48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2023 już za nami. IX edycja jednego z największych wydarzeń branży rolniczej odbyła się w dniach 13-15 stycznia 2023 r. Właściciele gospodarstw rolnych, producenci oraz hodowcy mogli skorzystać zarówno z fachowej porady specjalistów, jak i z materiałów informacyjnych, broszur czy ulotek prezentowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” wydanie II zaktualizowane i poszerzone 2022 opracowaną w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda jest jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy. Zajmuje się  produkcją rolniczą, zwierzęcą i sadowniczą. Produkcja rolnicza nastawiona jest na uprawę zbóż towarowych, roślin przemysłowych oraz wytwarzanie pasz objętościowych dla własnego pogłowia zwierząt. Produkcja zwierzęca koncentruje się przede wszystkim na hodowli bydła mlecznego rasy czarno - białej. Produkcja sadownicza oparta jest głównie na sadach jabłoniowych.

W dniach 7 – 8 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja on-line pt. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW w roku 2022. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Jan Golba – z-ca dyrektora w Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Systemów Jakości MRiRW, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie innowacyjnych badań dla praktyki, których ostatecznymi odbiorcami są rolnicy.

Centrum Doradztwa informuje, że w ramach operacji KSOW na lata 2022-2023 pn. „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” przeprowadziło badanie ankietowe pn. „Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolników z wykorzystaniem internetu z perspektywy producentów i konsumentów”. Celem badania było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań rolników w zakresie możliwości sprzedaży produktów żywnościowych z wykorzystaniem internetu ze szczególnym uwzględnieniem portalu Polski e-bazarek oraz określenie czynników wpływających na zachowania konsumentów , które związane są z dokonywaniem zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem internetu, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Polski e-bazarek.

Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych PROW 2014–2020.
To oferta pomocy skierowana do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

ROZWÓJ KRAJOWEJ SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH – tak brzmi nazwa operacji realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach SIR w latach 2022-2023. W ramach tej operacji w ostatnich tygodniach zorganizowane zostały dwa wydarzenia o charakterze szkoleniowym.

W tytule operacji na lata 2022-2023 pojawiło się słowo „rozwój”, jako że Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych powstała w roku ubiegłym, a obecnie, gdy należy do niej już ponad 130 gospodarstw,  skupiamy uwagę na rozwoju Sieci, zarówno pod wzglądem ilościowym, jak i jakościowym. Priorytetem stało się zabieganie o atrakcyjność przynależności do Sieci dla rolników do niej należących, jak też dążenie do jak najwyższej jakości organizowanych w tych gospodarstwach pokazów i demonstracji.

W dniach 12-13 grudnia 2022 r. w miejscowości Kosów Lacki odbyło się pierwsze z trzech szkoleń pt. „Nowoczesna produkcja mleka”, zaplanowanych w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach operacji własnej KSOW pn. „XXII i XXIII edycje konkursu Sposób na Sukces”, realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, został przygotowany film pod tytułem Prezentacja laureatów XXII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskichlink zewnętrzny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia tej produkcji, a w niej dobrych przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przedstawionych przez laureatów i wyróżnionych w XXII edycji konkursu.
Jednocześnie informujemy, że w styczniu 2023r. zostanie ogłoszona kolejna, XXIII edycja konkursu, do udziału w której serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z obszarów wiejskich i z miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zakończyło realizację projektu szkoleniowego dla 280 doradców z 15 województw (poza województwem mazowieckim) nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradcóww ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w dniu 15 grudnia br. w Warszawie, ogólnopolską konferencję pt. Rola Lokalnych Partnerstw Wodnych w gospodarowaniu wodą na obszarach wiejskich. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia i upowszechniania lokalnych partnerstw wodnych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolnej.

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, została nagrodzona Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda jest przyznawana produktom wyróżniającym się innowacyjnością w oparciu o autorskie rozwiązana.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą pt. Poradnik funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) wydaną przez CDR w Brwinowie w ramach operacji własnej SIR na lata 2022-2023 „Funkcjonowanie lokalnych partnerstw ds. wody (LPW)”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Innowacyjnym rozwiązaniom w rolnictwie i promocji wdrażania ich w praktyce poświęcone było VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 24 i 25 listopada. Spotkanie zorganizowano pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” otworzyli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski i dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

W przyjętym przez Komisję Europejską Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20232027, wymiana wiedzy i innowacji odgrywa szczególną rolę w procesie modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich.

W procesie transferu, a raczej w procesie wymiany wiedzy dotyczącej rolnictwa, kluczową rolę odgrywa w Polsce państwowe doradztwo rolnicze.

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro.
EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

300 uczestników, 19 prelegentów, 2 sesje plenarne, warsztaty szkoleniowe wiele inspiracji, dyskusji i wymiany doświadczeń – tak obchodziliśmy w Krakowie 10-lecie działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Realizacja operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2022 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie pn. „Agroleśnictwo – szansa na bioróżnorodność upraw”

W związku z zachodzącymi zmianami klimatu, które obserwujemy, jesteśmy zmuszeni  do wprowadzania coraz to nowych, skutecznych rozwiązań w produkcji rolnej w oparciu o zasady poszanowania środowiska naturalnego. Jednym z nich jest agroleśnictwo.

Agroleśnictwo jest to celowe wykorzystanie drzew i krzewów w gospodarstwie rolnym oraz zrównoważony sposób uprawy łączący na tym samym terenie działalność agrotechniczną, produkcję zwierzęcą oraz pielęgnację drzew i krzewów. Z założenia sposób ten ma naśladować naturę i uwzględniając piętrowość lasu ma integrować zadrzewienia i zakrzaczenia z wszelkimi uprawami rolniczymi i hodowlą zwierząt, przynosząc optymalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Dzisiaj innowacje w przedsiębiorczości nie znają granic. Rozwiązań możemy szukać nie tylko na terenie własnego podwórka, województwa czy kraju. Możemy sięgać po nie właściwie bez ograniczeń terytorialnych. Jednym z narzędzi z których coraz częściej korzystamy w realizacji różnych rozwiązań innowacyjnych jest Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich.

W dniu 17 listopada 2022 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie DORADCA ROKU organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który ma na celu popularyzację i promowanie osiągnięć doradców w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konkurs został objęty patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Uroczystość III edycji konkursu „DORADCA ROKU” otworzyła Pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Wiceminister podkreśliła, że jest to wydarzenie, pozwalające docenić pracę doradców rolniczych, którzy na co dzień współpracują z rolnikami, wspierając ich swoją wiedzą i umiejętnościami, ułatwiając dostęp do najbardziej aktualnych informacji i innowacyjnych rozwiązań czy pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

W dniu 17 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym – IOR w Poznaniu odbyła się konferencja Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 pod hasłem.: „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?”. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) i objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Uczestnikami konferencji byli: doradcy rolniczy, rolnicy, przedstawiciele nauki, instytucji pozarządowych i samorządowych, MRiRW, ARiMR, KOWR. W konferencji uczestniczyło 120 osób stacjonarnie, a ponad 630 osób uczestniczyło w formie online.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl