48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Już po raz kolejny Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy organizował w Poznaniu w dniach 12-14 luty br. Sesję Naukową. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim Sesji były Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin.

Oficjalny dzień otwarcia poprzedziła sesja referatowa organizowana między innymi dla praktyków, doradców, osób związanych z branżą rolniczą pod hasłem FORUM „NAUKA – PRAKTYCE”. Forum przewodniczyli Pan Dyrektor IOR-PIB prof. dr hab. Marek Mrówczyński oraz Pan Dyrektor CDR oddział w Poznaniu Mariusz Tatka. Podczas tego spotkania przedstawiciele związków branżowych: zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaka, a także owoców i warzyw omówili najważniejsze zagadnienia związane z uprawą tych roślin. Szczególnie dotyczące ochrony tych plantacji przed agrofagami w kontekście integrowanej i wycofywania czy ograniczania stosowania zapraw nasiennych czy dostępności innych środków ochrony roślin. 

Na uwagę zasługuje informacja o pojawieniu się nowego szkodnika na plantacjach buraka cukrowego, pastewnego - szarka komośnika. Natomiast od 2020r. ma zostać wdrożany nowy czteroletni program ochrony ziemniaka. Podczas spotkania mówiono też o działaniach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin.

Uroczyste rozpoczęcie 59 Sesji Naukowej odbyło się z udziałem Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - J.K. Ardanowskiego. Jeden z wykładów inauguracyjnych dotyczył nowych regulacji prawnych z zakresu zdrowia roślin omawiany przez przedstawiciela Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW. Celem omawianych zmian są przede wszystkim:
- ochrona państw unijnych przed wprowadzaniem nowych organizmów z państw trzecich,
- większa harmonizacja „paszportowania stref ochronnych”,
- poprawa spójności przepisów w zakresie zdrowia roślin i roślinnego materiału rozmnożeniowego,
- ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli w całym łańcuchu żywnościowym, które to zmiany mają być wprowadzone pod koniec tego roku w formie nowych ustaw.

Drugim tematem na otwarciu konferencji było Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia roślin omawianym przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu PIORiN.

Zagadnienia prezentowane na Sesji Naukowej podzielono według paneli tematycznych na: bezpieczeństwo żywności i środowisko; herbologię, badania naukowe i ryzyko fitosanitarne; integrowaną ochronę roślin i rolnictwo precyzyjne oraz metody biologiczne i rolnictwo ekologiczne. Wygłoszono 58 referatów poświęconych między innymi: oporności chwatów na herbicydy, chorobom występującym w uprawie pszenicy i ich zwalczaniu triazolami, pozostałościom środków ochrony w płodach rolnych, zaprawom nasiennym, doświadczalnictwu ekologicznemu, biologicznym metodom ochrony upraw, a także nowoczesnym metodom teledetekcyjnych czy wykorzystaniu satelitarnych dronów w pracach związanych z rolnictwem.

Nieodłącznym elementem konferencji naukowej była Sesja plakatowa. Przedstawiono 89 posterów. Tematyka badań naukowych prezentowanych na posterach nawiązywała do paneli dyskusyjnych. Były też stoiska z prasą rolniczą i książkami rolniczymi.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Następna już za rok.

Zespół Systemów Produkcji Rolnej
CDR O/Poznań

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl