48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 
„Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego” to operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.


Działalność Produkcji żywności w małej skali przez rolników w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego wymaga podjęcia i wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią oraz zastosowania rozwiązań łagodzących skutki epidemii dla gospodarstw wiejskich produkujących żywność. Ze względu na wystąpienie dodatkowych, szczególnych wymagań związanych z wystąpieniem zagrożeń epidemiologiczych przy produkcji żywności należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego (od pola do stołu). Elementem operacji będzie zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym, przeprowadzenie analizy uwarunkowań prowadzenia takich inicjatyw oraz opracowanie wytycznych i rekomendacji dla podmiotów podejmujących taką działalność.

Projekty realizowane w ramach operacji skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa. Zakres realizowanych w ramach operacji projektów obejmuje:

  • opracowanie i przygotowanie narzędzi badawczych w formie częściowo ustrukturyzowanych kwestionariuszy, przeprowadzenie badań ankietowych w wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności na terenie Polski i weryfikacja zebranych danych,
  • organizację dwóch konferencji w formie webinarium n.t „Zmiany zachowań konsumentów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności”
  • opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców obejmującej wytyczne i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych i analizy dostępnych wyników badań krajowych i międzynarodowych oraz badań własnych dotyczących percepcji ryzyka dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność produkcji i sprzedaży żywności w ramach KŁD.

Zaplanowane w ramach operacji działania przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży i zachowania zasad dotyczących wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności wytwarzanej przez producentów rolnych i wprowadzanych do obrotu rynkowego w ramach KŁD.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl