FERTINNOWA - Innowacyjne techniki zrównoważonego wykorzystania wody w uprawach

logo-fertinnowaOkres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 9 krajów UE i RPA

Cel projektu:
•    Edukacja producentów rolnych o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystania wody poprzez wymianę wiedzy na temat najlepszych technologii w zakresie fertygacji
•    Stworzenie bazy danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną produkcję warzyw, owoców i roślin ozdobnych
•    Wspieranie działań dotyczących recyklingu i uzdatnianiu wody
•    Ocena istniejących, nowatorskich technologii stosowanych w produkcji upraw z fertygacją
•    Prezentacja wybranych technologii lokalnym producentom rolnym podczas wizyt polowych

Działania w ramach projektu:
•    Faza 1: Gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji  producentów rolnych. Ocena potrzeb i trudności
•    Faza 2: Poszukiwanie rozwiązań poprzez wymianę wiedzy i technologii
•    Faza 3: Pokonywanie barier i rozwój współpracy pomiędzy wiedzą a wdrażaniem działań do praktyki

Strona internetowa projektu: http://www.fertinnowa.com/
Twitter: https://twitter.com/fertinnowa
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeGWu5Dq-HfdxtG2gtTcLhw

BALTIC SLURRY ACIDIFICATION – Ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej poprzez promowanie technik zakwaszania gnojowicy w Regionie Morza Bałtyckiego

Okres realizacji projektu: marzec 2016 – marzec 2019 etusivu2
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 19 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego

Cel projektu:
•    Promowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

Działania w ramach projektu:
•    Projekt obejmuje stosowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w całym regionie Morza Bałtyckiego.
•    Projekt przyczyni się do dalszego wyjaśnienia aspektów technologicznych stosowanych technik zakwaszania, biorąc pod uwagę ich konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne, analizy rynku i uregulowania prawne w tym zakresie, które mogłyby pomóc w upowszechnianiu technologii zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.
•    Zastosowanie technik zakwaszania gnojowicy (SAT) jest jednym ze sposobów  ograniczających straty azotu. Projekt ”Baltic Slurry Acidification” promuje to działanie w całym Regionie Morza Bałtyckiego. Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na eutrofizację Bałtyku. Upowszechnienie stosowania SAT przyniesie korzyść w postaci poprawy stanu środowiska w całym regionie, a rolnikom oszczędności finansowe i częściowe uniezależnienie się od zakupów nawozów mineralnych na rynku.

Strona internetowa projektu: http://balticslurry.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/balticslurryacidification/

ReMIX – Nowoczesne systemy uprawy w Europie oparte na mieszankach wielogatunkowych

Okres realizacji projektu: maj 2017 – maj 2021 indeks
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 13 krajów UE

Cel projektu:
•    Opracowanie strategii wprowadzenia różnorodności gatunków w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska. Wykorzystanie korzyści płynących z różnorodności gatunkowej w uprawach rolniczych.

Działania w ramach projektu:
•    Usprawnienie działania łańcuchów rolno-spożywczych.
•    Wykorzystanie mechanizmów oddziaływań między gatunkami w celu zmaksymalizowania skuteczności wykorzystania zasobów.
•    Określenie roli mieszanek gatunkowych w zwalczaniu chorób, szkodników i chwastów.
•    Określenie roli gatunków w poprawianiu świadczenia usług ekosystemowych i rozwijaniu odporności na stres biotyczny.
•    Określenie nowych metody hodowli i fenotypowania, wytworzenie nowego materiału hodowlanego do mieszanek zbożowych.
•    Opracowanie nowych technik, w celu optymalizacji wydajności mieszanek.
•    Opracowanie zestaw narzędzi i materiałów informacyjnych dla rolników i doradców.

Strona internetowa projektu: https://www.remix-intercrops.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/RemixIntercrops/
Twitter: https://twitter.com/remixintercrops

MANURE STANDARDS - Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi i zmniejszenia emisji

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2019  manurelogo small
Źródło finansowania: INTERREG Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 9 partnerów z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (CDR Radom oraz IUNG z Polski)

Cele projektu:
Projekt ma na celu opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych w zakresie:
•    inwentaryzacji obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych,
•    obliczania nawozów naturalnych jako bilansu masy w gospodarstwie,
•    działań w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi,
•    organizacji spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

Działania w  ramach projektu:
•    opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych;
•    wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami, odżywczymi, w tym planów nawożenia;
•     pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz  kształtowanie regulacji prawnych,

Działania demonstracyjne w Polsce:
Wytypowanie reprezentatywnych gospodarstw (bydło mięsne, bydło mleczne, trzoda chlewna, drób, owce) i przeprowadzenie w nich dogłębnych analiz dotyczących zarządzania nawozami naturalnymi oraz metod ich pobierania do badań.

Strona internetowa projektu: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
Twitter: https://twitter.com/ManureStandards

NEFERTITI – Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych - wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje

Czas trwania projektu: 2018 – 2022 logo-SM
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 25 partnerów z 17 krajów UE

Cel projektu:
ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń oraz skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych i zrzesza 45 regionalnych klastrów (ośrodków), w śród nich przedstawiciele doradców, organizacji pozarządowych, przemysłu, edukacji, naukowców i decydentów z 17 krajów UE. Projekt NEFERTITI koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej wynikającej z wymiany wiedzy między rolnikami a doradcami, naukowcami, decydentami w celu pobudzania innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

NEFERTITI porusza 10 tematów, które zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie
roli i produkcji ogrodniczej.

Działania w ramach projektu:
•    Opracowywanie planów działania poprzez identyfikowanie potrzeb podmiotów i sieci demonstracyjnych.
•    Wspieranie i ułatwianie cyklu działań demonstracyjnych oraz uczenia się w trybie peer-to-peer.
•    Stworzenie internetowej platformy zawierającej kompedium wiedzy.
•    Wspieranie procesu zdobywania wiedzy.
•    Usprawnienie dialogu politycznego i tworzenie sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Promowanie efektywnego wykorzystania działań demonstracyjnych i sieciowych.


Twitter: https://twitter.com/NEFERTITI_EU

 

    Z A K O Ń C Z O N E

PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie

Rozwój zintegrowanego systemu doradztwa - Program Transition Facility PL 2006 IB AG 01 - umowa współpracy bliźniaczej

Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujących dla osi 2 PROW 2007-2013

Szkolenie małopolskich rolników w zakresie wykorzystania komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

INTERREG IIIC eFarmer - Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

Projekt LEONARDO da VINCI - Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług - Kompetencje Doradców Rolniczych

Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego

 Realizacja projektu - "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie"

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Lider konsorcjum realizującego projekt w składzie - Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32; Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 89-122 Minikowo Minikowo k. Nakła n/ Notecią; Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 24-130 Końskowola ul. Pożowska 8; Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 95-011 Bratoszewice ul. Nowości 32; Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 32-082 Bolechowice Karniowice 9; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98; Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 36-040 Boguchwała ul. Tkaczowa 146; Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 18-210 Szepietowo; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 80-001 Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 293; Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 26-200 Końskie ul. Piotrkowska 30; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 60-163 Poznań ul. Sieradzka 29; Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 73-134 Barzkowice – informuje o naborze uczestników z terenu całego kraju na szkolenia "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie" które odbywają się wg zamieszczonego harmonogramu:

Harmonogram szkoleń

Karta zgłoszenia

Ramowy program szkoleń:

  1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.
  2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju i województwie oraz perspektywy rozwoju sektora do 2020 roku.
  3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
  4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.
  5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  6. Rolnik jako producent energii odnawialnej– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
  7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania.

 

Szkolenia mają charakter ogólnokrajowy i są dostępne nieodpłatnie dla osób z terenu całego kraju. Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w poszczególnych województwach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013;
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

PREZENTACJE
  

Uprawa wybranych roślin energetycznych

Dobre praktyki wykorzystania OZE na obszarach wiejskich - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Rozwój biogazowni rolniczych - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Ramy prawne OZE w Polsce - Zdzisław Ginalski - CDR O/Radom

Konferencja „Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów"

 Projekt pt. "PRACTICE - Upowszechnianie platformy kształcenia na odległość dla doradców ds. rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o technologie informacyjne i komunikacyjne w Europie" jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez partnerów z Hiszpanii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polskę w projekcie reprezentuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Program Transition Facility PL 2006 IB AG 01 - Umowa WSPÓŁPRACY BLI?NIACZEJ

Od października 2007 r., przez rok, polska i francuska administracja wdrażają wspólnie projekt współpracy bliźniaczej wspierający rozwój zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Projekt jest finansowany ze Środków Przejściowych Unii Europejskiej. System będzie służył doradcom, a w dalszej perspektywie również samym rolnikom, dostarczając im szeroki wachlarz usług informatycznych na wzór systemów istniejących we Francji i w Danii.

Do realizacji projektu francuskie ministerstwo rolnictwa zaangażowało Stałe Zgromadzenie Izb Rolniczych (APCA), Stowarzyszenie Rolniczej Koordynacji Technicznej (ACTA) oraz rolnicze instytuty i ośrodki badawcze, aby zapewnić realizacje i koordynacje pracy ekspertów z równych dziedzin oraz wsparcie techniczne. W ramach projektu powołano 5 grup roboczych w następujących komponentach:
Komponent 1: produkcja roślinna
Komponent 2: produkcja zwierzęca
Komponent 3: ekonomika produkcji
Komponent 4: marketing
Komponent 5: dywersyfikacja
Komponent 6: infrastruktura sieci
Komponent 7: aplikacje

INTERREG IIIC eFarmer
Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich

W grudniu 2007 ostatecznie zakończono realizację programu: „Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich” w ramach operacji eFARMER INTERREG IIIC. W trakcie trwającego prawie dwa lata projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego zrealizowanych zostało 6 następujących podprojektów:
  • Analizy
  • Agroportal
  • Ewidencja produkcji roślinnej oraz wymiana danych z Centralną Bazą Danych
  • Praktyczne zastosowanie Centralnej Bazy Danych w rolnictwie
  • Doradca na odległość
  • Nowy model doradztwa poprzez e-learning
  
Wynikiem projektu są programy i narzędzia komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji w gospodarstwie rolnym, dotyczące: wybranych obszarów produkcji roślinnej i zwierzęcej, analizy ekonomicznej, doradztwa rolniczego na odległość.
Ponadto w ramach projektu powstał kurs nauczania na odległość (e-learning) oraz grupujący wyniki pozostałych podprojektów Internetowy portal rolniczy. Wyniki projektu dostępne są w serwisie www.odr.net.pl oraz www.agroportal.agro.pl. Dostęp do kursów eLearning  znajduje się na stronie CDR.

Nazwa projektu: „Kompetencje zawodowe i certyfikacja doradców rolniczych w świecie rynku konkurencyjnych usług – Kompetencje Doradców Rolniczych.

Czas trwania projektu: marzec 2005 – grudzień 2007.

Opis projektu:
Konieczność dostosowania systemu doradztwa rolniczego do wymogów nowej Wspólnej Polityki Rolnej doprowadziła do opracowania i realizacji międzynarodowego projektu LEONARDO da VINCI, w którym uczestniczyliśmy wspólnie z: Austrią, Republiką Czeską, Niemcami, Węgrami i Słowacją.

W swoich założeniach projekt zakładał analizę i porównanie systemów doradztwa rolniczego uczestniczących w nim krajów członkowskich  i na tej podstawie opracowanie standardów kwalifikacji zawodowych oraz zasad certyfikacji doradców. Celem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla wszystkich rolników oczekujących pomocy przy wdrażaniu minimalnych wymagań wzajemnej zgodności.

Wymiernym efektem projektu jest wspólne opracowanie i wydanie  „Podręcznika Kompetencji Doradcy w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności”, który zawiera wymagania dotyczące kwalifikacji i niezbędnej wiedzy doradców świadczących usługi w obszarze minimalnych wymagań wzajemnej zgodności. Lista takich wymagań została opracowana w oparciu o 19 aktów prawnych UE określających podstawowe wymagania z zakresu zarządzania gospodarstwem oraz zasad dobrej kultury rolnej - zgodnej z wymogami ochrony środowiska. Podręcznik wydany został w językach narodowych wszystkich uczestników projektu. Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko przez doradców, ale też w średnich szkołach zawodowych kształcących przyszłe kadry specjalistów oraz jako zbiór wskazówek dla pracowników izb rolniczych, związków zawodowych rolników, urzędów i agencji rozwoju.

Opracowana została również analiza porównawcza systemów doradztwa rolniczego funkcjonujących w państwach będących uczestnikami projektu. Wyniki były już i nadal są prezentowane w różnej formie:
- na stronie internetowej  www.agroextension.net  - w wersji angielskiej,
- w wydawnictwach informacyjnych opracowanych w językach narodowych partnerów projektu,
- na nośniku elektronicznym CD-ROM, (pobierz)
- w trakcie seminariów, spotkań warsztatowych i konferencji – także międzynarodowych (m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Niemczech).

Efektem projektu jest także nawiązanie współpracy w tworzeniu wspólnych zasad dotyczących kwalifikacji i akredytacji doradców, a także określenie wymagań dotyczących przygotowania zawodowego doradców, uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Nie bez znaczenia jest stworzenie płaszczyzny współpracy dla powołania stałej międzynarodowej grupy roboczej krajowych władz certyfikujących, która w przyszłości działać będzie na rzecz podnoszenia standardów usług doradczych.
 
Osoba koordynująca projekt: Małgorzata Ramatowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODR?CZNIK KOMPETENCJI DORADCY W ZAKRESIE WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - do pobrania

Podkategorie