48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Rolnik ryczałtowy

Rolnik dostarczający produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej, bądź świadczący usługi rolnicze na podstawie  art. 43 ust. l pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniony z opodatkowania z tytułu dokonywanej sprzedaży.

Ponadto, zgodnie z art. 115. 1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7%.

Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o zwolnieniu od podatków przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.

Rolnik ryczałtowy -  rejestracja jako podatnik vat czynny

Przejście na zasady ogólne opodatkowania VAT rolnika ryczałtowego, może nastąpić wówczas, kiedy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • rolnik ryczałtowy dokona zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R,
 • rozpocznie prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów i usług umożliwiających sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Podatnicy, o których mowa w art. 15 i art. 15a, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać najpóźniej dzień przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów usług. W tym celu należy wypełnić formularz VAT-R.

 • Obowiązki rolnika – podatnika vat

Rolnik rozliczający podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych w zakresie prowadzonej działalności rolniczej jest zobowiązany m.in. do:

 • opodatkowania dokonywanych przez siebie sprzedaży określonymi stawkami VAT,
 • dokumentowania sprzedaży fakturami VAT (zasady oraz wymogi formalne dotyczące wystawiania faktur VAT zawarte są w Dziale XI ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług)
 • prowadzenia ewidencji kupna i sprzedaży,
 • rozliczania podatku VAT w ramach deklaracji podatkowej - JPK_VAT

(JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K))

WAŻNE!

Na podstawie art. 99 ust. 11B deklaracje, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach (art. 99 ust. 11C ustawy o podatku od towarów i usług)

Podatnik vat czynny powrót do zwolnienia w myśl art. 43 ust. l pkt 3 - rolnik ryczałtowy

Ust. 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego (formularz VATR) przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

USTAWA o podatku od towarów i usług pdf 2.71 MB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl