48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

zyczenia W 2019

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbyła się konferencja sieciująca pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe” Krajową Sieć Obszarów Wiejskich reprezentowali Pan Krzysztof Janiak - Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego i Pan Paweł Krzeczunowicz - Dyrektor Oddziału w Warszawie.  Konferencję otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa.

24 uczestników z 6 krajów przyjechało na warsztaty i wykłady w mieście Płowdiw w Bułgarii. Uczestnicy projektu spotkali się, by poszerzyć wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze kultury. Delegację przyjmowała RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

minerva 01

Przez pięć dni uczestnicy poznawali narzędzia i idee wdrażane w poszczególnych krajach. Edukatorzy wzbogacili wiedzę na temat konkretnych metod, jakie należy stosować w pracy z bezrobotnymi młodymi ludźmi i zostali przeszkoleni w zakresie przekazywania tej wiedzy młodym pracownikom, którzy każdego dnia pracują z młodzieżą. W czasie warsztatów nabyli umiejętność korzystania z nowoczesnych platform internetowych pozwalających tworzyć atrakcyjne treści szkoleniowe przemawiający do młodych pokoleń. Uczestnicy zapoznali się m.in. z technikami fotografii i montażu filmu, tworzeniem audio-przewodników, zasadami storytellingu oraz pisaniem biznesplanu pod kątem zakładania firm przez młodych ludzi w Unii Europejskiej.

 W efekcie projektu nastąpi podniesienie wiedzy 800 osób pracujących z młodzieżą z 6 krajów (każdy multiplikator przeprowadzi sesje poświęcone strukturze warsztatów zatrudnienia, sposobów prowadzeniu poradnictwa i mentoringu dla bezrobotnej młodzieży). Narzędzia dla platformy zatrudnienia młodzieży będą dostarczać osobom pracującym z młodzieżą konkretnych ćwiczeń do kierowania i mentorowania młodzieży w celu zorganizowania procesu poszukiwania pracy.

Warsztaty poświęcone zatrudnieniu przyczynią się do zmniejszenia ogromnej stopy bezrobocia w Europie i zmotywują pracowników młodzieżowych i pośredników pracy do korzystania z tych narzędzi w codziennej działalności z młodzieżą.

Badanie wpływu warsztatów na zatrudnienie będzie oparte na badaniu przeprowadzonym przez 800 osób pracujących z młodzieżą z beneficjentami warsztatów. Dane będą zbierane i analizowane przez personel projektu w celu określenia wpływu działań projektowych na młodzież. Centra młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne zostaną poinformowane o korzyściach płynących z warsztatów zatrudnienia wśród młodzieży i zostaną poproszone o wdrożenie takich działań.

Kolejne spotkanie koordynatorów projektu zaplanowane jest we wrześniu i tym razem odbędzie się u partnera Edu Consulting w Czechach.

 

5.04.2019 – DZIEŃ BUŁGARSKI

6.04.2019 – DZIEŃ POLSKI

7.04.2019 – DZIEŃ HISZPAŃSKO – TURECKI

8.04.2019 – DZIEŃ HISZPAŃSKO – TURECKI

9.04.2019 – DZIEŃ CZESKO – WŁOSKI 

Do świąt pozostało niewiele czasu, a to oznacza że trzeba już zacząć planować przedświąteczne zakupy. Świetną okazją do tego będzie tegoroczny Kiermasz Wielkanocny „Polska smakuje”, który odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od ulicy Wspólnej 30.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. produkcji zwierzęcej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie.  (Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych , Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007). Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu.

W związku za pojawiającymi się informacjami na temat konsekwencji faktu „braku wpisu do rejestru odmian dozwolonych odmiany jabłoni ‘Ligol’ oraz niedostępności licencji na rozmnażanie jej czerwonych sportów i ich złej zdrowotności”.

Przedstawiamy stanowisko Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Odmiana ’Ligol’ jest wpisana do krajowego rejestru w Polsce i zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym jest uznawana za dopuszczoną do obrotu w Polsce i pozostałych krajach UE.

Licencje na rozmnażanie i rozpowszechnianie czerwonych sportów odmiany ‘Ligol’ posiada Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, który zapewnia materiał zdrowy i wolny od chorób wirusowych.

Od 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsekwentne działania na rzecz zwiększania udziału polskich podmiotów w projektach z obszaru rolnictwa i biogospodarki, realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020. Mamy na tym polu sukcesy – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki otwierając konferencję pn. "Program Horyzont 2020 – badania i innowacje na rzecz rozwoju rolnictwa i biogospodarki".

Było to kolejne wydarzenie z cyklu pn. „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. Tym razem celem konferencji było upowszechnienie informacji o projektach B+R+I realizowanych ze środków Programu Horyzont 2020 oraz o możliwościach, jakie oferuje ten unijny program ramowy w zakresie prowadzenia międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych. Spotkanie umożliwiło również wymianę wiedzy i doświadczeń, związanych z udziałem jednostek resortu rolnictwa w projektach Horyzont 2020, w celu pełniejszego wykorzystania potencjału programów ramowych UE dla rozwoju rolnictwa i biogospodarki w Polsce. Możliwości wsparcia polskich jednostek w ubieganiu się o środki z Programu Horyzont 2020 przedstawione zostały przez krajowy Punkt Kontaktowy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na dwa działania oraz dwa poddziałania w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w terminie 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Najczęściej zadawane pytania do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (tzw. Programu azotanowego) dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Uprzejmie informujmy, że prezentacje z konferencji pn.: „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”, która odbyła się w dniu 8 marca 2019 r., zostały umieszczone na stronie internetowej MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/gospodarowanie-nawozami-a-ochrona-wod

Jednocześnie przekazujmy link do Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej do dobrowolnego stosowania: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania

 

 

Przeprowadzona na poziomie Unii Europejskiej reforma przepisów dotyczących kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym objęła swoim zakresem także obszar nadzoru fitosanitarnego. Z dniem 14 grudnia 2019 r. obowiązująca do tej pory dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie zostanie zastąpiona przez dwa unijne akty prawne w randze rozporządzenia, a mianowicie:

 

Środowisko pracy rolników jest bardzo złożone, a zagrożenia z którymi musi się zmierzyć rolnik znacznie przewyższają ryzyka w innych branżach. Występuje tu bardzo duże zróżnicowanie prac oraz ich sezonowe nasilenie, a także konieczność ich wykonania bez względu na warunki pogodowe. Prace wykonywane są przy użyciu zróżnicowanych maszyn i urządzeń technicznych, w przeróżnych miejscach i warunkach. Z częstych zmian stanowisk pracy wynika wiele różnych zagrożeń które dotyczą tej samej osoby. Sytuacja taka nie występuje w innych gałęziach gospodarki, dlatego też rolnictwo charakteryzuje się dużą wypadkowością. Zawód rolnika znajduje się w grupie prac wysokiego ryzyka, która może zakończyć się wypadkiem śmiertelnym, lub poważną chorobą. czytaj całość...

W dniu 18 marca 2019 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie dla doradców rolniczych nt. „Zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2019”.

W trakcie szkolenia zaprezentowano:
- praktyczną obsługę aplikacji eWniosekPlus wraz ze wskazaniem jej funkcjonalności,
- zasady przyznawania i wnioskowania o poszczególne płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,
- zmiany, które zostały wprowadzone w ramach kampanii na 2019 rok dotyczące m.in.: deklaracji elementów i delimitacji ONW, zmian przepisów rozporządzenia ekologicznego oraz rolno-środowiskowo-klimatycznego.

W niedzielę 17 marca zakończyły się trzydniowe Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, największe targi branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej organizowane w halach wystawienniczych.

Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 marca 2019 r.  w Dzienniku Ustaw Poz. 427 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego, po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Nagroda jest przyznawana za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód.

Europejskie Forum Rolnicze to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora polskiego rolnictwa. W tegorocznej II edycji, która odbyła się w dniach 1-2 marca 2019 roku w Jasionce k/Rzeszowa, wzięło udział ponad 3 tys. osób - rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i  branżowych z całej Europy. Obecni byli także przedstawiciele państw afrykańskich, zainteresowani wymianą handlową z Polską w branży rolno-spożywczej. Organizatorem Forum jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl