48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 8-9 grudnia 2020 r. odbyło się V Forum Wiedzy i Innowacji zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wzięło w nim udział 367 osób. Byli to doradcy, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolnicy, przedstawiciele nauki, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie zostało zrealizowane w formie webinarium.

 

 

V Forum Wiedzy i Innowacji otworzyli Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestników wydarzenia przywitał Henryk Skórnicki, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Forum rozpoczęto sesją plenarną. Wykład wprowadzający zaprezentował prof. Szczepan Figiel z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie z pn. „Innowacje w rolnictwie kluczem do poprawy jego konkurencyjności”. Kolejnym prelegentem był Bogdan Pomianek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przestawił strategiczne wyzwania dla rolnictwa w Polsce w świetle nowej WPR. Przestawił cele zreformowanej WPR oraz stan prac nad Planem Strategicznym. Ostatnie wystąpienie w ramach sesji plenarnej, które przedstawił Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie było poświęcone działaniom Sieci innowacji w Rolnictwie na rzecz poprawy innowacyjności. Zaprezentował główne cele, strukturę SIR i przykłady zrealizowanych operacji.

Kolejnym punktem programu V Forum był panel dyskusyjny moderowany przez prof. Tomasza Stuczyńskiego w którym przeanalizowano możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. Istotnym problemem panelu były również ograniczenia jakie pojawiają się przy wdrożeniu takich rozwiązań. W panelu uczestniczyli przedstawiciele doradców, naukowców oraz rolników.
Kolejna część V Forum Wiedzy i Innowacji umożliwiła wzięcie udziału uczestnikom w panelach tematycznych nt.

  1. Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej,
  2. Innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej,
  3. Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności,
  4. Innowacyjne technologie OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko.

W ramach V Forum Wiedzy i Innowacji został zorganizowany konkurs pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.
Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym. Do konkursu zostało zgłoszonych 35 prac konkursowych.
Na podstawie głosowania uczestników V Forum Wiedzy i Innowacji zostały wyłonione 3 zwycięskie projekty oraz 2 wyróżnienia. Glosowanie odbyło się na pomocą aplikacji ClickMeeting zliczającej wyniki głosownia.
Laureatami w konkursie zostali:

  • Miejsce I – E-usługi doradcze z wykorzystaniem dronów - Projekt SmartAgriHubs - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  • Miejsce II - Wiśnia bez pestki - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  • Miejsce III - Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy - Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

Wyróżnienie I - Poszerzenie oferty szkoleniowej dla odbiorców usług – Szkolenia zdalne dla rolników - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Wyróżnienie II - Pradawne Ziarno - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Pracownia Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie

Drugi dzień V Forum Wiedzy i Innowacji rozpoczął się od podsumowania paneli tematycznych prezentowanych przez ich moderatorów.

Następnie Aleksander Bomberski przedstawił innowacyjne rozwiązania w ramach Grup Operacyjnych. Szczegółowo opowiedział o działaniu „Współpraca” oraz zapoznał uczestników Forum z projektami, które w jego ramach mogą być realizowane.

Na zakończenie wydarzenia zaprezentowano wyniki głosowania konkursu pn. „„Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl