48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 2 grudnia 2014 roku w Warszawie, odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej do spraw systemu wspomagania decyzji w Integrowanej Ochrony Roślin zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego. Podczas obrad poruszane były kwestie związane z wdrażaniem zasad integrowanej ochrony roślin, stanem przygotowania instytucji odpowiedzialnych oraz możliwości wsparcia finansowego działań na rzecz IOR.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytutu Ochrony Roślin z Poznania, Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Spotkanie otworzył Zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Bogusław Rzeźnicki, który w swojej wypowiedzi podkreślił dotychczasową rolę doradztwa rolniczego we wdrażaniu integrowanej ochrony roślin i przedstawił aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce. Pan Rzeźnicki omówił szczegółowo akty prawne i projekt rozporządzeń dotyczące integrowanej ochrony roślin oraz zapisy Krajowego Planu Działania 2013-2017. Mówił również o aktualnych zmianach w ustawie o środkach ochrony roślin.

Pan Marek Cieśliński z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju zabrał głos na temat działania usług doradczych w ramach PROW 2014-2020. Szczególnie podkreślił konieczność podnoszenia kwalifikacji doradców ze względu na nowe zadania, a zwłaszcza wdrożenie i doradztwo związane z integrowaną ochroną roślin. Wskazał na konieczność przestrzegania zasady równego dostępu do szkoleń zarówno przez doradztwo państwowe jak i podmioty prywatne.

Pan Dariusz Wiraszka zastępca Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przedstawił wstępne wyniki kontroli gospodarstw rolnych w zakresie spełniania wymogów integrowanej ochrony roślin w 2014r. Do dnia 15 listopada przeprowadzono 20194 kontrole, z których wynika, że najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości występuje w obszarze użycia środka ochrony roślin niezgodnie z zakresem stosowania, dokumentacji stosowania środków, badań sprawności technicznej sprzętu i posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pan Maciej Zacharczuk mówił o budowie systemu wspomagania podejmowania decyzji w ramach swojego ośrodka. Ponieważ na swoim terenie posiadają 40 stacji meteorologicznych przedstawił praktyczne działania oraz cenne doświadczenia w tym zakresie.  
Pan Krzysztof Pałkowski Z-ca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku przedstawił aktualne działania ośrodka w zakresie integrowanej ochrony, w ramach których utworzono zespół zadaniowy do spraw IOR, stworzono sieć gospodarstw obserwacyjno-pokazowych oraz otwarto Wojewódzkie Centrum Integrowanej Ochrony Roślin w Starym Polu.

Pan Henryk Skórnicki, dyrektor oddziału w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego, omówił aktualny stan przygotowania doradztwa do wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin. Dużą część wystąpienia poświęcił na możliwości sfinansowania tych zadań w ramach nowego PROW-u. Wystąpienie uzupełnił Dariusz Pomykała, który przedstawił potrzeby doradztwa w tym zakresie, aby realizacja tych zadań była możliwa. Szczegółowo przedstawił propozycję wyposażenia osobistego doradcy oraz wyposażenia stanowiska pracy doradcy na poziomie powiatu i województwa.

Między wystąpieniami prelegentów oraz po ich zakończeniu odbywała się ożywiona dyskusja. Pan Marcin Behnke Z-ca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych  Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych stwierdził potrzebę koordynacji działań na poziomie kraju w zakresie systemu wspomagania decyzji. Działania powinny być spójne szczególnie, jeżeli chodzi o gromadzenie i udostępnianie danych niezbędnych do funkcjonowania systemu. Żywo uczestniczyli w dyskusji przedstawiciele IUNG-u w Puławach. Pani Anna Nieróbca wskazywała na zbyt małe wykorzystanie zaleceń odmianowych COBORU w integrowanej ochronie. Pan Andrzej Zaliwski wskazywał na potrzebę prawidłowego pokrycia terenu kraju stacjami meteorologicznymi oraz konieczności prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. Pan Jerzy Kozyra wskazał na potrzebę unifikacji i włączenia przyszłych stacji w sieć stacji monitorujących program suszowy.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wdrażania i perspektyw integrowanej ochrony roślin.

Andrzej Dominik

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl