48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 

 

 

 

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej

 

 

PRZYGOTOWANIE  INNOWACYJNYCH  PROGRAMÓW
KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  (część III)

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, poprzez jednostkę organizacyjną Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zleciło realizację zamówienia projektu Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego (część III) konsorcjum w składzie:
wykonawca: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
podwykonawcy: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  w Szczecinie oraz Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program: Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
Projekt zakładał opracowanie 912 pakietów edukacyjnych w formie "Poradnika dla ucznia" i "Poradnika dla nauczyciela" do programów jednostek modułowych wyodrębnionych w programach nauczania dla 50 zawodów.
Udział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie polegał na koordynacji prac mających na celu opracowanie 56 pakietów edukacyjnych do modułowych programów nauczania dla 3 zawodów:

  • technik rolnik,
  • rolnik,
  • technik hodowca koni.

Pracownicy Działu Doskonalenia Zawodowego, Oświaty i Współpracy z Nauką CDR koordynowali pracę 23 autorów oraz 24 recenzentów.
Koordynator metodyczny: Rafał Rzepkowski
Kierownicy zespołów autorskich: Maria Majewska, Jolanta Borczyńska-Żbikowska, Justyna Zdunek.
Wartość prac koordynowanych przez CDR - 220.760,- zł

Okres realizacji projektu: listopad 2006-wrzesień 2007.

 

PROJEKT ZLECONY PRZEZ MEN:
PRZYGOTOWANIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
REALIZACJA: KONSORCJUM Wykonawca: ITeE-PIB, Podwykonawcy:  ŁCDNiKP,  IBE, CDR,  CDiDN,  ZST

I zamówienie MEN  (2005)
w CDR opracowano:
modułowe programy nauczania dla 6 zawodów:
- technik rybactwa śródlądowego 321[06] technik rolnik  321[05]
- rybak śródlądowy  632[01]   technik agrobiznesu 341[01]
- technik hodowca koni 321[01]  rolnik 613[01]
pakiety edukacyjne dla zawodu: technik rachunkowości (13 pakietów)

II zamówienie MEN  (2006)
w CDR opracowano:
modułowe programy nauczania dla 7 zawodów:
- technik weterynarii 
- technik rybołówstwa morskiego 
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 
- technik hydrolog 
- technik meteorolog 
- technik leśnik 
- operator maszyn leśnych
pakiety edukacyjne dla 2 zawodów: 
- technik technologii żywności (36 pakietów)
- technik żywienia i gospodarstwa domowego (28 pakietów)

III zamówienie MEN  (2006-07)
w CDR opracowano:
pakiety edukacyjne dla 3 zawodów: 
- technik rolnik (19 pakietów)
- rolnik (17 pakietów)
- technik hodowca koni (20 pakietów)

Koordynacja pracy autorów i recenzentów w trzech projektach:
Autorzy - 95, w tym 62 nauczycieli
Recenzenci - 86, w tym 67 nauczycieli
Ogółem: 181 wykonawców, w tym 129 nauczycieli

Wartość kontraktu CDR:           -   621.460,- zł
I zamówienie MEN  (2005)            -   112.400,- zł
II zamówienie MEN  (2006)           -   288.300,- zł
III zamówienie MEN  (2006-07)     -   220.760,- zł

Our partners

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl