48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia pn. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, którzy mogą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolnośrodowiskowych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  2. Posiada co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych”
  5. Zdała egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych.

Osoby, które znajdą się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będą posiadać uprawnienia do świadczenia usług doradczych rolnikom przystępującym do realizacji zobowiązań w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie realizowane będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Część I szkolenia

Wykłady w formie webinarium – 4 dniowe- będą zrealizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dwóch terminach do wyboru

I termin od 23.02.2021r. do 26.02.2021r.;

II termin od 8.03.2021r. do 11.03.2021r.

III termin od 13.04.2021r. do 16.04.2021r.;

IV termin od 19.04.2021r. do 22.04.2021r.

Każdy uczestnik otrzyma link i hasło dostępu do webinarium.

Webinarium kończy się testem sprawdzającym w formie e-learningowej. Do zaliczenia testu wymagane jest 90% poprawnych odpowiedzi.

I termin - 23.02 – 26.02.2021r. Test sprawdzający po webinarium: 01.03.2021r.

II termin - 8.03.2021r - 11.03.2021r. Test sprawdzający po webinarium 15.03.2021r.

III termin -  13.04-16.04.2021r. Test sprawdzający  po webinarium 19.04.2021r.

IV termin -  19.04-22.04.2021r. Test sprawdzający  po webinarium 26.04.2021r.

Część II szkolenia – 2 dniowe warsztaty w formie webinarium, będą zrealizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w czterech terminach do wyboru:

I termin - 03.03 - 04.03.2021r.

II termin  - 04.03 - 05.03.2021r.

III termin - 17.03. - 18.03.2021r.

IV termin - 18.03 - 19.03.2021r.

V termin -  26-27.04.2021r.

VI termin -  28-29.04.2021r.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:  Marta Kwiatkowska, tel. 48 365 69 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 12.02.2021r. e-mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej półroczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przesłać na adres Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części:

  1. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej/planu działalności ekologicznej lub obydwu tych planów.
  2. Zdanie końcowego egzaminu w formie e-learningowej.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na doradcę rolnośrodowiskowego wydaje się osobie, która uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające po części wykładowej  webinaryjnej i uczestniczyła w pełnym wymiarze godzin zajęć warsztatowych w formie webinarium.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby  którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu uzyskała 90% poprawnych odpowiedzi z testu końcowego. Termin przystąpienia do egzaminu należy określić w karcie zgłoszenia na szkolenie.

Terminy egzaminów:

1. 19.03.2021 r.

2. 22.03.2021 r.

3. 23.03.2021 r.

4. 12.04.2021 r.

5. 13.04.2021 r.

6. 14.04.2021 r.

7. 10.05.2021r.

8. 11.05.2021r.

9. 12.05.2021r.

Osoba do kontaktu w sprawach testu sprawdzającego po webinarium i testu końcowego e-learningowego: Anna Korczykowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 125 62 96, 22 729 66 34-38 wew. 296

Koszty szkolenia: Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenia luty

2. Karta zgłoszenia kwiecień

3. Zakres tematyczny szkolenia

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl