48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Podatek od środków transportu regulują przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W myśl przepisów ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • autobusy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środki transportowe, które stanowią zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportu określa Rada gminy, w drodze uchwały, z tym że stawki nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

Tabela nr 1. Przykładowe maksymalne stawki podatku od środków transportowych za 2023 ustalone przez Ministra Finansów.

Wyszczególnienie

Stawki w zł

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

od 3,5 do 5,5 tony

1020,16

od 5,5 do 9 ton

1701,84

powyżej 9 ton

2042,19

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3

2382,52

od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5

2042,19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 poz. 731).

 

Aktualne maksymalne stawki podatku ustala Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w Obwieszczenia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. 2021 poz. 724) pdf 203 KB

Poza maksymalnymi stawkami podatku Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej dla wybranych pojazdów ustala minimalne stawki podatku w Obwieszczeniu z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r (M.P. 2021 poz. 968) pdf 327 KB

Wysokość podatku zależy od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi, rodzaju zawieszenia, a w przypadku autobusów liczby miejsc do siedzenia oraz stawki podatku, która obowiązuje w gminie. Stawki podatku od środków transportowych można sprawdzić w Urzędzie Gminy lub na jej stronie internetowej.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego), lub
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Terminy składania deklaracji i opłat

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, DEKLARACJI (DT-1) na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Wzór dokumentu

Wzory dokumentów wymaganych dla rozliczenia zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych - https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl