48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Platforma projektowa SUMANU na celu wsparcie regionu Morza Bałtyckiego i UE w tworzeniu całościowej strategii zrównoważonego środowiskowo i ekonomicznie zarządzania składnikami odżywczymi oraz pomoc rolnikom w oszacowaniu i wdrożeniu zrównoważonych praktyk rolniczych.
Platforma będzie gromadzić i syntetyzować najlepsze praktyki i zalecenia dotyczące zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi z istniejących projektów:

Najlepsze praktyki i zalecenia wynikające z realizacji projektów będą zaprezentowane w sposób bardziej holistyczny niż w przypadku oddzielnych projektów, ponieważ różne kwestie związane z gospodarką nawozami naturalnymi zostaną zespolone. Najlepsze praktyki i zalecenia zostaną przekazane, tak aby były łatwo dostępne i zrozumiałe dla grup docelowych. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • uzyskanie i wykorzystanie wysokiej jakości danych na temat nawozów naturalnych, na podstawie których można oprzeć faktyczne praktyki i przepisy dotyczące gospodarowania nawozami naturalnymi i jego wykorzystania (Manure Standards),
  • oszacowanie ilości azotu, który może zostać zatrzymanych w nawozie, a tym samym wykorzystany przez rośliny przy użyciu technologii zakwaszania (Baltic Slurry Acidification),
  • zmniejszenie strat składników odżywczych z rolnictwa poprzez wprowadzenie i przetestowanie przyjaznych dla środowiska metod zarządzania nawozami organicznymi (GreenAgri),
  • kwestie bezpieczeństwa nawożenia nawozami naturalnymi (PROMISE),

Celem platformy projektowej jest zwiększenie zdolności władz, decydentów, rolników i doradców do wykorzystywania substancji odżywczych, w szczególności z nawozów naturalnych i do zarządzania nimi w sposób zrównoważony oraz w celu ograniczenia strat składników odżywczych. Projekt ma również na celu zwiększenie zdolności grup docelowych do zrozumienia koncepcji recykling składników odżywczych.

Udział Centrum Doradztwa Rolniczego w projekcie opiera się do doświadczeniach w realizacji projektów Baltic Slurry Acidification, Manure Standards oraz Baltic Deal i ma na celu przedstawienie praktycznej strony z punktu widzenia gospodarstw i doradców, aby najlepsze zsyntetyzowane praktyki odzwierciedlały rzeczywiste praktyczne warunki i potrzeby w gospodarstwach.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl