48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Wyróżniona w XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” w kategorii rodzinnej, osiągnęła kolejny sukces, tym razem na szczeblu europejskim.
Pani Magdalena Węgiel wraz z córką Agnieszką Sendor prowadzą gospodarstwo rybackie „Pstrąg Ojcowski” od 2014 r. dzierżawiąc stawy pstrągowe w Ojcowskim Parku Narodowym. W 2016 r. po kilkunastu latach przerwy i ponownym uruchomieniu wylęgarni, przeprowadzono proces tarła pstrągów. Do tarła wykorzystano pstrągi potokowe pochodzące z własnego stada macierzystego. Pstrąg potokowy ze względu na wymagający i dłuższy niż w przypadku pstrąga tęczowego proces hodowli stanowi zaledwie ok. 2% wszystkich hodowli w Polsce, a pstrągarnia w Ojcowie jest prawdopodobnie jedyną w Polsce stricte hodowlą pstrąga potokowego. Przeprowadzenie własnego tarła przyczyniło się do pozyskania 60 tysięcy narybku.

 

W dniach 17-18 Października 2018 roku w miejscowości Spoleto we Włoszech odbyło się międzynarodowe seminarium w ramach EIP-AGRI pt. „Od projektu Grupy Operacyjnej do wpływu – budowanie na przyszłość środowiska innowacji”. Seminarium było poświęcone poznawaniu i dzieleniu się doświadczeniami z wdrażania EIP-AGRI (Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarzami i organizatorami wydarzenia były Władze Lokalne Regionu Umbria, Włoska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz Włoskie Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Turystyki.

 

Zaangażuj się w działania projektu AgriLink, aby pomóc w opracowaniu nowych i ulepszonych metod doradztwa rolniczego w zakresie innowacji na obszarach wiejskich!

AgriLink to wielopodmiotowy projekt finansowany z unijnego programu badań i innowacji “Horyzont 2020”. Skupia 16 partnerów (uniwersytety, publiczne i prywatne instytuty badawcze, doradców rolniczych, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje rolników i specjalistów w zakresie komunikacji i kształcenia) z 13 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Francja, Grecja , Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania).

24 października br. w Jönköping w Szwecji ogłoszono zwycięzcę międzynarodowego etapu konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego przez WWF.

Już drugi raz w historii konkursu zwycięzcą jest Polak! Pan Krzysztof Kowalski otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 000 euro za wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych środowisku morskiemu oraz holistycznego podejścia do zrównoważonego rolnictwa. Więcej informacji

Aplikacja do sporządzania planu nawożenia azotem.

Kalkulator opracowany w programie MS Excel na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Służy do planowania nawożenia azotem upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Wykorzystując wskaźniki zawarte w ww. Rozporządzeniu wykonywane są obroty stad zwierząt gospodarskich, na podstawie których obliczane są parametry obiektów do przechowywania nawozów naturalnych oraz produkcja tych nawozów w gospodarstwie. Następnie można sporządzić plan nawożenia upraw nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi.

Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego - pod takim hasłem odbyła się konferencja pn. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego. Podczas konferencji poszukiwano rozwiązań wpływających na poprawę produktywności gospodarstw rolnych. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 rolników, przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli nauki, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz doradców rolniczych. Organizatorami konferencji, która odbyła się 16 października 2018 roku w Sielinku k/Opalenicy było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego Oddział w Radomiu bezpośrednio realizował to zadanie. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zawieszony na stronie CDR.

Jak wygląda zakwaszenie gnojowicy w praktyce? Na to i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w filmie instruktażowym przygotowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, partnera projektu Baltic Slurry Acidification http://balticslurry.eu/ w zakresie technik wykorzystywanym w procesie zakwaszania gnojowicy, mającej na celu ograniczenie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Na stronie projektu dostępne są również inne filmy partnerów projektu, prezentujące ich doświadczenia z technicznymi aspektami procesu zakwaszania gnojowicy: http://balticslurry.eu/2018/08/20/partners-active-in-video-production/

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców i rolników opracowało nieskomplikowany "programik" do łatwego i szybkiego sprawdzenia w zakresie spełnienia kryterium dostępu do Poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Aplikacja po pobraniu umożliwia sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu w tym uzyskania niezbędnej liczby punktów uprawniających do składania wniosków.

W materiale nie będę pisała o zdrowym stylu życia samym w sobie, ten temat był już szeroko omawiany, ale o zasadach zdrowego, odpowiedzialnego podejścia do żywienia w kontekście jego wpływu na środowisko i niestety na marnotrawstwo żywności, co stało się dużym problemem ogólnoświatowym. czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z nową platformą projektu NEFERTITI, dzięki której dowiesz się jak możesz zaangażować się w działania projektu. Platforma ma na celu rozwijać społeczność rolniczą, zaangażowaną w dzielenie się doświadczeniami poprzez demonstrację w gospodarstwach rolnych.

Wielu rolników w całej Europie, we wszystkich sektorach rolnictwa, ma innowacje i doświadczenia w rolnictwie, które byłyby użyteczne dla innych rolników. Możemy dzielić się nimi poprzez demonstrację. ZAPRASZAMY: https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/#!/dashboard

W dniu 26 września 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało szkolenie pt. ” Przestrzeganie zasad higieny jako element ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej”.

Celem szkolenia było przekazanie doradcom aktualnych wymagań obowiązujących producentów rolnych w zakresie ograniczenia zagrożenia mikrobiologicznego w produkcji świeżych owoców i warzyw oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących znakowania i jakości handlowej przy wprowadzaniu do obroty rynkowego tych produktów.

W dniach 26 - 27 września 2018r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  oraz w gospodarstwie Pana dr Pawła Krawca znajdującego się w Karczmiskach koło Kazimierza Dolnego odbyła się konferencja pt. "Nowe technologie w produkcji ogrodniczej".

Tematyka konferencji dotyczyła nowych rozwiązań w produkcji maliny i uprawy borówki amerykańskiej w praktyce w połączeniu z warsztatami.

W trakcie spotkania zostały omówione min. zakładanie i prowadzenie plantacji malin oraz tendencje i prognozy rynkowe.

W dniu 1 października 2018 r. na Stadionie Lecha Poznań Poznaniu odbyło się I Forum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas Forum uczestnicy mieli możliwość zapoznania się, w jaki sposób selekcja genomowa wpływa na hodowlę bydła mlecznego w Polsce oraz jak z nowych technologii korzystają hodowcy w innych krajach. W trakcie forum omówione zostały takie zagadnienia jak: znaczenie ekonomiczne cech i preferencje hodowców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, rozwój oceny wartości hodowlanej w Polsce w świetle oczekiwań hodowców, wykorzystanie genotypowania w zarządzaniu stadem. 

Ponadto uczestnicy poznali założenia tworzenia indeksu ekonomicznego, który określi wartość zysku dla hodowcy, gdy wartość danej cechy zmieni się o jedną jednostkę, a także uszereguje buhaje, krowy, jałówki wg ich wartości hodowlanej wyrażonej w złotówkach. Wprowadzenie indeksu ekonomicznego ułatwi podejmowanie decyzji hodowlanych, przyczyni się do efektywniejszego korzystania z selekcji genomowej oraz poprawi wykorzystanie wyników oceny wartości użytkowej. 

W dniach 27-28.09.2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie: "Mechatronika w gospodarstwie rolnym". Szkolenie zdominował dr inż. Andrzej Borusiewicz z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Pan doktor przedstawił systemy agrotroniczne w rolnictwie, podkreślając bardzo szybki rozwój technologii elektronicznych.

Programy komputerowe coraz częściej są wykorzystywane w rolnictwie i w niedalekiej przyszłości nowoczesne gospodarstwo rolne nie będzie mogło bez nich funkcjonować.

Ponadto pan doktor przeprowadził pokaz systemów nawigacji i jazdy równoległej. Słuchacze byli pod wrażeniem wiedzy, profesjonalizmu i praktycznego wykorzystania rozwiązań agrotronicznych wykorzystywanych na WSA w Łomży.

W 2018 roku do Krajowego rejestru wpisano 22 nowe odmiany zbóż ozimych: 11 odmian pszenicy, w tym: 4 odmiany chlebowe z grupy A, 6 odmian chlebowych z grupy B oraz jedną odmianę pastewną (Sikorka), 2 odmiany pszenżyta, 5 odmian żyta i 4 odmiany jęczmienia. W Polsce powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w ostatnich latach wynosi ponad 2 mln ha rocznie, tj. ok. 29% ogólnej powierzchni uprawy zbóż. Ponad połowa zbiorów przeznaczona jest na cele konsumpcyjne. Nowe odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej to:

Jedna z największych plenerowych wystaw rolniczych w Europie – Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW odbyła się w dniach 20-23 września 2018 roku w Bednarach k/Poznania. W ramach 20-tej edycji wystawy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prezentowało swoją ofertę na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właściciele gospodarstw rolnych, producenci, hodowcy mogli skorzystać zarówno z fachowej porady naszych specjalistów, jak i z materiałów informacyjnych, broszur tematycznych czy ulotek.

Każdy z nas zaprasza gości, jest zapraszany, to znaczy bywa ;) i oczywiście obserwuje zachowanie innych, czy umiemy się zachować przy stole w każdej sytuacji? Kpimy często z przesadnej uprzejmości, a mimo wszystko, nikt nie chce popełniać towarzyskich gaf i wpadek. Gdy otrzymujemy zaproszenie na galę, bankiet, konferencję czy jakiekolwiek inne bardziej lub mniej oficjalne spotkanie, okazuje się, że etykieta ma się całkiem dobrze, ale czy na pewno? czytaj całość...

Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyło się 11-13.09.2018r. kolejne 3-dniowe spotkanie z cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu” organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W ciągu 3 dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów na temat produkcji pasz na trwałych użytkach zielonych z uwzględnieniem ich renowacji, innowacji w technologii produkcji rolniczej. Istnieje konieczność okresowej renowacji stanu trwałych użytków zielonych ulegających degradacji na skutek wieloletniego ich użytkowania. Ze względu na duże zróżnicowanie TUZ pod względem glebowym oraz uwilgotnienia, ważny jest odpowiedni termin wykonania ich podsiewów oraz zastosowanego sposobu warunkującego efektywność tego zabiegu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu opracowało nieskomplikowany „programik” do łatwego i szybkiego sprawdzenia, czy w związku z nowym podejściem do interpretacji definicji zadania w opublikowanej przez ARiMR informacji, jest konieczne przeprowadzenie postępowania ofertowego w wybranych działaniach PROW 2014-2020!!
Aplikacja jest do pobrania i umożliwia łatwe i szybkie oszacowanie wartości zadania. Udostępniony formularz może służyć do celów szkoleniowych i do własnego wykorzystania i nie jest dokumentem wymaganym w żadnym z naborów i innych procedur wynikających ze stosowanych rozporządzeń wykonawczych.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl