48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja – webinarium pt.: Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych – produkty fermentowane realizowana w ramach operacji KSOW na lata 2020-2021 pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”.

Celem wydarzenia było przybliżenie problematyki związanej z produkcją owocowo-warzywnych wyrobów fermentowanych. Odbiorcami konferencji byli doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rolnicy indywidualni.

W wydarzeniu wzięło udział 122 osoby.


W dniu 14 grudnia  2021 roku odbyła się konferencja hybrydowa pn. Czynniki i bariery sukcesu na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w okresie 20 lat w ogólnopolskim konkursie Sposób na Sukces zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w siedzibie Centrum  w Brwinowie oraz on-line.

Realizowana była w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 konferencja odbyła się w formie hybrydowej tj. stacjonarnie oraz on-line.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje operację własną pn.: „Wsparcie cyfryzacji usług informacyjnych i doradczych dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów z otoczenia rolnictwa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

25 listopada miała miejsce konferencja „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi”, zrealizowana przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w ramach projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” finansowanego z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.


Szkolenia Integrowana Ochrona Roślin dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów spoza województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – lider

Partnerzy:

  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 18 listopada 2021 r. już po raz XVII odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn.: ,,Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

W czwartek, 18 listopada 2021 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”. Konkurs skierowany jest do doradców rolniczych oraz doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 wpisanych na listę prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs składał się z 2 etapów: wojewódzkiego oraz krajowego. Na etapie wojewódzkim wyłoniono 3 najlepszych doradców rolniczych z województwa. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani do etapu krajowego i właśnie spośród nich zostali wybrani laureaci konkursu w całym kraju.

Trwa drugi dzień szkolenia "Doradca ds. Wody" w ramach projektu Waterdrive realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dzisiaj wiodącym tematem jest Prawo wodne. Panie Joanna Małecka i Katarzyna Czachor z Zarządu Zlewni w Poznaniu w sposób ciekawy i praktyczny tłumaczą zawiłości Prawa Wodnego. Uczestnicy aktywnie i z dużym zainteresowaniem biorą udział w szkoleniu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie zrealizowanego przez CDR w Brwinowie / Oddział w Warszawie w ramach operacji własnej SIR na lata 2020-2021 „Nauka doradza praktyce rolniczej”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na stronie internetowej farmer.pl ukazał się artykuł “Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego. Wizytówki gospodarstw ”. W artykule został opisany przebieg projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” oraz gospodarstwa szóstki finalistów.

Link do artykułu: Liderzy praktyk rolnictwa regeneratywnego. Wizytówki gospodarstw (farmer.pl)

“Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” to projekt wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa w zakresie innowacji w dziedzinie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywności bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania.
EIT Food to część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) - niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku i składającego się z kluczowych graczy branżowych (ponad 90 organizacji partnerskich i ponad 50 start-up’ów z 16 państw członkowskich UE). Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości.
W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum Kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.
Więcej o EIT Food: www.eitfood.eu lub social media: Twitter , Facebook , LinkedIn , YouTube lub Instagram

W dniach 19-20 października 2021 r. przeprowadzone zostało szkolenie pod nazwą Tradycyjne odmiany drzew owocowych w Działaniu RŚK, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W pierwszym dniu, w siedzibie Centrum, odbyła się część stacjonarna. Przeprowadzone zostały wykłady dotyczące starych odmian drzew owocowych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą przeprowadził szkolenia dla rolników z aplikacji suszowej pt.: „Zgłoś szkodę rolniczą”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Spotkania informacyjne był skierowane do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz miejscowych doradców rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 23 września 2021 r. w szkolenie wyjazdowe nt. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” - inicjatywy przedsiębiorcze na obszarach górskich i podgórskich na przykładzie „Zagórzańskich Dziedzin” w ramach projektu pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanego z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało operację własną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pn.: Alternatywne źródła dochodu dla małych gospodarstw.
Przedmiotem operacji było upowszechnianie wiedzy na temat przykładów innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie informacji i dobrych praktyk w tym zakresie.
Operacja skierowana była do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych,  nauczycieli szkół rolniczych, rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

logo

W dniach 29-30 września 2021 roku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyły się warsztaty w ramach projektu „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” realizowanego przez EIT Food CLC North-East – Europejski Instytut Technologii wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Udział w warsztatach wzięło 30 rolników z całej Polski. Celem warsztatów była wymiana wiedzy i zdobycie umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, pokaz praktycznych umiejętności i gospodarowania zgodnie z zasadami i praktykami stosowanymi w rolnictwie regeneratywnym. Zostały poruszone tematy takie jak: optymalizacja wykorzystania środków produkcji, maksymalizacja różnorodności biologicznej, utrzymanie gleby pod przykryciem oraz ograniczenie orki.

Relacja ze szkoleń z wizytą studyjną, zrealizowanych w ramach operacji własnej  SIR „Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych” w dniach 21-22 oraz 28-29 września 2021r.

Operacja nt. „Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych” dotyczyła upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania trwałych użytków zielonych jako wartościowej paszy w żywieniu bydła i oraz gospodarowania w zakresie pielęgnacji, zbioru i konserwacji pasz na trwałych użytkach zielonych/użytkach zielonych.

W dniu 2 września 2021 roku odbyła się konferencja pt. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji własnej SIR na lata 2020-2021 pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników konferencji z raportem emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego, działaniami na rzecz ochrony środowiska zgodnymi m.in. z Zielonym Ładem oraz pokazanie nowoczesnych działań i dobrych praktyk z zakresu ograniczenia emisji. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, gdzie stacjonarnie w wydarzeniu uczestniczyły 44 osoby, natomiast online 91 osób.

W dniach 04-05 września 2021r. w ramach uroczystych obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie odbyła się XXX Krajowa Wystawa Rolnicza.
W sobotę rano 04 września otwarcia Wystawy dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

W sobotę 21 sierpnia podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom Potato Poland 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w krajowym etapie konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. Nagrody wędrują do rolników z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego i Małopolski.

Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła, w skład której wchodzili nie tylko eksperci z Fundacji WWF Polska, lecz także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu czy Polskiego Klubu Ekologicznego/Koalicji Żywa Ziemia, wyłoniła troje laureatów.

Najlepszy z najlepszych

Zwycięzcą krajowego etapu konkursu został pan Patryk Kokociński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w woj. wielkopolskim. Prowadzone przez rolnika gospodarstwo wdrożyło szereg przyjaznych dla ekosystemu morskiego praktyk. To m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, niekoszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl