48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych".
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Szkolenie adresowane jest dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, którzy mogą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolnośrodowiskowych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS;
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych rolnikom przystępującym do realizacji zobowiązań w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej - 5 dni.


Termin szkolenia:

Miejsce realizacji

Termin szkolenia

Termin nadsyłania zgłoszeń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego
O/Radom

 30.09-04.10.2019

16.09.2019

Emilia Grodzka
tel. 48 365 69 24

Justyna Fila
tel. 48 365 69 26
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie lub najpóźniej w dniu szkolenia.


Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej/planu działalności ekologicznej lub obydwu tych planów.
  2. Zdanie egzaminu testowego.

Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Terminy egzaminów:

28.11.2019 r. godz. 11.00 – CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18

04.12.2019 r. godz. 11.00 – CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18

11.12.2019 r. godz. 11.00 – CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18

Koszty szkolenia:

Koszty obowiązkowe 1000 zł ( brutto) - (dydaktyka, wyjazd terenowy, serwis kawowy),

Koszt noclegów i wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje uczestnik ponosi według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Oddział Radom, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na karcie zgłoszenia uczestnictwa wg Cennika .

Do pobrania:

1. Zakres rzeczowy szkolenia

2. Karta zgłoszenia Radom

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl