48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W myśl art. 2. ust.1. pkt 1 przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Rodzaj produkcji

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Skala prowadzonej produkcji

Pierwszym kryterium decydującym o tym, czy mamy do czynienia z działami specjalnymi produkcji rolnej, jest rodzaj produkcji zawarty w załączniku 2 do ustawy PIT. Jeśli wykonywany przez podatnika rodzaj upraw lub produkcji nie jest tam zawarty, można przyjąć, że podatnik prowadzi działalność rolniczą, a nie działy specjalne produkcji rolnej. Jeśli zaś rodzaj wykonywanej przez podatnika produkcji jest wymieniony w załączniku 2 (to jeszcze nie oznacza, że podatnik będzie prowadził dział specjalny), wówczas kolejnym kryterium powinno być sprawdzenie rozmiarów tej produkcji. Jeśli rozmiary produkcji przekraczają wartości podane w załączniku 2 ustawy PIT, podatnik zobowiązany jest opodatkować działalność rolniczą jako działy specjalne produkcji rolnej podatkiem dochodowym.

Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalane na dwa sposoby:

  • na podstawie prowadzonych podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego

  • na podstawie norm szacunkowych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego na 2023 rok. pobierz...


Przykładowe rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego na 2023 r.

Lp.

Rodzaj uprawy i produkcji

Jednostka powierzchni upraw
lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa
dochodu rocznego

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych  pow. 25 m2:

a)      rośliny ozdobne

b)      pozostałe


1 m2

1 m2


13,64

5,08

2

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych pow. 50 m2:

a)      rośliny ozdobne

b)      pozostałe


1 m2

1 m2


10,17

6,23

3.

Uprawy grzybów i ich grzybni  - pow. 25m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5,85

4.

Drób rzeźny – pow. 100 szt. (kurczęta)

1 sztuka

1,19

5.

Drób nieśny – pow. 80 szt. (kury nieśne)

1 sztuka

3,88

6.

Pasieki pow. 80 rodzin

1 rodzina

3,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U.  2022 poz. 2478).

 

Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

Rejestracja i obowiązki podatkowe (dot. norm szacunkowych)

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest Urząd skarbowy.

Podatnicy podatku od działów specjalnych produkcji rolnej składają Deklaracje PIT-6 do Urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Podatnicy składają w urzędzie skarbowym w terminie do 20 stycznia roku podatkowego deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Natomiast podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej składają w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji oraz dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego na druku NIP-7 w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej podatnicy są obowiązani opłacać już od dnia rozpoczęcia prowadzenia działu specjalnego, określonego w PIT-6, a nie od daty uzyskania z tego tytułu dochodu, gdyż podstawą do ustalenia zaliczek jest zawsze rozmiar zamierzonej działalności.

Wzór dokumentu

Wzory dokumentów wymaganych dla rozliczenia zobowiązań z tytułu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej - https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl