48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza na szkolenie on-line realizowane w ramach operacji własnej CDR (KSOW/Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie) pn. „Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw”.

Szkolenie będzie realizowane w formie webinarium. Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie bioróżnorodności upraw stosowanych w ramach systemów agroleśnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, z wykorzystaniem zjawiska allelopatii, mających na celu zatrzymanie wody w glebie. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 11.10.2022 roku organizuje szkolenie nt.  „Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – formy opodatkowania i rozliczania”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się tą tematyką. Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza na dwunaste spotkanie z cyklu „ROW On-line”, dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich. Tym razem wrócimy do tematyki inicjatywy LEADER. Z Prezes Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju”, Panią Magdaleną Ciołek, porozmawiamy o działaniach podejmowanych na obszarze LGD, poznamy przykłady działań wykraczających poza wdrażanie PROW i innych osiągnięć LGD „T.U.R.”. Tematem spotkania będzie także współpraca lokalna (jak się rozwija, na różnych płaszczyznach, inicjatywy oddolne, nowe inspiracje, wspólne inicjatywy, przykłady ciekawej, efektywnej współpracy) oraz sieciowanie (produkty, usługi, marka regionu/obszaru). Zapytamy naszego gościa, jak postrzega kolejny okres wdrażania inicjatywy LEADER (2023-2027) na podstawie już określonych wstępnych ram działania (skalę, zakres tematyczny działań, budżety). Jakie w związku z tym okresem pokłada nadzieje, a jakie rodzi on obawy, zarówno po stronie merytorycznej wdrażanych projektów, jak i zarządzania LGD.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza doradców na szkolenie pt. „SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”. Celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe doradców rolniczych poprzez przekazanie specjalistycznej wiedzy (teoretycznej i praktycznej), z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności w ekologicznym systemie, a także stworzenie możliwości uzyskanie specjalizacji w tym zakresie. Szkolenie odbędzie się w formie mieszanej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla 280 doradców z 15 województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez Centrum, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie jest realizowane z Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie. Celem szkolenia jest przygotowanie doradców do szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania za te szkody. Umiejętności te są konieczne do realizacji zadania ośrodków doradztwa rolniczego określonego w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego w artykule 4.1 punkt 12.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni w temacie wykładowcy ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. „Metodyka doradztwa grupowego”. Jest to II edycja szkolenia realizowanego w 2021 roku. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, którzy nie brali udziału w I edycji szkolenia „Metodyka doradztwa grupowego” realizowanego w 2021 roku. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Oferta skierowana jest głównie do rolników prowadzących lub planujących prowadzenie przetwórstwa w ramach sprzedaży bezpośredniej, MLO lub Rolniczego Handlu Detalicznego oraz do przetwórców. W ramach jedno dniowych szkoleń z wybranej tematyki, proponujemy 3,5 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć warsztatowych (surowce do przeprowadzenia warsztatów w kosztach).

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl