48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 8 listopada 2018r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie pn. Nowe technologie w produkcji drobiarskiej. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu nowoczesnych rozwiązań w produkcji drobiarskiej oraz omówieniu aktualnej sytuacji na rynku drobiarskim. Ważnym aspektem szkolenia było także przedstawienie wytycznych dotyczących redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych oraz metod ich ograniczania w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W szkoleniu uczestniczyli doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawiciele inspektoratów weterynarii, naukowcy z uczelni rolniczych, rolnicy oraz pracownicy firm związanych z branżą drobiarską.

W dniach 22-23 października 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).
Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch.
Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz dziedzictwa kulturowego.

W dniach 2-5.października 2018r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Wielkopolska Agencja Zarzadzania Energia (WAZE) oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi. W projekcie uczestniczyło również 23 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu oraz 96 uczniów z Technikum Inżynierii środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu.

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do spotkania w dniu 22.10.2018 roku w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pojawiających się wątpliwości dotyczących wybranych metodyk dla poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." informujemy, że:

W dniach 24 -25 października 2018r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu produkcji roślinnej przez Państwowe Instytuty Badawcze.

Konferencję otworzył dr Henryk Skórnicki Dyrektor CDR w Radomiu, który wskazał na konieczność wdrażania osiągnięć naukowych oraz stosowanie innowacyjności w gospodarstwach rolnych. Mówił również o dotychczasowych i przyszłych działaniach w tym zakresie. Podkreślił, że prawidłowe i pełne świadczenie usług doradczych wymaga ścisłej współpracy między instytutami badawczymi i jednostkami doradztwa, a transfer wiedzy powinien dobrze służyć bezpośrednio praktyce w gospodarstwach rolnych.

Platforma projektowa SUMANU na celu wsparcie regionu Morza Bałtyckiego i UE w tworzeniu całościowej strategii zrównoważonego środowiskowo i ekonomicznie zarządzania składnikami odżywczymi oraz pomoc rolnikom w oszacowaniu i wdrożeniu zrównoważonych praktyk rolniczych.
Platforma będzie gromadzić i syntetyzować najlepsze praktyki i zalecenia dotyczące zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi z istniejących projektów:

Wyróżniona w XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” w kategorii rodzinnej, osiągnęła kolejny sukces, tym razem na szczeblu europejskim.
Pani Magdalena Węgiel wraz z córką Agnieszką Sendor prowadzą gospodarstwo rybackie „Pstrąg Ojcowski” od 2014 r. dzierżawiąc stawy pstrągowe w Ojcowskim Parku Narodowym. W 2016 r. po kilkunastu latach przerwy i ponownym uruchomieniu wylęgarni, przeprowadzono proces tarła pstrągów. Do tarła wykorzystano pstrągi potokowe pochodzące z własnego stada macierzystego. Pstrąg potokowy ze względu na wymagający i dłuższy niż w przypadku pstrąga tęczowego proces hodowli stanowi zaledwie ok. 2% wszystkich hodowli w Polsce, a pstrągarnia w Ojcowie jest prawdopodobnie jedyną w Polsce stricte hodowlą pstrąga potokowego. Przeprowadzenie własnego tarła przyczyniło się do pozyskania 60 tysięcy narybku.

 

W dniach 17-18 Października 2018 roku w miejscowości Spoleto we Włoszech odbyło się międzynarodowe seminarium w ramach EIP-AGRI pt. „Od projektu Grupy Operacyjnej do wpływu – budowanie na przyszłość środowiska innowacji”. Seminarium było poświęcone poznawaniu i dzieleniu się doświadczeniami z wdrażania EIP-AGRI (Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarzami i organizatorami wydarzenia były Władze Lokalne Regionu Umbria, Włoska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz Włoskie Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Turystyki.

 

Zaangażuj się w działania projektu AgriLink, aby pomóc w opracowaniu nowych i ulepszonych metod doradztwa rolniczego w zakresie innowacji na obszarach wiejskich!

AgriLink to wielopodmiotowy projekt finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”. Skupia 16 partnerów (uniwersytety, publiczne i prywatne instytuty badawcze, doradców rolniczych, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje rolników i specjalistów w zakresie komunikacji i kształcenia) z 13 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Grecja , Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania).

24 października br. w Jönköping w Szwecji ogłoszono zwycięzcę międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez WWF.

Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą jest Polak! Pan Krzysztof Kowalski otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 000 euro za wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa. Więcej informacji

Aplikacja do sporządzania planu nawożenia azotem.

Kalkulator opracowany w programie MS Excel na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Służy do planowania nawożenia azotem upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Wykorzystując wskaźniki zawarte w ww. Rozporządzeniu wykonywane są obroty stad zwierząt gospodarskich, na podstawie których obliczane są parametry obiektów do przechowywania nawozów naturalnych oraz produkcja tych nawozów w gospodarstwie. Następnie można sporządzić plan nawożenia upraw nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi.

Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego - pod takim hasłem odbyła się konferencja pn. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego. Podczas konferencji poszukiwano rozwiązań wpływających na poprawę produktywności gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 rolników, przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli nauki, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz doradców rolniczych. Organizatorami konferencji, która odbyła się 16 października 2018 roku w Sielinku k/Opalenicy było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zawieszony na stronie CDR.

Jak wygląda zakwaszenie gnojowicy w praktyce? Na to i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w filmie instruktażowym przygotowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, partnera projektu Baltic Slurry Acidification http://balticslurry.eu/ w zakresie technik wykorzystywanym w procesie zakwaszania gnojowicy, mającej na celu ograniczenie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Na stronie projektu dostępne są również inne filmy partnerów projektu, prezentujące ich doświadczenia z technicznymi aspektami procesu zakwaszania gnojowicy: http://balticslurry.eu/2018/08/20/partners-active-in-video-production/

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców i rolników opracowało nieskomplikowany "programik" do łatwego i szybkiego sprawdzenia w zakresie spełnienia kryterium dostępu do Poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Aplikacja po pobraniu umożliwia sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu w tym uzyskania niezbędnej liczby punktów uprawniających do składania wniosków.

W materiale nie będę pisała o zdrowym stylu życia samym w sobie, ten temat był już szeroko omawiany, ale o zasadach zdrowego, odpowiedzialnego podejścia do żywienia w kontekście jego wpływu na środowisko i niestety na marnotrawstwo żywności, co stało się dużym problemem ogólnoświatowym. czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z nową platformą projektu NEFERTITI, dzięki której dowiesz się jak możesz zaangażować się w działania projektu. Platforma ma na celu rozwijać społeczność rolniczą, zaangażowaną w dzielenie się doświadczeniami poprzez demonstrację w gospodarstwach rolnych.

Wielu rolników w całej Europie, we wszystkich sektorach rolnictwa, ma innowacje i doświadczenia w rolnictwie, które byłyby użyteczne dla innych rolników. Możemy dzielić się nimi poprzez demonstrację. ZAPRASZAMY: https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/dashboard

W dniu 26 września 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało szkolenie pt. ” Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej”.

Celem szkolenia było przekazanie doradcom aktualnych wymagań obowiązujących producentów rolnych w zakresie ograniczenia zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących znakowania i jakości handlowej przy wprowadzaniu do obroty rynkowego tych produktów.

W dniach 26 - 27 września 2018r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  oraz w gospodarstwie Pana dr Pawła Krawca znajdującego się w Karczmiskach koło Kazimierza Dolnego odbyła się konferencja pt. "Nowe technologie w produkcji ogrodniczej".

Tematyka konferencji dotyczyła nowych rozwiązań w produkcji maliny i uprawy borówki amerykańskiej w praktyce w połączeniu z warsztatami.

W trakcie spotkania zostały omówione min. zakładanie i prowadzenie plantacji malin oraz tendencje i prognozy rynkowe.

W dniu 1 października 2018 r. na Stadionie Lecha Poznań Poznaniu odbyło się I Forum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas Forum uczestnicy mieli możliwość zapoznania się, w jaki sposób selekcja genomowa wpływa na hodowlę bydła mlecznego w Polsce oraz jak z nowych technologii korzystają hodowcy w innych krajach. W trakcie forum omówione zostały takie zagadnienia jak: znaczenie ekonomiczne cech i preferencje hodowców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, rozwój oceny wartości hodowlanej w Polsce w świetle oczekiwań hodowców, wykorzystanie genotypowania w zarządzaniu stadem. 

Ponadto uczestnicy poznali założenia tworzenia indeksu ekonomicznego, który określi wartość zysku dla hodowcy, gdy wartość danej cechy zmieni się o jedną jednostkę, a także uszereguje buhaje, krowy, jałówki wg ich wartości hodowlanej wyrażonej w złotówkach. Wprowadzenie indeksu ekonomicznego ułatwi podejmowanie decyzji hodowlanych, przyczyni się do efektywniejszego korzystania z selekcji genomowej oraz poprawi wykorzystanie wyników oceny wartości użytkowej. 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl