48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Realizacja operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2022 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie pn. „Agroleśnictwo – szansa na bioróżnorodność upraw”

W związku z zachodzącymi zmianami klimatu, które obserwujemy, jesteśmy zmuszeni  do wprowadzania coraz to nowych, skutecznych rozwiązań w produkcji rolnej w oparciu o zasady poszanowania środowiska naturalnego. Jednym z nich jest agroleśnictwo.

Agroleśnictwo jest to celowe wykorzystanie drzew i krzewów w gospodarstwie rolnym oraz zrównoważony sposób uprawy łączący na tym samym terenie działalność agrotechniczną, produkcję zwierzęcą oraz pielęgnację drzew i krzewów. Z założenia sposób ten ma naśladować naturę i uwzględniając piętrowość lasu ma integrować zadrzewienia i zakrzaczenia z wszelkimi uprawami rolniczymi i hodowlą zwierząt, przynosząc optymalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

 finlandia logotypy

Celem operacji było przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie  i na obszarach wiejskich w zakresie agroleśnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Operacja przyczyniła się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych  i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie oraz wykorzystanie zjawiska allelopatii. Operacja wpisała się w zobowiązania Polski wobec UE oraz miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych.

W ramach operacji zorganizowano szkolenie/wyjazd studyjny na terenie woj. lubuskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Odbyły się dwa szkolenia w formie webinarium on-line nt. „Zadrzewienia śródpolne” i „Rolnictwo regeneratywne na przykładzie gospodarstwa Pana Tomasza Jakiela”. Wykonany został również dodruk publikacji nt. „Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” w nakładzie 1000 egz..

Uczestnikami szkolenia/wyjazdu studyjnego oraz szkoleń on line byli przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji naukowych, rolnicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, nauczyciele rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematyką agroleśnictwa. W szkoleniach on line więziło udział 181 uczestników. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznali się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami projektowania systemów agroleśnych. Wzięli udział w spotkaniach roboczych dot. zasad uprawy, kosztorysowania upraw agroleśnych oraz doboru gatunków roślin do alejowego systemu agroleśnego. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.

Do pobrania:

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl