48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców rolniczych prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

 Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która:

 • Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
 • Posiada co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
 • Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
 • Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie składa się z dwóch części: (zmiana formy szkolenia)

 1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do szkolenia przez 5 dni.
  Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mail (podany w karcie zgłoszenia), szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części webinaryjnej.

 2. Sześciodniowe szkolenie – wykłady i warsztaty w formie webinarium. Szkolenie odbywać się będzie w trzech dwudniowych sesjach w odstępach tygodniowych. Szkolenie realizowane będzie przez CDR O/Radom. Forma webinarium umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym, a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pomocą czatu. Prowadzący ma możliwość kontroli obecności uczestników. Webinarium kończy się testem sprawdzającym. Do zaliczenia webinarium wymagane jest 90% poprawnych odpowiedzi.

 3. Dwudniowe szkolenie – warsztaty w formie stacjonarnej. Szkolenie realizowane będzie w grupach nie większych niż 25 osób, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych. Szkolenie realizowane będzie przez CDR O/Radom, w siedzibie CDR O/Radom, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom oraz w gospodarstwie, gdzie przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne. 

Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 19.04.2021 r. e-mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przesłać pocztą tradycyjną przed rozpoczęciem szkolenia na adres CDR O/Radom ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom.

Harmonogram szkoleń:

 • Część e-learningowa:

Termin: 26-30.04.2021 r.

Test sprawdzający po części e-learningowej: 30.04.2021 r.

Osoba do kontaktu:

Renata Koczkodaj – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 125 209, 22 729 66 34-38 wew. 209

Każdy uczestnik, po zaliczeniu części e-learningowej, otrzyma link i hasło dostępu do webinarium.

II  Część webinaryjna

Terminy szkoleń:

1. TERMIN I

 • sesja I: 10-11 maja 2021 r.
 • sesja II: 17-18 maja 2021 r.
 • sesja III: 24-25 maja 2021 r.

            Test sprawdzający po webinarium: 25 maja 2021 r.

2. TERMIN II

 • sesja I: 12-13 maja 2021 r.
 • sesja II: 19-20 maja 2021 r.
 • sesja III: 26-27 maja 2021 r.

            Test sprawdzający po webinarium: 27 maja 2021 r.

3. TERMIN III

 • sesja I: 31 maja-1 czerwca 2021 r.
 • sesja II: 7-8 czerwca 2021 r.
 • sesja III: 14-15 czerwca 2021 r.

            Test sprawdzający po webinarium: 15 czerwca 2021 r.

W jednym webinarium może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób, a w przypadku warsztatów stacjonarnych nie więcej niż 25 osób. O przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zorganizowania mniejszej lub większej liczby szkoleń.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się osobie, która uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające po części e-learningowej i 90% po części szkolenia  w formie webinarium.

Szkolenie kończy się egzaminem e-learningowym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Egzamin jest uważany za złożony z  wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego. Termin przystąpienia do egzaminu należy określić w karcie zgłoszenia na szkolenie.

Terminy egzaminów:

1. 21.06.2021 r.

2. 22.06.2021 r.

3. 23.06.2021 r.

Koszt szkolenia: Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu w sprawach rekrutacji:

 • Emilia Grodzka, 48 365 69 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:

- Program szkolenia - docx 29 KB

- Karta zgłoszenia Termin I - doc 73 KB

- Karta zgłoszenia Termin II - doc 74 KB

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl