Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 18 kwietnia – 17 czerwca 2016 roku szkolenie internetowe pn. „Zarządzanie realizacją LSR przez LGD zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Szkolenie jest adresowane do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, doradców prywatnych, doradców zatrudnionych w Izbach Rolniczych, którzy współpracują z Lokalnymi Grupami Działania. Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom, wiedzy z zakresu podstaw zarządzania strategicznego rozwojem obszaru zgodnie z podejściem LEADER i wymogami PROW 2014-2020 oraz przygotowanie ich do udzielania wsparcia lokalnym grupom działania w procesie wdrażania lokalnych strategii rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020.