48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 26-27 kwietnia 2022r. w Pruszkowie odbyła się konferencja końcowa projektu Liaison - Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie: Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć” (ang. “Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks — LIAISON”).
Celem projektu była analiza mechanizmów wdrażania projektów opartych na zasadach wielopodmiotowości (Multi actors approach) i współtworzenia (co-creation). Projekt realizowany był od roku 2018 do końca kwietnia br.

Strona Internetowa dotycząca platformy doradczej eDWIN jest już aktywna.

Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
 • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;
 • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;
 • rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje realizację kampanii „Cudze chwalicie – swoje poznajcie” promującą platformę polskiebazarek.pl. Platforma ta pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami i odwrotnie. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, jak również promować swoje produkty. Na uwagę zasługuje fakt, iż dochód ze sprzedaży produktów trafia bezpośrednio do rolników, omijając marże i pośredników. Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent - bezpośredni zysk.

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody, szkodnikami i zagrożeniami na polu, szybki kontakt z doradcą rolniczym oraz porady, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin – to tylko niektóre zalety e-usługi „Wirtualne gospodarstwo”, która jest dostępna na platformie doradczej eDWIN.

„Wirtualne gospodarstwo” to najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. Będzie ona służyła rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa będzie dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

Więcej informacji (źródło) znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/wiosenny-obrot-materialem-siewnym,501.html

Obszary wiejskie generują powstawanie wielu strumieni odpadów, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów związanych z działalnością rolniczą.

Posiadacz odpadów to, wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości.

Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

cały artykuł... pdf 687 KB

 

Konferencja „Rasy rodzime naszym dobrem narodowym” odbyła się 18 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu we współpracy z NSZZ Solidarność RI i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Wieprz Polski”.

Konferencję otworzył Pan Tomasz Obszański (Inicjator konferencji, właściciel firmy Farmy Roztocza) odczytaniem listu komisarza EU ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Moderatorem był Marek Krysztoforski, główny specjalista z CDR  O/Radom.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 585). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/585.

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2021) 6553 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, dokonano zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 415, z późn. zm.)

Dokumenty obowiązujące w 2022r. przy realizacji pakietów przyrodniczych w ramach PROW 2014-2020


W dniu 8 marca 2022 roku odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uroczystość wręczenia powołań do utworzonej zarządzeniem nr 7 MRiRW z dn. 8.03.2021 ( Dz. Urz. Min.Rol. i Roz. Wsi poz. 8 oraz z 2022 poz. 1) Rady Kobiet w rolnictwie. Powołania wręczał Wicepremier Henryk Kowalczyk. Przewodniczącą Rady została pani Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, natomiast  jedną z członkiń Rady, Katarzyna Boczek z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która będzie reprezentowała w Radzie publiczne doradztwo rolnicze.

Komisja Europejska organizuje coroczny Konkurs Ekologiczny z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat.
Konkurs obejmuje 7 kategorii ekologicznych:

 1. Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)
 2. Najlepszy region ekologiczny
 3. Najlepsze miasto ekologiczne
 4. Najlepszy biookręg ekologiczny
 5. Najlepsze MŚP ekologiczne
 6. Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej
 7. Najlepsza restauracja ekologiczna

W dniach 16-18 lutego 2022 r. w Poznaniu odbyła się 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tegoroczna Sesja była poświęcona przede wszystkim praktycznym aspektom wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i wpływu tych uregulowań na przyszłość ochrony roślin w Polsce. Tematem wiodącym Konferencji Ochrony Roślin było: „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”. Temat został szeroko rozwinięty w ramach wystąpień prelegentów oraz dyskusji. Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB.

Na 109 posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego br. zaprezentowane zostały wyniki fazy badawczej projektu pn. "GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”.

Posłowie przychylnie odnieśli się do koncepcji gospodarstwa opiekuńczego wypracowanej w ramach projektu przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Przedstawienie projektu prowadziła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.

 

Materiały ze szkolenia „Prawidłowa realizacja pakietów przyrodniczych” tj. prezentacje oraz filmy:  „Wypełnianie dokumentacji i załączników”, „Pakiety przyrodnicze pod kątem kontroli na miejscu realizowanych przez ARiMR” oraz  „Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym”.

Jednocześnie zwracamy uwagę na wyjaśnienia MRiRW dotyczące Pakietu 8 „Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym”, dotyczące terminu wypasu. Konstrukcja tego wymogu w Pakiecie 8 jest nieco inna niż w Pakiecie 4 i 5. Z racji tego, że wymogi Pakietu 8 są bardziej elastyczne, wypas jest możliwy również przed koszeniem, tj. zastosowanie go wcześniej.

2022 rok przyniósł kilka ważnych zmian w funkcjonowaniu rolniczego handlu detalicznego. 15 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. W styczniu Prezydent RP podpisał ustawę , która wchodzi w życie z dniem 04.02.2022r. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie możliwości pozyskania dodatkowego dochodu dla małych rodzinnych gospodarstw i zwiększenie możliwości rozwoju działalności RHD. Wspomniana wyżej ustawa zmienia przepisy o RHD poprzez zmiany w:

 •  ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 poz. 1225 z dnia 25 sierpnia 2006 r.)
 •  ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. 2021r. poz. 1128, z późn. zm.).

Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ww. ustawy.

Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprosza do zapoznaniem się z materiałem edukacyjnym z zakresu użytkowania bydła mlecznego pt. Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic. Został on przygotowany w formie nagrania audytu przeprowadzonego w gospodarstwie hodowlanym pana Macieja Pohla (Wielkopolska) w listopadzie 2021 r. W materiale omówione zostały kwestie związane z dobrostanem i zdrowiem krów w powiązaniu z higieną i warunkami utrzymania w oborze. Nagranie zawiera między innymi wytyczne dotyczące konstrukcji wanny do kąpieli racic, a także zalecenia odnośnie wymiarów związanych z konstrukcją legowisk czy stołem paszowym. Do obejrzenia filmu zachęcamy osoby zainteresowane tematyką zdrowotności racic, specjalistów odpowiedzialnych za doradztwo w zakresie zapewnienia i utrzymania dobrostanu krów mlecznych, hodowców oraz studentów i uczniów szkół rolniczych.

W dniu 18 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka pt.: "Gospodarstwa Opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych".  Konferencja rozpoczyna kampanię informacyjną w ramach projektu "GROWID". Jest to projekt realizowany  przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach operacji pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Zależności pomiędzy naszym funkcjonowaniem, a klimatem są dość oczywiste. Klimatowi podporządkowane są różne sfery życia człowieka, jednak o ile stosunkowo proste jest indywidualne, bieżące dostosowywanie ubierania się, czy nawet budownictwa do klimatu odbieranego jako stan pogody, o tyle towarzyszące nam współcześnie zmiany klimatu wywołują niepokój i refleksje dotyczące głównie warunków produkcji żywności: gospodarowania wodą, w tym dostępności i jakości wody, zasobności gleb czy wzrastających średnich temperatur powietrza. W tym miejscu dotykamy przede wszystkim problemów i wyzwań związanych z produkcją rolniczą. Nieodzowne staje się tu niejako dwutorowe podejmowanie decyzji.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl