48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Nazwa projektu: „Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług – Kompetencje Doradców Rolniczych.

Czas trwania projektu: marzec 2005 – grudzień 2007.

Opis projektu:
Konieczność dostosowania systemu doradztwa rolniczego do wymogów nowej Wspólnej Polityki Rolnej doprowadziła do opracowania i realizacji międzynarodowego projektu LEONARDO da VINCI, w którym uczestniczyliśmy wspólnie z: Austrią, Republiką Czeską, Niemcami, Węgrami i Słowacją.

W swoich założeniach projekt zakładał analizę i porównanie systemów doradztwa rolniczego uczestniczących w nim krajów członkowskich  i na tej podstawie opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych oraz zasad certyfikacji doradców. Celem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla wszystkich rolników oczekujących pomocy przy wdrażaniu minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.

Wymiernym efektem projektu jest wspólne opracowanie i wydanie  „Podręcznika Kompetencji Doradcy w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”, który zawiera wymagania dotyczące kwalifikacji i niezbędnej wiedzy doradców świadczących usługi w obszarze minimalnych wymagań wzajemnej zgodności. Lista takich wymagań została opracowana w oparciu o 19 aktów prawnych UE określających podstawowe wymagania z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz zasad dobrej kultury rolnej - zgodnej z wymogami ochrony środowiska. Podręcznik wydany został w językach narodowych wszystkich uczestników projektu. Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko przez doradców, ale też w średnich szkołach zawodowych kształcących przyszłe kadry specjalistów oraz jako zbiór wskazówek dla pracowników izb rolniczych, związków zawodowych rolników, urzędów i agencji rozwoju.

Opracowana została również analiza porównawcza systemów doradztwa rolniczego funkcjonujących w państwach będących uczestnikami projektu. Wyniki były już i nadal są prezentowane w różnej formie:
- na stronie internetowej  www.agroextension.net  - w wersji angielskiej,
- w wydawnictwach informacyjnych opracowanych w językach narodowych partnerów projektu,
- na nośniku elektronicznym CD-ROM, (pobierz)
- w trakcie seminariów, spotkań warsztatowych i konferencji – także międzynarodowych (m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Niemczech).

Efektem projektu jest także nawiązanie współpracy w tworzeniu wspólnych zasad dotyczących kwalifikacji i akredytacji doradców, a także określenie wymagań dotyczących przygotowania zawodowego doradców, uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Nie bez znaczenia jest stworzenie płaszczyzny współpracy dla powołania stałej międzynarodowej grupy roboczej krajowych władz certyfikujących, która w przyszłości działać będzie na rzecz podnoszenia standardów usług doradczych.
 
Osoba koordynująca projekt: Małgorzata Ramatowska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PODR?CZNIK KOMPETENCJI DORADCY W ZAKRESIE WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - do pobrania

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl