Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która: 

 1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
 2. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
 5. Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
 6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust.4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Szkolenie będzie składało się z dwóch części:

 1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 10 dni. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia.
 2. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne, realizowane w Oddziale Radom  – według harmonogramu.

 

Harmonogram szkoleń:

 1. Część e-learningowa:

Termin: 5-14.03.2018 r.

Osoby do kontaktu:
Anna Korczykowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 22 729 66 34-38 wew. 130

 1. Pięciodniowe szkolenia stacjonarne:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 11.00.

Jednostka organizacyjna
- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

O/Radom
26-600 Radom
ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19-23.03.2018r.
nabór zakończony

Anna Karwat
tel. 48 365 69 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26-30.03.2018r.
szkolenie odbędzie się w innym terminie
- brak chętnych

Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 21 lutego 2018 r.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; fax 48 365 49 70.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora  najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Opłaty za szkolenie należy dokonać do 28 lutego 2018 r. na rachunek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18 Nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny i dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części dwudniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

 

Cena szkolenia wynosi 1393 zł w tym:

 • 859 zł koszt obowiązkowy (dydaktyka, serwis kawowy),
 • 534 zł koszty noclegów i wyżywienia – wg informacji w karcie zgłoszenia (obiad – 30 zł; kolacja – 19 zł; śniadanie – 17 zł; nocleg – 60 zł).

Terminy egzaminów:

Lp.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Uwagi

1

CDR O/Radom

23.03.2018 r.

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego
- po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

2.

CDR O/Radom

30.03.2018 r.

W ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego
- po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

3.

CDR O/Radom

20.04.2018 r.

 

 

Program szkolenia

Karta zgłoszenia: 19-23.03.2018

Karta zgłoszenia: 26-30.03.2018