało odpowiedzieć webinarium Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym” , które przeprowadzono 4 listopada.

Głównym wykładowcą była prof. Jolanta Kowalska z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Pani profesor jest związana z rolnictwem ekologicznym od początków wprowadzenia tego systemu w Polsce. Obecnie nadzoruje także badania środków ochrony roślin umieszczonych na liście dopuszczonych do stosowania w RE.

W dniu 26. listopada 2020 r. odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu nt.: ,,Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym - Inteligentne Rolnictwo". W związku z sytuacją epidemiczną, konferencję przeprowadzono w formie zdalnej, a transmisja na żywo była nadawana z CDR O. w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyły 352 osoby: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup operacyjnych EPI, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

Wg definicji z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,  suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września  spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Instytucją decyzyjną i opiniotwórczą w sprawach suszy jest Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG). Obecnie system monitorowania suszy opiera się głównie na pomiarach stacji meteorologicznych, pomiary te nie są jednak adekwatne w wielu przypadkach do stanu rzeczywistego gdyż stacje te często  są rozmieszczone w zbyt dużych odległościach od siebie.

W dniu 24 listopada 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w woj. wielkopolskim. Jest to 33 ognisko HPAI w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie pierwsze w drugim półroczu bieżącego roku. więcej...

Sukcesywne nabywanie wiedzy i jej korekta z zakresu prawidłowego żywienia pozwala na kształtowanie właściwych postaw żywieniowych i umiejętności, które właściwie realizowane, pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka. Znaczenie edukacji zdrowotnej rośnie ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwijająca się cywilizacja. czytaj całość...

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin” dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów spoza województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” uruchomiło „ASAP Akademię”– platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. Celem „ASAP Akademii” jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa. Każda z lekcji opracowana jest na bazie autorskiego „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych więcej...

26.10.2020r. w CDR  w Brwinowie Oddział w  Radomiu odbyło się webinarium nt. „Technologia uprawy jeżyny” oraz „Możliwości zatrzymania wody na plantacjach jagodowych - systemy utrzymania gleby”.

Pierwszy temat został zaprezentowany przez dr Agnieszkę Orzeł z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Brzezna 565 a drugi przez dr Pawła Krawca z Horti Team w Karczmiskach.

Wyjątkowa współpraca między trzema europejskimi projektami w ramach programu Horyzont 2020: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI, zaowocowała opracowaniem poradnika szkoleniowego FarmDemo do organizacji polowych działań demonstracyjnych. Poradnik zawiera wiele interesujących narzędzi, wskazówek i filmów, które mogą pomóc w zorganizowaniu udanej demonstracji w gospodarstwie rolnym.

W ramach projektu NEFERTITI poradnik szkoleniowy został zaktualizowany o najnowsze materiały dotyczące organizacji wydarzeń pokazowych w gospodarstwach, takie jak praktyczne wskazówki, narzędzia i inspiracje z praktyki.
Poradnik szkoleniowy FarmDemo służy do podnoszenia umiejętności i budowania zdolności wśród organizatorów demonstracji w gospodarstwach. Umożliwia praktyczne wdrażanie innowacyjnych praktyk demonstracyjnych i zwiększa świadomość wartości wymiany wiedzy / doświadczeń między rolnikami.

Dnia 21.09.2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w ramach projektu NEFERTITI szkolenie w formie webinarium pn. „Jak przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne?- praktyczne aspekty zarządzania glebą i uprawami".

Nefertiti - Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych- wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje ma celu usprawnienie wymiany wiedzy oraz skuteczne wprowadzanie innowacji w sektorze rolniczym poprzez założenie demonstracji, zebranie wyników i udostępnienie ich innym rolnikom poprzez szkolenia, warsztaty, filmy oraz wymianę doświadczeń z innymi rolnikami. NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych, m.in. rolnictwo ekologiczne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało od 27.08.2020r. do 22.09.2020r. dwanaście szkoleń pn. „Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej”. Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarzadzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Szkolenia odbyły się w: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Stęszewie k/Poznania i Niepołomicach k/Krakowa.

Odbiorcami szkoleń były osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom, zarówno z instytucji publicznych jaki i z prywatnych podmiotów doradczych. Przeszkolono łącznie 333 doradców.

W dniu 18 listopada 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowane zostało szkolenie pt. „Jak założyć pasiekę?”. Szkolenie miało formę webinarium, więc w bezpieczny i wygodny sposób można było wysłuchać wykładów.

Tematyka szkolenia była skierowana zarówno do doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i doradców prywatnych chcących rozpocząć prowadzenie pasieki. Przedstawione prezentacje dotyczyły podstawowej tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem pasieki oraz legalnym wprowadzeniem produktów pszczelich na rynek.

Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. informuje, że udostępnia doradcom i rolnikom-przedsiębiorcom aplikację pod nazwą Rozwój_Usług_Rolniczych_2020_xlsx przedstawiającą podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Aplikacja pozwoli w łatwy sposób na sprawdzenie spełnienia warunków przez wnioskodawcę, planowaną do uzyskania liczbę punktów, oraz ułatwi dostęp do rozporządzenia, dokumentów aplikacyjnych.

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje publiczne w sprawie planu działania UE pn. „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby - budowanie zdrowszej planety dla zdrowszego społeczeństwa” (Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People).

Główny filar Europejskiego Zielonego Ładu- ambicja „zero zanieczyszczeń” będzie opierać się na inicjatywach w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, różnorodności biologicznej i klimatu. KE opublikowała także tzw. „mapę drogową” dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w której przedstawiono plany UE zmierzające do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia, m.in. poprzez lepsze zapobieganie zanieczyszczeniom, ich remediację, monitorowanie i sprawozdawczość w tym zakresie.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
Zachęcamy gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin” dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów z województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

 

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl