48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Ustawa z dnia  10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) umożliwiają producentowi rolnemu złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Do wniosku załącza się:

  • faktury VAT bądź ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

W 2023 roku terminy składania wniosków określone zostały:

  • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r (faktury z okresu od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023)
  • od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.( faktury z okresu od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 )

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • od dnia 3 kwietnia do dnia 28 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego,
  • od dnia 2 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Dokonywana jest w formie gotówkowej - w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi odpowiednio:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl