48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 2 grudnia 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyła się konferencja pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”. Operacja realizowana była w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

W ramach operacji zorganizowano:
I. Konferencje pn.: „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”
II. Relację wideo-filmową prezentującą dobre praktyki stosowane w gospodarstwach rolnych, dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Celem konferencji było przekazanie aktualnych informacji i wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej, w tym m.in. sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód oraz powietrza, racjonalne nawożenie oraz zrównoważone gospodarowanie glebą, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym czy ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.
Konferencja zgromadziła 180 osób w tym przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Moderatorem konferencji był dr hab. Jerzy Kozyra, specjalizujący się problemami adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, w tym na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także rozwoju biogospodarki.
Wydarzenie otworzył pan Henryk Skórnicki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom oraz Pani Katarzyna Boczek – z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Pani Dyrektor zaprezentowała wykład pt.: „Usprawnienie transferu wiedzy i informacji na temat praktycznych rozwiązań w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w rolnictwie”, w którym przedstawiła nowe podejście do usprawniania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie poprzez doskonalenie współpracy z instytucjami badawczymi i uczelniami, szerszym udziałem w projektach krajowych i międzynarodowych, wykorzystaniem nowych technologii IT do przekazywania wiedzy oraz usprawniania pracy doradczej, tworzenie sieci powiązań, a także promowania dobrych praktyk.
Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne dotyczące najważniejszych aspektów środowiska tj. gleba, woda, powietrze i krajobraz.

Blok gleba:
- dr hab. Krzysztof Jończyk z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prezentując wykład pt.: „Podstawy racjonalnego gospodarowania składnikami pokarmowymi na gruntach rolnych” – przedstawił świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie gospodarstwa w celu uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej i wysokiej jakości plonu przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska,
- Kamil Pysiak, rolnik – praktyk w swoim wystąpieniu pt.: „Wykorzystanie elementów rolnictwa precyzyjnego w praktyce”- umożliwił nam zapoznanie się z poszczególnymi składowymi rolnictwa precyzyjnego mającymi praktyczne odzwierciedlenie w gospodarstwie rolnym minimalizując skażenie środowiska.

Blok woda:
- prof. Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa przedstawił wykład pt.: „Racjonalne nawadnianie roślin”, w którym zrównoważone nawadnianie roślin powinno odbywać się w sposób logiczny oparty na metodach naukowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
- mgr inż. Krzysztof Łuszczyk reprezentujący firmę Lukomet - Profesjonalne Systemy Nawadniania przedstawiając wykład pt.: „Nowoczesność i precyzja w nowoczesnych systemach Nawodnieniowych” przybliżyła nam sposoby nawadniania systemami sterowanymi.

Blok powietrze:
- dr Marek Hryniewicz z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z referatem pt.: „Przegląd wybranych OZE na obszarach wiejskich i ich wpływ na środowisko”, przedstawił nam kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych i rolnych w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.
- dr inż. Monika Gębska z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z referatem pt.: „Zrównoważone systemy produkcji trzody chlewnej (SusPigSys)”, przedstawiła wyniki 4-letniego projektu „SusPigSys”, dzięki którym powstała darmowa aplikacja dla rolników.

Blok krajobraz:
- Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin wystąpił z wykładem pt.: „Znaczenie bioróżnorodności w rozwijaniu systemów rolnictwa regeneratywnego” przedstawiając nam nowe pojęcia tj. rolnictwo węglowe i regeneratywne oraz informując, że bioróżnorodność jest kluczowym elementem, aby rolnictwo polskie odpowiednio się rozwijało.
- Dr Barbara Baj-Wójtowicz z Uniwersytetu w Oxfordzie zaprezentowała wykład pt.: „Agroleśnictwo - narzędzie do łagodzenia zmian klimatu”, w którym to wyjaśniła pojęcie agroleśnictwa i omówiła korzyści dla środowiska płynące z tego systemu prowadzenia gospodarstwa rolnego integrującego drzewa i krzewy z każdym rodzajem upraw, chowu i hodowli zwierząt.

Konferencję zakończyła relacja filmowa z gospodarstwa Pana Henryka Pawelca, specjalizującego się rolnictwem precyzyjnym i wizyty w Biogazowni III Generacji w Zakładzie Doświadczalnym w Przybrodzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, której funkcjonowanie i zalety przedstawił nam Prof. Jacek Dach.
Pan Henryk Pawelec przybliżył na idee stosowania technologii informatycznych, które umożliwiają uzyskanie wysokich plonów przy minimalizacji kosztów, a co najważniejsze ograniczeniu skażenia środowiska.
Profesor Jacek Dach przedstawił nam działanie biogazowni z nowatorską dwustopniową fermentacją oparta na polskich rozwiązaniach technologicznych wynikające z połączenia nauki z wiedzą praktyczną. Biogazownia, której sprawność wynosi 97% to typ gospodarki zamkniętej, gdzie odpad staje się cennym surowcem i dzięki której unikamy emisji blisko 7 tyś. ton CO2 do atmosfery rocznie. Idea wynikała z potrzeby zmniejszenia oddziaływania hodowli zwierząt na środowisko. To jest przyszłość gospodarki rolnej i przeciwdziałanie zmiana klimatu.

scr1scr2scr3

 

Do pobrania:

Link do relacji wideo- filmowej zrealizowany w ramach operacji

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl