48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprosza do zapoznaniem się z materiałem edukacyjnym z zakresu użytkowania bydła mlecznego pt. Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic. Został on przygotowany w formie nagrania audytu przeprowadzonego w gospodarstwie hodowlanym pana Macieja Pohla (Wielkopolska) w listopadzie 2021 r. W materiale omówione zostały kwestie związane z dobrostanem i zdrowiem krów w powiązaniu z higieną i warunkami utrzymania w oborze. Nagranie zawiera między innymi wytyczne dotyczące konstrukcji wanny do kąpieli racic, a także zalecenia odnośnie wymiarów związanych z konstrukcją legowisk czy stołem paszowym. Do obejrzenia filmu zachęcamy osoby zainteresowane tematyką zdrowotności racic, specjalistów odpowiedzialnych za doradztwo w zakresie zapewnienia i utrzymania dobrostanu krów mlecznych, hodowców oraz studentów i uczniów szkół rolniczych.

W dniu 18 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka pt.: "Gospodarstwa Opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych".  Konferencja rozpoczyna kampanię informacyjną w ramach projektu "GROWID". Jest to projekt realizowany  przez konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.
Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.
Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety.
Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023

Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I. Szczegółowe informacje dotyczące wyników rozstrzygnięcia Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja upowszechniająca wiedzę tematyczną i dobre przykłady inicjatyw rozwojowych na obszarach górskich i podgórskich pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach operacji pn. „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Zależności pomiędzy naszym funkcjonowaniem, a klimatem są dość oczywiste. Klimatowi podporządkowane są różne sfery życia człowieka, jednak o ile stosunkowo proste jest indywidualne, bieżące dostosowywanie ubierania się, czy nawet budownictwa do klimatu odbieranego jako stan pogody, o tyle towarzyszące nam współcześnie zmiany klimatu wywołują niepokój i refleksje dotyczące głównie warunków produkcji żywności: gospodarowania wodą, w tym dostępności i jakości wody, zasobności gleb czy wzrastających średnich temperatur powietrza. W tym miejscu dotykamy przede wszystkim problemów i wyzwań związanych z produkcją rolniczą. Nieodzowne staje się tu niejako dwutorowe podejmowanie decyzji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończyło realizację operacji „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Operacja realizowana była w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja – webinarium pt.: Przetwórstwo produktów owocowo-warzywnych – produkty fermentowane realizowana w ramach operacji KSOW na lata 2020-2021 pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”.

Celem wydarzenia było przybliżenie problematyki związanej z produkcją owocowo-warzywnych wyrobów fermentowanych. Odbiorcami konferencji byli doradcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rolnicy indywidualni.

W wydarzeniu wzięło udział 122 osoby.


W dniu 14 grudnia  2021 roku odbyła się konferencja hybrydowa pn. Czynniki i bariery sukcesu na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w okresie 20 lat w ogólnopolskim konkursie Sposób na Sukces zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w siedzibie Centrum  w Brwinowie oraz on-line.

Realizowana była w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 konferencja odbyła się w formie hybrydowej tj. stacjonarnie oraz on-line.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje operację własną pn.: „Wsparcie cyfryzacji usług informacyjnych i doradczych dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów z otoczenia rolnictwa” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

UWAGA! Zmiana terminu składania prac. Na Twoją pracę czekamy do 21 lutego 2022 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
poszukuje pracowników na stanowisko:
Specjalista w Zespole Systemów i Technologii w Rolnictwie

Opis stanowiska

Działalność informacyjna, edukacyjna i doradcza w zakresie zagadnień rolniczych związanych głównie z technologią produkcji roślinnej / zwierzęcej. Korzystanie ze środków pomocowych dla rolnictwa.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
poszukuje pracowników na stanowisko: 
Specjalista w Dziale Promocji i Wydawnictw

Opis stanowiska

Obsługa programów ADOBE oraz programu CORELDRAW, składanie i łamanie tekstów, tworzenie materiałów graficznych, tworzenie opisów i artykułów na strony internetowe, korekta tekstów, publikacji

25 listopada miała miejsce konferencja „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi”, zrealizowana przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w ramach projektu „Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” finansowanego z Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach fokusowych:

  • Sustainable ways to reduce the use of pesticides in pome and stone fruit production (Zrównoważone sposoby na ograniczenie stosowania pestycydów w produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych)
  • Digital tools for sustainable nutrient management (Cyfrowe narzędzia do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi)
  • Nature-based solutions for water management under climate change conditions (Środowiskowo zorientowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej w warunkach zmiany klimatu)

Osoby posiadające wiedzę naukową lub praktyczne doświadczenie w dziedzinie nad którą dana Grupa pracuje, mogą składać swoje aplikacje do dnia 11 stycznia 2022 r.


Szkolenia Integrowana Ochrona Roślin dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów spoza województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – lider

Partnerzy:

  • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

W dniu 18 listopada 2021 r. już po raz XVII odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pn.: ,,Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

W czwartek, 18 listopada 2021 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”. Konkurs skierowany jest do doradców rolniczych oraz doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 wpisanych na listę prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs składał się z 2 etapów: wojewódzkiego oraz krajowego. Na etapie wojewódzkim wyłoniono 3 najlepszych doradców rolniczych z województwa. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani do etapu krajowego i właśnie spośród nich zostali wybrani laureaci konkursu w całym kraju.

Trwa drugi dzień szkolenia "Doradca ds. Wody" w ramach projektu Waterdrive realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Dzisiaj wiodącym tematem jest Prawo wodne. Panie Joanna Małecka i Katarzyna Czachor z Zarządu Zlewni w Poznaniu w sposób ciekawy i praktyczny tłumaczą zawiłości Prawa Wodnego. Uczestnicy aktywnie i z dużym zainteresowaniem biorą udział w szkoleniu.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl