48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.


Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1795, z 2016 r. poz. 1569, oraz z 2018 r. poz. 2317), zwanego dalej, rozporządzeniem wykonawczym, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Na potrzeby obecnego naboru wniosków na stronie ARiMR zamieszczony został zaktualizowany, w zakresie niezbędnych zmian wynikających z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, formularz wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność wraz załącznikami i instrukcjami wypełniania tych dokumentów.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany, jakie wynikają ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia:

 • pomoc obejmuje gospodarstwa rolne położone na terenie całego kraju. Aktualnie na terenie całego kraju obowiązuje jeden Program działań mających na cclii zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, stanowiący Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1339), zwany dalej „ Programem działań”. Program ten określa m.in. warunki związane z przechowywaniem nawozów naturalnych i kiszonek, jak również terminy, w których określone rodzaje podmiotów zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych;
 • w związku z rozszerzeniem zasięgu wdrażania tego instrumentu wsparcia na cały kraj, rozszerzeniu uległ krąg potencjalnych Beneficjentów mogących skorzystać z tej pomocy. Jednocześnie zniesiono obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w celu umożliwienia uzyskania wsparcia finansowego jak największej grupie podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich;
 • dostosowano terminologię do zapisów Programu działań (,..) tj. „pasze soczyste” zastąpiono nazwą „kiszonki”;
 • limit pomocy został zwiększony do 100 tys. zł. na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo;
 • usunięto z formularza wniosku o przyznanie pomocy informacje dotyczące gospodarstwa oraz charakterystyki prowadzonej działalności - informacje w tym zakresie znajdują się w biznesplanie;
 • uszczegółowiono wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy - usunięto niektóre załączniki oraz połączono dwa oświadczenia - podobne zakresem - w jedno co ogranicza liczbę załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Dodatkowo w przypadku współposiadania gruntów wchodzących w skład wspólnot gruntowych. których sytuację prawną reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, zrezygnowano z wymogu przedstawiania oświadczenia w przypadku współposiadania gruntów wchodzących w skład wspólnot gruntowych;
 • przyjęto sposób postępowania w przypadku podmiotów. które weszły w posiadanie gospodarstwa lub rozpoczęły produkcję zwierzęcą w trakcie roku kalendarzowego, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, tak aby wyliczone wielkości zbiorników dla prowadzanej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie nie były zaniżane;
 • zmieniono katalog kosztów kwalifikowalnych dostosowując go do zapisów Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym m.in.:


- określono, że spełnienie wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych będzie wiązało się z doposażeniem gospodarstw w miejsca do przechowywania nawozu przez okres co najmniej 5 miesięcy (dla nawozów stałych) i 6 miesięcy (dla nawozów płynnych) oraz nieprzechowywaniem kiszonek bezpośrednio na gruncie;

- uaktualniono sposób obliczania wymaganej pojemności zbiorników lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (w oparciu

- sporządzony obrót stada, obliczenie przelotowości i wyliczenie średniorocznych stanów zwierząt gospodarskich w poszczególnych grupach technologicznych) z zastosowaniem współczynników określonych w Programie działań (...).

- usunięto z kosztów kwalifikowalnych koszt zakupu rozrzutników - kładąc tym samym nacisk na dofinansowanie tych inwestycji, których realizacja, uzasadniona treścią Programu działań (”...), w największym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych;

- umożliwiono realizację operacji polegająca wyłącznie na dofinansowaniu zakupu sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych. określone w Programie działań (...) w oparciu o złożone przez rolnika oświadczenie o posiadaniu miejsc do przechowywaniu przez okres co najmniej 6 mies. nawozów naturalnych płynnych zgodnie z warunkami określonymi w Programie działań (...), dołączane do wniosku o przyznanie pomocy;

- dopuszczono, w uzasadnionych przypadkach. możliwość realizacji inwestycji związanych z dostosowaniem do wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych o większych parametrach, niż wynika to z obliczeń dla okresu odpowiednio S lub 6 miesięcznego:

 • zaktualizowano zasady związane ze składaniem wniosku o przyznanie pomocy:

- wprowadzono możliwość dwukrotnego wzywania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do uzupełnienia braków we wniosku również w tym instrumencie wsparcia;

- skrócono termin na podanie do publicznej informacji ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy z jednoczesnym wydłużeniem, do 60 dni terminu na składania wniosków o przyznanie pomocy;

 • uregulowano kwestie terminu zakończenia realizacji operacji. Co do zasady zakończenie realizacji operacji powinno nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. lecz nie później niż w terminie określonym w Programie działań (...) wyznaczonym na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Wyjątkiem od tej reguły jest termin określony w rozporządzeniu na zrealizowanie przez młodych rolników inwestycji związanych z przechowywaniem kiszonek. Dla tego typu inwestycji termin ten, zgodnie z brzmieniem 4 pkt 2 oraz 20 ust. I pkt 10 zmienianego rozporządzenia, wynosi 24 miesiące od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący;
 • dostosowano, do obowiązujących przepisów prawa. regulacje w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;


Ustalono minimalną liczbę punktów - 1 pkt za poszczególne kryteria wyboru, umożliwiającą uzyskanie pomocy.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl