DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brwinowie ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Wymiar etatu: Pełny etat, umowa o pracę. Zmiana terminu składania dokumentów - 30.03.2018

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (dodatkowym atutem będzie wykształcenie techniczne);
 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku ds. zamówień publicznych (po stronie Zamawiającego) w szczególności współfinansowanych ze środków unijnych.
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych (dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych);
 • znajomość programów: pakiet MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex;
 • kreatywne myślenie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na elektronicznym narzędziu zakupowym;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji zamówień na roboty budowlane
  (po stronie Zamawiającego) oraz znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych.

Zakres obowiązków:

Zamówienia publiczne

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Centrum, w tym zapytań ofertowych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem właściwego opisu przedmiotu zamówienia;
 • opracowywanie projektów umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • tworzenie planu zamówień publicznych;
 • prowadzenie i uczestnictwo w innych sprawach zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; prowadzenie rejestrów zamówień publicznych;

Eksploatacja obiektów Centrum

 • identyfikowanie potrzeb w zakresie realizacji konserwacji, remontów, modernizacji oraz inwestycji w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
 • opracowanie budżetów i harmonogramów prac konserwacyjnych, remontów, modernizacji oraz inwestycji w obiektach Centrum, w szczególności opracowanie dokumentacji planowanych inwestycji;
 • organizacja okresowych kontroli i przeglądów obiektów Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu kursy lub szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

W celu udokumentowania doświadczenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi należy załączyć wykaz przeprowadzonych postępowań podając co najmniej rodzaj postępowania (usługa/dostawa/robota budowlana), nazwę postępowania, tryb postępowania, stosowany rygor przepisów (tzw. unijne/krajowe), a także termin przeprowadzenia postępowania (przybliżoną datę wszczęcia postępowania oraz przybliżoną datę zakończenia) oraz dołączyć sporządzoną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zastosowaną w jednym z ww. postępowań.

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 1. dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.03.2018 r.
 2. miejsce składania dokumentów:
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
  Sekretariat pokój nr 126 (w godzinach pracy urzędu)
 1. dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko   specjalisty ds. zamówień publicznych"

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani
do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.