2016 WSPOLCZESNE SPOSOBY I SYSTEMY UPRAWY ROLI W TEORII I PRAKTYCE ROLNICZEJ MINIAutorzy: Iwona Jaskulska, Dariusz Jaskulski
Uprawa roli, oprócz nawożenia, jest podstawowym elementem agrotechniki kształtującym właściwości gleby. Pod wpływem zabiegów mechanicznych następuje zmiana właściwości fizycznych, szczególnie stosunków powietrzno-wodnych, gęstości, zwięzłości gleby. Zmianie ulegają także jej właściwości chemiczne i biologiczne. W opracowaniu autorzy przedstawili zalety i wady systemów (sposobów) uprawy roli stosowanych we współczesnym rolnictwie, tj.: uprawa płużna, bezpłużna, w tym: cało powierzchniowa, pasowa strip-till, redlinowa oraz uprawa zerowa tzw. siew bezpośredni. Autorzy podkreślili, że wybór któregoś z nich w danym gospodarstwie rolnym musi być poprzedzony wnikliwą analizą warunków siedliskowych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 ZALECENIA DOTYCZACE DOBORU CIELAT ORAZ PROWADZENIA OPASU MINIAutor : Marcin Gołębiewski
W opracowaniu autor przedstawił czynniki warunkujące opłacalność produkcji żywca wołowego z uwzględnieniem przydatności ras mięsnych zarejestrowanych w Polsce do krzyżowania towarowego z krowami mlecznymi. Zwrócił przy tym uwagę na tzw. efekt heterozji jako dodatkowy zysk produkcyjny. Szeroko omówił zagadnienia dotyczące odchowu cieląt, wyboru systemu opasu i żywienia bydła w oparciu o bilansowanie dawek pokarmowych. Autor podkreślił również jak ważne jest stosowanie zasad bioasekuracji w celu zabezpieczenia stada przed wniknięciem chorobotwórczych patogenów i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 WYKORZYSTANIE NASIENIA BUHAJOW RAS MIESNYCH W KRZYZOWANIU TOWAROWYM MINIAutor: Marcin Gołębiewski
W opracowaniu autor przedstawił szczegółowe wskazówki, jakimi należy kierować się przy wyborze buhaja do krzyżowania towarowego, Autor podkreślił, że trafny wybór buhaja powinien koncentrować się na dwóch głównych celach: łatwości porodów oraz uzyskaniu dobrego materiału genetycznego dla producentów wołowiny. Racjonalna strategia wyboru rozpłodnika powinna obejmować cztery etapy tj.: sprecyzowanie celu/ów krzyżowania; wybór rasy buhaja do krzyżowania; wybór konkretnego rozpłodnika do krzyżowania; ocena efektów. Przy wyborze pomocne będą informacje zawarte w katalogach dotyczących buhajów ras mięsnych wykorzystywanych w krzyżowaniu towarowym.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2016 UPRAWIAMY ROSLINY ZIELARSKIE MINIAutor: Danuta Nowak 
Niniejsze opracowanie przybliża tematykę uprawy roślin zielarskich na wybranych gatunkach. W opracowaniu opisano, co jest surowcem zielarskim, jakie substancje (związki biologicznie czynne) występują w roślinach zielarskich, jakie jest ich działanie, jak suszyć rośliny zielarskie i jakie są ogólne warunki uprawy. Następnie na wybranych gatunkach roślin opisano szczegółowiej ich uprawę. Broszura zawiera najbardziej powszechne gatunki, które chętnie uprawiane są także w ogrodach.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 PRECYZYJNE NAWOZENIE ROSLIN UPRAWNYCH MINIAutor: Renata Gaj
Precyzyjne nawożenie to ograniczenie dawki w glebie w miejscu, gdzie składników jest za dużo, a zwiększenie dawki w miejscu, gdzie składników jest za mało. Równomierna zasobność gleby w składniki nawozowe daje możliwości równego pobierania składników przez rośliny na danym polu. W opracowaniu zostały przedstawione techniki GPS i GIS stosowane w nawożeniu precyzyjnym, m.in.: mapowanie plonu; mapowanie zasobności gleby; sterowanie sposobem rozsiewu i dawką nawozów; sterowanie ilością oprysku i jego szerokością; sterowanie narzędziami uprawowymi i siewnikami; wykorzystanie czujników zieleni do nawożenia pogłównego azotem i zwalczaniem chwastów; bezobsługowe sterowanie ciągnikiem. Omówiono także zagadnienia dotyczące regulacji zasobności gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, precyzyjnej oceny stanu odżywienia roślin w trakcie wegetacji z wykorzystaniem barwników asymilacyjnych, testów spektralnych NDVI oraz SPAD czy czujników optycznych. Wprowadzenie w gospodarstwie systemu nawożenia precyzyjnego pozwala na dostosowanie wielkości dawek składników pokarmowych do jego zawartości w glebie. Umożliwia zmniejszenie nakładów na zakup nawozów oraz uzyskanie wyższych i jakościowo lepszych plonów niż w rolnictwie tradycyjnym.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 INNOWACJE W ROLNICTWIE KLUCZOWE DLA WSPARCIA INWESTYCJI I KONKURENCYJNOSCI MINIPublikacja zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji. W rozdziale pierwszy umieszczony jest wykład pana prof. dr inż. Alfonsa Janinhoffa pt. “Droga rolnictwa polskiego do tworzenia konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych” w którym zaprezentował najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki Polski oraz ich wpływ na przemiany w rolnictwie. Poprzez analizę danych statystycznych, porównanie do krajów sąsiadujących i w odniesieniu do przemian społeczno-ekonomicznych w rolnictwie niemieckim począwszy od lat 70 XX wieku, zaprezentował kilka dróg rozwoju i przekształceń w polskim sektorze rolnym. Następny artykuł pt. „Możliwości zwiększenia produkcji krajowych źródeł białka roślinnego” Jerzego Szukały i Agnieszki Faligowskiej dostarcza wiedzy o agrotechnice roślin strączkowych ich oddziaływaniu na rośliny następcze a także na bardzo zaniedbane środowisko glebowe. Kolejny artykuł „Innowacje w produkcji wołowiny” przedstawia problematykę związaną z współczesnym wymaganiami rynku i konsumentów wołowiny. Na zakończenie umieszczone zostały artykuły dotyczące „Wsparcia działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020” w  którym pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego  Krzysztof Żok i Łukasz Bocheński oraz  Iwona Obojska przedstawili możliwości wsparcia działań inwestycyjnych i innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz zadania i role “Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” we wspieraniu współpracy podmiotów doradczych ze sferą naukową.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2016 METODY OCHRONY W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROSLIN MINIAutorzy: publikacja pod redakcją prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego.
W publikacji kompleksowo przedstawiono zagadnienia integrowanej ochrony roślin z podziałem na poszczególne metody ochrony możliwe do zastosowane w integrowanej ochronie roślin uprawnych w świetle obowiązujących przepisów. Autorzy podkreślają, że prowadzenie ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony nakłada na producenta rolnego obowiązek przestrzegania ustalonych zasad. Wskazują na konieczność prowadzenia określonych działań, które obejmują: stworzenie optymalnych warunków dla wzrostu roślin oraz zapobieganie pojawowi i rozmnażaniu się organizmów szkodliwych; dokonanie analizy stanu upraw i podjęcie decyzji o potrzebie działań interwencyjnych oraz przeprowadzenie zabiegów interwencyjnych w celu ograniczenia lub zapobiegnięcia wzrostowi nasilenia  organizmu szkodliwego.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 WYBRANE ASPEKTY PRAWA BUDOWLANEGO mini

Autorzy: Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska, Danuta Nowak

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wymagania formalno-prawne związane z inwestycjami budowlanymi w gospodarstwie rolnym oraz wymagania techniczne i technologiczne dotyczące budynków i budowli rolniczych oraz ich usytuowanie względem: siebie w gospodarstwie, granic działki, a także zabudowań na działce sąsiedniej. Opisano poszczególne etapy postępowania administracyjnego przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Omówiono zasady  w zależności od rodzaju inwestycji  ubiegania się o pozwolenie na budowę bądź dokonania zgłoszenia planowanej inwestycji odpowiednim władzom, aż do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego. Publikacja zawiera słowniczek podstawowych pojęć w zakresie prawa budowlanego oraz przykładowe wzory dokumentów. Stan prawny na dzień 31.12.2016 r.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 PRAKTYCZNE ZASADY KOZYSTANIA Z WYNIKOW BADAN CustomOpracowanie: Tomasz Stachowicz

W publikacji (broszurze) zamieszono informacje odnośnie postępu hodowlanego dzięki któremu są wprowadzane do praktyki rolniczej nowe, stale ulepszane  odmiany roślin uprawnych. Zamieszczono, jakie są prowadzone badania odmianowe i gdzie szukać wyników tych badań. Przedstawiono na przykładzie, jakie informacje można tam uzyskać i jak można je wykorzystać wybierając odmianę do siewu.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 BIOROZNORODNOSC A DZIALANIE ROLNO SRODOWISKOWO KLIMATYCZNEAutor: Barbara Sazońska

Zamieszczona publikacja ma na celu upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu wdrażania w gospodarstwach rolnych Pakietu 3. Sady tradycyjne i Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020. Zainteresowanie starymi odmianami wzrasta obecnie ze względu na wykorzystywanie ich do produkcji wyspecjalizowanych produktów lokalnych, pozwalających na urozmaicenie diety człowieka.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 08 16 OKLADKA A4 Energet miniat 1 300 Autor: Zdzisław Ginalski

Energetyka prosumencka  to wytwarzanie energii elektrycznej na małą skalę, przede wszystkim przy użyciu technologii niskoemisyjnych lub opartych na odnawialnych źródłach energii. Podmioty inwestujące w mikroinstalacje na własny użytek stają się prosumentami– odbiorcami i producentami energii elektrycznej jednocześnie. Generowanie energii służy przede wszystkim zaspokojeniu własnych potrzeb, a jej ewentualne nadwyżki mogą zostać sprzedane (w polskich warunkach oddane) do sieci.
Broszura zawiera informacje na temat – kto może być prosumentem, jakie są trendy w rozwoju energetyki, technologie energetyki prosumenckiej, programy wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie programowania 2014-2020.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA NIEPRZETWORZONYCH PRODUKTOW ZWIERZECYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEPISY REGULUJACE 1 250 Autor: Barbara Sałata

W opracowaniu autorka omówiła m.in. podstawowe zasady i wymagania prawa żywnościowego obowiązujące producentów żywności, wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na poszczególne grupy produktów, wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

Pobierz …

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2016 EKOLOGIA I OCHRONA SRODOWISKA W PROGRAMACH ZAGROD EDUKACYJNYCH

1 150

Zamieszczona publikacja ma na celu upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej, ukazanie dobrych praktyk odnoszących się do ochrony środowiska jak również przedstawienie odpowiednich rozwiązań dla gospodarstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Publikacja odnosi się do jednego z celów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – świadomość ekologiczna i konsumencka.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 KONKURENCYJNI PRZEZ EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE1 350

Materiały z XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego które odbyły się w dniach 25-26.02.2015r. organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego i DLG pod patronatem MRiRW. Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji. Produkcja żywności w Polsce jest dużo większa aniżeli konsumpcja na rynku krajowym. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się eksport produktów rolnych oraz ich udział w handlu zagranicznym. W 2013 roku wartość eksportu produktów rolnych wyniosła 19,96 mld Euro a w 2014 roku pomimo kłopotów w handlu zagranicznym, wartość ta (w opinii ekspertów) nie powinna ulec istotnej zmianie. Rozwijać rolnictwo, tym samym towarowe gospodarstwa, oznacza w tej sytuacji zwiększanie sprzedaży także na rynkach zewnętrznych, konkurowanie ceną i jakością z najlepszymi producentami w Europie, a dla wielu produktów również w świecie. Obniżka cen produktów rolnych nie może się jednak wiązać z długotrwałym spadkiem rentowności prowadzonej działalności a tym samym dochodów rolników niezbędnych do prowadzenia i rozwoju własnych gospodarstw.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 WDRAZANIE NOWOSCI ROLNICZYCH1 300Przedmiotowa publikacja, w swym rozwinięciu, podzielona została na trzy części. Część pierwsza zawiera autorską propozycję w zakresie ogólnych wymogów, do jakich należy się stosować przy konstruowaniu instrukcji wdrożeniowych. Część druga - opracowany, zgodnie z wcześniej podanymi wymogami, przykład instrukcji wdrożeniowej. Część trzecia - wzory formularzy dokumentów w oparciu o które zaleca się weryfikować proces wdrażania nowości rolniczych oraz dokonywać ich walidacji. Ponadto w pracy tej uporządkowano podstawowy aparat pojęciowy dotyczący wybranego procesu innowacyjnego, jakim jest proces powstawania innowacji rolniczych. Zwrócono też uwagę na niesprzyjające okoliczności dla realizacji przez naukę fazy wdrażania nowości rolniczych, wywołane istniejącym obecnie systemem oceny parametrycznej jednostek naukowych, który zdaniem autora należy niezwłocznie zmienić. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do jednostek sfery B+R, oraz doradztwa rolniczego.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 INTEGROWANA OCHRONA ROSLIN W ZWALCZANIU SZKODNIKOW ROSLIN UPRAWNYCH1 300W opracowaniu autorzy omówili zasady integrowanej ochrony roślin w świetle obowiązujących przepisów unijnych i krajowych. Opisano metody obserwacji występowania i liczebności owadów szkodliwych w uprawie roślin rolniczych, tj.: tzw. metody żółtych naczyń, tzw. czerpakowanie, zastosowanie tablic lepowych, pułapek feromonowych, świetlnych, czy odkrywek glebowych. Prowadzenie monitoringu jest ważnym elementem ochrony roślin pomocnym przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykonania zabiegu. Szczegółowe zalecenia integrowanej ochrony roślin w zwalczaniu szkodników przedstawiono na przykładzie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 WARUNKI PROWADZENIA MALEJ PASIEKI PSZCZELEJ I SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA PRODUKTOW1 300W opracowaniu zostały przedstawione wymagania formalno-prawne rejestracji pasieki oraz sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstwa, a także wymagania weterynaryjne, jakie należy spełniać przy produkcji, sprzedaży i przechowywaniu produktów pszczelich. Omówiono również zagadnienia dotyczące lokalizacji pasieczyska, gospodarki wędrownej, wyposażenia pasieki i pracowni pasiecznej oraz wskazówki, jakie warto brać pod uwagę przed zakupem pszczół. Przy planowaniu i wykonywaniu poszczególnych czynności w pasiece niezbędna jest wiedza o aktualnej sytuacji w rodzinach pszczelich, jak i znajomość bazy pożytkowej. W opracowaniu opisano ważniejsze zabiegi profilaktyczne wpływające na zdrowie i siłę rodzin oraz choroby powszechnie występujące u pszczół z uwzględnieniem metod ich zwalczania. Ponadto, publikacja zawiera słowniczek podstawowych pojęć stosowanych w pszczelarstwie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 ORGANIZACJA PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ STEROWANIE ROZRODEM1 300W opracowaniu autor omówił zagadnienia dotyczące organizacji produkcji w nowoczesnej technologii chowu i hodowli trzody chlewnej w oparciu o zsynchronizowane grupy loch. Zmiana na system grupowy wymaga: określenia rytmu produkcji, wyliczenia na ile grup należy podzielić całe stado loch, ile loch ma przypadać na jedną grupę, określenia długości okresu karmienia oraz wyliczenia koniecznej ilości miejsc w poszczególnych sektorach chlewni. Rytm produkcji i jego parametry muszą uwzględniać możliwości stanowiskowe chlewni. Autor podkreślił, że w stadach podzielonych na grupy konieczna jest znajomość i zdolność posługiwania się instrumentami pozwalającymi na sterowanie procesami rozrodu tj.: cykle produkcji, synchronizacja rui, indukcja rui, indukcja owulacji, indukcja (synchronizacja) porodów.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE CHOROB I SZKODNIKOW W UPRAWIE ROSLIN OKOPOWYCH1 300Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu prezentuje publikację przeznaczoną dla doradców rolnych, a także rolników. Opracowanie pomocne jest w realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. Publikacja stanowi swego rodzaju poradnik dotyczący sposobu obserwacji plantacji na obecność agrofagów charakterystycznych dla upraw buraka cukrowego i ziemniaka celem wybrania najbardziej optymalnego terminu wykonania zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin. Materiał został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji prowadzonych w IOR-PIB. Zawiera opisy: metod służących identyfikacji chorób lub szkodników dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, metod i narzędzi do odławiania agrofagów, metod ograniczających występowanie agrofagów buraka cukrowego i ziemniaka, a także terminy ich zwalczania, progi ekonomicznej szkodliwości oraz ocenę ich szkodliwości.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2015 MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE CHOROB I SZKODNIKOW W UPRAWIE ZBOZ I KUKURYDZY1 300Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu prezentuje publikację przeznaczoną dla doradców rolnych, a także rolników. Opracowanie pomocne jest w realizacji zasad integrowanej ochrony roślin. Publikacja stanowi swego rodzaju poradnik dotyczący sposobu obserwacji plantacji na obecność agrofagów charakterystycznych dla upraw zbóż i kukurydzy celem wybrania najbardziej optymalnego terminu przeprowadzenia zabiegu chemicznymi środkami ochrony roślin. Materiał został opracowany na podstawie wieloletnich badań i obserwacji prowadzonych w IOR-PIB. Zawiera opisy: metod służących identyfikacji patogena lub szkodnika dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego, metod i narzędzi do odławiania agrofagów, metod ograniczających występowanie agrofagów zbóż i kukurydzy, a także terminy zwalczania, progi ekonomicznej szkodliwości i ocenę szkodliwości najważniejszych chorób i szkodników zbóż oraz kukurydzy.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.