48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowych.
Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego,  ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.
Wymiar etatu: Pełny etat.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie.
 • Minimum trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z powadzeniem spraw pracowniczych / kadrowych.
 • Praktyczna wiedza z zakresie administracji kadrowej i prowadzenia akt osobowych.
 • Znajomość programu Symfonia.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu oprogramowania biurowego MS Office.
 • Znajomość przepisów Prawa pracy.
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Dokładność i staranność.

Zakres obowiązków:

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z ustawą Kodeks Pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych, rozliczanie urlopów oraz zwolnień lekarskich.
 • Nadzorowanie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP i wykonywania badań lekarskich.
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z ustawą Kodeks Pracy.
 • Bieżące monitorowanie i stosowne reagowanie na zmiany w przepisach dotyczących Prawa Pracy.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów :

 1. Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godziny 11:00.
 2. Miejsce składania dokumentów:

Centrum Doradztwa Rolniczego, Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy instytucji).

 1. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowych".

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl