48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Wymiar etatu/ Liczba poszukiwanych kandydatów:

1 etat/1 osoba – umowa o pracę.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe z obszaru rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, środowiska, ekonomii, prawa, administracji lub pokrewnych,
 • Znajomość programów pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Pełna dyspozycyjność, w tym również w zakresie wyjazdów zagranicznych.

Mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze rolnictwa.
 • Dobra znajomość i obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, kreatywność.
 • Doświadczenie w koordynacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność przygotowywania i wygłaszania prezentacji.

Główne obowiązki:

 • Współpraca w realizacji zadań w zakresie gromadzenia informacji i mechanizmów współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji.
 • Współpraca w przygotowywaniu aplikacji projektowych, szczególnie w zakresie przygotowania dokumentacji, zbierania wymaganych danych statystycznych i analitycznych oraz opisów planowanych działań projektowych.
 • Przygotowywanie materiałów na strony internetowe w zakresie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, sektorze żywnościowym i na obszarach wiejskich.
 • Monitorowanie źródeł pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizacje projektów w zakresie promowania innowacji w rolnictwie.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 • Życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 • Miejsce składania dokumentów:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
Sekretariat pokój nr 126 (osobiście w godzinach pracy instytucji lub listownie).

 • Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie".
 • Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.05.2021 r o godzinie 12:00 (liczy się data wpływu do CDR w Brwinowie).

Inne informacje:

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
 • Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl